Göm menyn

Introduktion

Som statlig myndighet har LiU enligt lag skyldighet att diarieföra och arkivera handlingar.

Inte minst i upphandlingssammanhang är det viktigt att hålla ordning på de handlingar som tillförs ärendet och att hantera dem på ett betryggande sätt.

Användning av e-post

På grund av sekretesskrav kan Linköpings universitet inte acceptera anbud via e-post, vare sig i samband med upphandlingar eller vid avrop i form av förnyad konkurrensutsättning. Däremot är det möjligt att använda e-post i samband med:

  • frågor under anbudstiden,
  • enklare förtydliganden, som t.ex. bekräftelse av anbudets giltighetstid,
  • avropsförfrågan,
  • beställningar från rangordnade avtal eller i samband med direktupphandlingar,
  • orderbekräftelse.

Tänk på sekretessen!

Under pågående upphandling råder absolut sekretess fram till dess att tilldelningsbeslut fattats och inga anbud får lämnas ut under denna tid. Mer information finns under avsnittet Offentlighet och sekretess.


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2009-06-03