Göm menyn

Upphandlingslänkar

Länkar till sidor som kan vara relevanta vid inköp och upphandling.

Annonserade upphandlingar

Upphandlingar som just nu annonseras. Leverantörer inbjuds att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i förfrågningsunderlaget.
LiU annonserar upphandlingar genom upphandlingsverktyget Visma TendSign. För att hämta hem förfrågningsunderlag krävs inloggning.
Logga in i TendSign eller skapa inloggning (Visma Opic)

Statliga ramavtal

Statens inköpscentral är en avdelning inom Kammarkollegiet som upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter. De ansvarar även för ramavtalsdatabasen Avropa.se, där får du också praktisk vägledning om hur du genomför ett avrop. Observera att LiU kan ha avsagt sig rätten att avropa från vissa statliga ramavtal där vi har ett eget lokalt ramavtal eller leveransavtal. Titta alltid i första hand om LiU har lokalt avtal/leveransavtal.

Tillsynsmyndighet för all offentlig upphandling i Sverige

Konkurrensverket har till uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet. Konkurrensverket ansvarar för tillsyn över all offentlig upphandling i Sverige.

Information om offentlig upphandling

En ny myndighet för upphandlingsstöd har inrättats från 1 september 2015. Upphandlingsmyndigheten tar över ansvaret för att ge stöd och vägledning i frågor som rör offentlig upphandling, som Konkurrensverket tidigare har haft.

Lagar

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur offentliga upphandlingar går till. De som omfattas av LOU är statliga myndigheter, kommuner och landsting och vissa offentligt styrda organ. Även flertalet kommunala och statliga aktiebolag måste upphandla enligt LOU.

Information om kontakt- och relationsfrämjande förmåner, inklusive gällande lagstiftning och rättspraxis beträffande bestickning, korruptiv marknadsföring och mutbrott.

För sökning av lagar och förordningar i Svensk författningssamling (SFS).

Ordlista

Förklaring till vanligt förekommande upphandlingstermer.
Länk till engelsk-svensk ordlista avseende upphandlingstermer (länk till Konkurrensverket)

Miljö

Sökverktyg från Upphandlingsstödet. Sök på miljöaspekter för att få information om vilka miljömål du kan påverka genom hållbar upphandling.

Standardiseringar

Hos SIS kan man beställa böcker och broschyrer om olika standards.

Standardavtal

Standardavtal innehåller avtalsvillkor som används generellt i likartade affärssituationer, t ex i olika branscher.

Här kan man beställa IT-företagens standardavtal: Avtal 90, IT-drift, IT-tjänster med fler.

Tullfrågor

Information om import/export samt tullfrihet för vetenskapliga instrument och apparater.

Övrigt

Från SCB kan man bland annat få statistik för beräkningar vid indexreglering av priserna.

Information om "Varningslistan", den lista som Svensk Handel har upprättat över oseriösa företag.

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (Supplement to the Official Journal of the European Union).

Information om Riksbankens referensränta, reporänta, in- och utlåningsränta.


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-25