Göm menyn

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på högskolans grundnivå. Syftet för programmet är att stärka samarbetet med universitet i utvecklingsländer genom ämnesbaserade utbyten. Utbytet omfattar två delar: Linnaeusbidrag, stipendier för utresande lärare och studenter, och Palmebidrag, stipendier för utländska lärare och studenter som kommer till Sverige. Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme finansieras av Sida och består av två program:

 • Linnaeus-Palme partnerskap
 • Linnaeus-Palme planering

Obs!: Bidrag från programmet ger deltagande lärosäten inte full kostnadstäckning för projektet, utan detta ska räknas till lärosätenas medfinansiering. Se nedan för mer information.

Linnaeus-Palme partnerskap

Aktivitetsperiod 2019 - Datum för beviljande 2019 till sista möljliga rapporteringsdag - 31 mars 2021

Utbytesperiod 2019 - Datum för beviljande 2019 till 31 januari 2021

Antalet projektdeltagare - max 2+2 lärare och 4+4 studenter. Nytt för i år är att UHR beviljar projekt med endast lärarutbyten. Kravet på en jämn fördelning mellan utresande och inresande kvarstår. Läs mer på sidan Så fungerar det.

Short overview presentation Linnaeus-Palme partnership 2019
 

Studentutbyten

Syftet med utbytet är att ge deltagande studenter meriterande akademisk utbildning, internationell erfarenhet samt förståelse för olika kulturer. Ett studentutbyte ska omfatta minst 10 och max 20 veckor (1 termin) och avse heltidsstudier inom reguljära kurser på grundnivå eller avancerad nivå vid respektive institution. Hela studietiden ska tillgodoräknas inom den ordinarie utbildningen. För att underlätta tillgodoräknandet rekommenderar UHR användandet av ECTS. Det är tillåtet att (utöver de 10-40 studieveckor) använda upp till två veckor av utbytet för en introduktion eller språkkurs vid partneruniversitetet. Studenten har studerat minst ett år på högskolenivå före utbytesperioden. Enbart studenter registrerade på deltagande institution, eller motsvarande, får tilldelas stipendium. Anställd personal eller doktorander får inte delta i studentutbyten.

Linnaeus-student ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, alternativt nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan utresa.

Palme-student ska vara medborgare i ett av de giltiga samarbetsländerna.

 

Lärarutbyten

Lärarutbyte avser heltidsundervisning på grund- eller avancerad nivå (minst 10 tim/veckan). Utbytet ska vara minst tre och max åtta veckor (inkl. resdagar). Kortare utbyten än den stipulerade minimitiden är inte godkända och kan leda till återkrav av hela det beviljade beloppet för utbytet. Läraren ska undervisa på grundnivå eller avancerad nivå inom det reguljära kursutbudet på respektive institution. Undervisningen ska vara minst 10 timmar per vecka och kan bestå av föreläsningar, seminarier, grupp- eller individuell handledning. Utbytesläraren förväntas samarbeta med värdinstitutionens lärare för att få ett underlag för bedömning av genomförbarheten i ett studentutbyte.

För att kunna delta som lärare ska personen vara anställd som undervisande lärare vid de deltagande institutionerna och undervisa på grund-eller avancerad nivå under utbytesperioden.

UHR:s information om Ekonomi och bidrag
 

UTVÄRDERINGSRESA

Bidrag till utvärderingsresa kan sökas först efter att samarbetsprojektet har blivit beviljat bidrag i fyra ansökningsomgångar. I en utvärderingsresa kan lärare och administrativ personal delta.  Resan ska omfatta minst fem arbetsdagar, exklusive restid, och vara en gemensam uppföljning och utvärdering av de aktiviteter som ni hittills har genomfört.

 

Språkutbildning inför ett lärarutbyte

Språkutbildning gäller för de lärare som ska delta i ett lärarutbyte. Språkutbildningen ska genomföras före lärarens undervisningsuppdrag. Observera att en lärare endast kan beviljas en språkresa vid ett tillfälle under hela den åtta åriga projektperioden. Medel beviljas i form av ett schablonbelopp per deltagare efter bedömning av motiverat belopp i ansökan. Budget är inte fastställt än. Vid slutrapportering ska de faktiska kostnaderna för språkutbildningen redovisas och ej nyttjade medel återbetalas.
 

Extra medel för Palmedeltagares visumresor

I de fall Palmedeltagare måste genomföra extra resor i samband med visumansökan kan extra medel beviljas om kostnaderna motiveras i ansökan.
 

Administrationsbidraget

Utbytesprojekt som beviljas bidrag får ett schablonbidrag på 8000 kronor för administrationskostnader.

Dessutom beviljar UHR

 • 1000 kronor per projektdeltagare i lärarutbyten.
 • 3000 kronor extra för varje projektdeltagande Palme-lärare för extra utgifter kopplade till särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - SINK.
 • 2000 kronor per projektdeltagare i studentutbyte.

