Göm menyn

Svenska finansiärer

Här listar vi aktuella utlysningar från större svenska finansiärer och några ytterligare relevanta svenska finansiärer.


Ytterligare resurser för att hitta utlysningar:

Tips: Letar du efter någon särskild finansiär eller utlysning? Tryck ctrl+F för att söka.


Stiftelser, fonder och andra finansiärer

Projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling från Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning 
Deadline 2021-01-28

Samhällstransformation med fokus på klimat: utlysning av medel till ett forskningsprogram från Mistra
Deadline 2021-01-29

Stipendier för forskarstuderande från Stockholms Arbetareinstitutsförening
Deadline 2021-01-31

Stipendier för farmacevtisk forskning från IFs stiftelse
Deadline 2021-01-31

Stipendier till yngre svenska och italienska forskare inom områdena medicin, naturvetenskap och teknik för studier utomlands från Stiftelsen Blanceflor
Deadline 2021-02-01

Bidrag till ändamål som främjar gemenskapen mellan de nordiska länderna från Letterstedtska föreningen
Deadline 2021-02-15

Forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet
Deadline 2021-02-28

Kyrkoantikvarisk ersättning till nationella kunskapsutvecklingsinsatser från Svenska kyrkan
Deadline 2021-02-28

Forskningsstöd tíll disputerade forskare tidigt i karriären för forskning med inriktning mot livsmedel och hälsa från Dr P Håkanssons Stiftelse
Deadline 2021-02-28 

Forskningsanslag för projekt inom energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, processer, infrastruktur, material och förnybara produkter från Åforsk (öppnar 2021-02-08)
Deadline 2021-03-08

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag
Löpande deadline

Notera att detta är exempel på några av de utlysningar som finansieras av svenska stiftelser, fonder och andra finansiärer. För en mer fullständig översikt rekommenderar vi en sökning i finanseringsdatabasen Research Professional.


 

 

Formas

 

 

 

Ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

Kommunikationsutlysningen 2021
Deadline 2021-02-02

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken
Deadline 2021-02-04

Resurseffektivt och kemikaliesmart
Deadline 2021-03-17

Forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion (utlysning tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning)
Deadline 2021-03-25

 


 

SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Forskningsinstitutsdoktorand 2020 (FID20)
Deadline 2021-03-23

 Forte

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Internationell postdok 2021
Deadline 2021-01-28

Årliga öppna utlysningen 2021
Deadline 2021-02-04

Digital sommarskola kring longitudinella studier om åldrande (SPA 2021)
Deadline 2021-02-04MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar forskning för ett tryggare och säkrare samhälle


 

HLF
 

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Stora forskningsanslaget (öppnar 2021-01-13)
Deadline 2021-02-10

Projektbidrag Covid-19 (öppnar 2021-01-19)
Deadline 2021-02-09

Anordnande av vetenskapliga möten
Löpande deadline

Resebidrag
Löpande deadline

Stöd till utbildnings- och informationsaktivitet för vårdpersonal
Löpande deadline


Cancerfonden

 

 

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
 

Resa, minst tre månader
Ansök en månad innan avfärd

Kongress, anordnande av
Kan ansökas löpande under året

 SSMF

Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) verkar för att stödja den medicinska forskningen i Sverige med fokus på lovande unga forskare.


STINTSTINT inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Vetenskapsradet

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största externa forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

 

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse
Deadline 2021-02-16

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)
Deadline 2021-04-27


 

Energimyndigheten

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation inom energiområdet.

Batterifondsprogrammets åttonde utlysning
Deadline 2021-02-03

Projektbidrag för utveckling av en hållbar svensk vattenkraft
Deadline 2021-03-04

Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem
Deadline 2021-05-31

Industriklivet – investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsanläggningar samt genomförbarhetsstudier
Löpande deadline

Industriklivet negativa utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier
Löpande deadline

Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier
Löpande deadline


 


Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att bland annat finansiera behovsmotiverad forskning.

Metalliska material för det elektrifierade samhället
Deadline 2021-01-28

Samarbete med Indien – företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt 2020
Deadline 2021-01-29

EUREKA EURIPIDES: Samverkansprojekt för smarta elektroniksystem
Deadline 2021-02-28

SMART: Avancerad tillverkning - svensk ansökan
Deadline 2021-03-24


 

NordForsk

Nordforsk är ett forskningsorgan under Nordiska Ministerrådet som bland annat stödjer nordiska forskningssamarbeten inom nationellt prioriterade områden.


 

WallenbergWallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus.

(KAW) Nominering till Wallenberg Academy Fellows
Deadline 2021-02-15 (Se Rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)

(MMW) Projektanslag inklusive WASP-HS
Deadline 2021-04-01 (Se Rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)

(MAW) Projektanslag inklusive WASP-HS
Deadline 2021-04-01 (Se Rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)

(KAW) Wallenberg Scholars
Deadline Oktober 2023 (Se Rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)


EPiServer Site

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Ny nordisk satsning på forskning om framtidens samhällsutmaningar
Deadline 2021-02-15

Forskningsinitiering
Löpande deadline
 


Hjärnfonden

 

 

 


 

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som delar ut forskningsbidrag och postdoktorala stipendier till kvalificerad forskning inom hela det neurovetenskapliga området.

 


Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grundSidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-21