Göm menyn

Offentlighet och sekretess

Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat offentlighetsprincipen.

Principen innebär att var och en ska ha rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos statliga myndigheter. En handling är allmän när den är inkommen till LiU eller upprättad vid LiU. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Offentlighet är huvudregeln och sekretess utgör undantaget.

När det gäller offentlig upphandling finns följande undantag från offentlighetsprincipen i Offentlighets- och sekretesslagen (trädde i kraft 30 juni 2009) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm (se 10 kap)

Absolut sekretess

Förfrågningsunderlag omfattas av s.k. absolut sekretess fram till det datum då det annonseras och anbudsgivarna får tillgång till det. Med absolut sekretess menas att materialet under inga omständigheter får lämnas ut till andra än de anställda som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete vid LiU. Sekretessen gäller även internt inom LiU.

Anbudsansökningar, anbud, avropsförfrågningar vid förnyad konkurrensutsättning och utvärderingsmaterial omfattas av absolut sekretess fram till dess att alla anbud offentliggörs i samband med att beslut om leverantör fattats eller en upphandling avbryts. Då blir i normalfallet samtliga handlingar som rör upphandlingen offentliga. 

Kommersiell sekretess

Sekretess kan under vissa förutsättningar gälla även efter det att upphandlingen har avslutats. Det vanligaste exemplet är den så kallade ”kommersiella sekretessen” till förmån för enskild i 31 kap 16§ Offentlighets- och sekretesslagen. Kommersiell sekretess innebär att uppgifter om en anbudsgivares affärs- eller driftförhållanden inte får lämnas ut om det kan antas att denne lider skada om uppgiften lämnas ut. Uppgifterna kan t.ex. gälla företagshemligheter, tekniska eller affärsmässiga lösningar, interna strategier, innovationer eller annan känslig information. Denna regel ger dock ett svagt sekretesskydd för anbudsgivaren. Endast om anbudsgivaren tydligt kan visa sin skada får informationen hemlighållas. Uppgifter som rör utvärderingskriterierna, (t.ex. pris) kan bara i undantagsfall sekretessbeläggas av kommersiella skäl.

LiU kan aldrig garantera kommersiell sekretess. Detta bör anges i förfrågningsunderlaget.

Om en leverantör eller någon annan begär att få ta del av anbudsansökningar, anbud, utvärderingsprotokoll eller andra handlingar från en upphandling är LiU skyldig att omgående ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning av de begärda uppgifterna. Råder absolut sekretess får handlingarna under inga omständigheter lämnas ut. Om prövningen leder till ett beslut att uppgifter i handlingarna inte lämnas ut ska LiU lämna en skriftlig motivering till beslutet med en upplysning om att beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Linköping. (besvärshänvisning).

En begäran om att få ut allmänna handlingar får göras anonymt.

Om du vill veta mer om offentlighet och sekretess har Chefsjurist Göran Hessling och universitetsarkivarie Eli Hjort Reksten utarbetat en vägledning till hur offentlighetsprincipen bör tillämpas vid Linköpings universitet (denna gäller dock än så länge enbart den sekretesslag som gällde fram till 30 juni 2009). Vägledningen finns i LiU:s regelverk, i den lokala regelsamlingen och har Dnr 1582/00-10.


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-02-13