Administrationsbidraget kan användas till Kostnad för revision samt lönekostnader för projektadministration, kostnader för aktiviteter i syfte att rekrytera studenter och lärare till projektet samt för indirekta kostnader (OH). Vi uppmanar institutioner som ansöker om bidrag inom Linnaeus-Palmeprogrammet att ta reda på vilka bestämmelser som finns för OH på det egna lärosätet i förväg, eftersom programmets bidrag inte ger full kostnadstäckning för deltagande institutioner.
  

ansökan

Linnaeus-Palme partnerskap: Ansökan öppnar 01 mars 2019.

Tidsplan:

 • Läs noga instruktionerna nedan och på UHR:s hemsidan innan du skickar in din ansökan (online).
 • Förankra ansökan på din institution/fakultet. I samband med de ändrade rutinerna för ansökan inom LP partnerskap programmet ber vi prefekten (eller motsvarande) vid den svenska institutionen att skriva under ett yttrande (här hittar du dokumentet). Detta dokument skickas tillsammans med själva ansökan till Ida van der Woude senast 29 mars 2019 kl. 12:00 och behöver inte bifogas online ansökan.
 • Fyll i projektansökan och skriv ut ansökans översikt.
 • Skicka din ansökan till IO senast fredag 29 mars 2019 kl. 12:00.
 • IO (Linnaeus-Palmesamordnare) ansvarar sedan för ramansökan som innehåller
  • ett yttrande över projektansökningarnas roll i lärosätets internationaliseringsarbete och programmets betydelse för lärosätet,
  • en beskrivning av hur lärosätet skapar förutsättningar för att genomföra projekten,
  • en översikt över samtliga institutioners projektansökningar.
 • Prorektor Margareta Bachrack Lindström skriver under ramansökan 08 April 2019 kl 13:30.
 • Den 08 april 2019 skickar IO handdläggare för Linnaeus-Palme ett PdF på underskriven ramansökan till samtliga LP kontaktpersoner som i sin tur bifogar ramansökan samt yttrande (Letter of Intent) från Palme universitet till institutionens elektroniska projektansökan senast 10 April 2019 kl. 12:00.

UHR:s sidor om Linnaeus-Palme partnerskap

Linnaeus-Palme planering
 

Planeringsresor

Normalt inleds utbytet med ömsesidiga planeringsresor då förutsättningar för vidare utbyte diskuteras och kvalitetssäkras. Medel beviljas i form av ett bidrag på 20 000 SEK/deltagare.

Aktivitetsperiod 2018 - Datum för beviljande 2018 till sista möljliga rapporteringsdag - 15 februari 2020

Utbytesperiod 2018 - Datum för beviljande 2018 till 31 december 2019

Antalet projektdeltagare - max 2+2 deltagare (minst 1 lärare från varje institution)

Short overview presentation Linnaeus-Palme planning 2017

Nästa ansökningsomgång 08 oktober tills 12 november kl. 12:00.

Ansökningen görs online.

** Läs handboken noga innan du skickar in din ansökan (online).

UHR:s sidorna om Linnaeus-Palme planering

Vid frågor, mejla: Ida van der Woude eller ring: 013-28 68 58

International Office
Campus Valla, HusETT

Här kan du läsa ansvarsfördelning vid studentutbyten inom Linnaeus-Palme.

Linnaeus-Palme på LiU

LP projektkarta

Linnaeus-Palme på LiU 2019

Linnaeus-Palme på LiU 2018

Linnaeus-Palme på LiU 2017-2018

Linnaeus-Palme på LiU 2015-2016/2017

Linnaeus-Palme på LiU 2014-2015/2016

Linnaeus-Palme på LiU 2013-2014/2015

Linnaeus-Palme på LiU 2012-2013

Linnaeus-Palme på LiU 2011-2012

Linnaeus-Palme på LiU 2010-2011

Linnaeus-Palme på LiU 2009-2010

 

Aktuellt: 

Några nyheter inför 2019 års omgång inom Linnaeus-Palme partnerskap är;

 • Revisionsgräns, där man numera omfattas först vid 300 000 kr i beviljat bidrag
 • Förenklad ansökan, där UHR har reducerat antal frågor.
 • Numera tillåter vi även utbyten som enbart innehåller lärare, vilket ger möjlighet att konsolidera ett nytt partnerskap innan man skickar ut studenter.
 • Från 2019 finns möjlighet för studenter att gå en förberedelsekurs inför ett utbyte. Kursen äger rum på SPF i Härnösand höst och vår.
   
 • Linnaeus-Palme planering: Ansökningsomgången 2018 är stängd.

 

Rapport från UHR 2018: Samarbete med låg - och medel inkomstländer: hinder för att genomföra planerade aktiviteter inom mobilitetsprogrammet Linnaeus-Palme

 

LiU Linnaeus-Palme handläggare:

Ida van der Woude

ida.van.der.woude@liu.se

013 28 6858


Sidansvarig: ida.van.der.woude@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02