Göm menyn

Svenska finansiärer

Här listar vi aktuella utlysningar från större svenska finansiärer och några ytterligare relevanta finansiärer.

Återkommande resestipendier hittar du i menyn till vänster. Utlysningsdatabasen Research Professional är en bra och omfattande källa för utlysningar av forskningsfinansiering, både nationell och internationell. Information kring Vetenskapsrådets, Fortes och Formas ansökningssystem Prisma hittar du i menyn till vänster.

Tips: Letar du efter någon särskild finansiär eller utlysning? Tryck ctrl+F för att söka.


Aktuella utlysningar från fler
svenska finansiärer

 

Doktorand- och Postdoc-stipendium från Handelsrådet
Deadline 2019-04-25

Forskningsmedel från Agrias och SKK:S Forskningsfond
Deadline 2019-04-30

Resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond
Deadline 2019-04-30

Nominering av Eric K. Fernströms priser 2019
Deadline 2019-04-30

Populärvetenskapliga arbetsstipendier från Natur & Kultur
Deadline 2019-05-01

Kungl. Vetenskapsakademins Sjöbergspriset för cancerforskning 2020
Deadline 2019-05-01

Anslag till forskarstuderande med MedFak från Lions Forskningsfond mot folksjukdomar
Deadline 2019-05-02

Anslag till Post-Doc vid MedFak från Lions Forskningsfond mot folksjukdomar
Deadline 2019-05-02

Anslag i programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa från AFA Försäkring
Deadline 2019-05-07

Utlysning av forskningsbidrag från Skolforskningsinstitutet
Deadline 2019-05-08

Medel till studier om det civila samhället från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Deadline 2019-05-15

Reseanslag, uppstartsbidrag, symposier, forskarutbildningskurser, metodikstudier och utbildningskurs samt gästföreläsare from Barncancerfonden
Deadline 2019-05-15

Hippokratespriset från Svenska Läkaresällskapet till kliniskt aktiva läkare
Deadline 2019-05-15

Projektskiss AFA Försäkring
Deadline 2019-05-21

Boende i Paris för forskare via Svenska studenthemmet
Deadline 2019-05-31

Svenska Läkaresällskapets resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse
Deadline 2019-05-31

Anslag i programmet Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn från AFA Försäkring
Deadline 2019-06-03

Etableringsbidrag till yngre forskare
Deadline 2019-06-14

Postdoc-stöd från AFA Försäkring
Deadline 2019-06-17

Forskningsmedel för relevanta projekt för besöksnäringen från BFUF
Deadline 2019-06-18

Stipendier från Stiftelsen ÅForsk
Deadline 2019-09-30

Hilda och Alfred Erikssons Pris / Kungl. Vetenskapsakademien
Deadline 2019-10-01

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag
Löpande deadline


 

Vetenskapsradet

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största externa forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden och då främst grundforskning.
 

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens
Deadline 2019-05-15

Gästforskarprogram inom klimat och miljö (Söks av organisation)
Deadline 2019-05-15Formas

 

 

Ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

 

Formas kommunikationsutlysning 2019
Deadline 2019-04-25

Smart Build Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande
Deadline 2019-04-29

Gästforskarprogram inom klimat och miljö
Deadline 2019-05-15

Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum och transportsystem för alla
Deadline 2019-05-28

Nordforsk: Hållbar stadsutveckling och smarta städer
Deadline 2019-06-04

Forskning om Arktis - Resilience in Rapidly Changing Artic Systems
Deadline 2019-06-14

Forskning om hållbara hav
Deadline 2019-08-27

Akutbidrag 2019
Deadline 2019-11-04


SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Industridoktorand
Deadline 2019-04-23

Framtidens Forskningsledare 7
Deadline 2019-04-24

Jubileumsutlysningen SSF Sabbatsår
Deadline 2019-06-01Forte


Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Tillämpad välfärdsforskning 2019
Deadline 2019-04-16

Internationell utlysning om klimat, miljö och hälsa
Deadline 2019-05-06

Årliga öppna utlysningen 2019 - steg 2
Deadline 2019-05-15

Hållbar stadsutveckling och smarta städer
Deadline 2019-06-04

Till FORTE:s hemsida för utlysningar
 MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar forskning för ett tryggare och säkrare samhälle.

Planeringsmedel Horisont 2020
Deadline 2019-04-15

Utmaningar för ett sammanhängande totalförsvar, steg 1
Deadline 2019-05-27


 

HLF
 

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.
 

Anordnande av vetenskapliga möten
Löpande deadline

Resebidrag
Löpande deadline

Stöd till utbildnings- och informationsaktivitet för vårdpersonal
Löpande deadline

Forskarmånader och Forskartjänst
Deadline 2019-05-15

Projektbidrag
Deadline 2019-05-15

Utlandsstipendium
Deadline 2019-05-15

 


Cancerfonden

 

 

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Resa, minst tre månader
Ansök en månad innan avfärd

Projekt
Deadline 2019-05-02

Utökat stöd
Deadline 2019-05-02

Forskarmånader
Deadline 2019-05-02

Planeringsgrupp
Deadline 2019-05-02

 SSMF

Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) verkar för att stödja den medicinska forskningen i Sverige med fokus på lovande unga forskare.


SSMF:s stora anslag
Deadline 2019-05-15

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning
Deadline 2019 06-01
Deadline 2019-09-01
Deadline 2019-12-01

Stipendier för postdoktoral utbildning medicinsk vetenskap
Deadline 2019-11-15

 


STINTSTINT inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Initiation Grants
Deadline 2019-05-07

Initiation Grants
Deadline 2019-09-03

Initiation Grants
Deadline 2019-11-05

Energimyndigheten

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation inom energiområdet.

 

RSSPrenumerera på utlysningar från EnergimyndighetenVinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att bland annat finansiera behovsmotiverad forskning.

 

Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – våren 2019
​Deadline 2019-04-24

Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik, steg 1: initiering
​Deadline 2019-04-24

Digitalisering av industriella värdekedjor
​Deadline 2019-04-24

Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019
​Deadline 2019-04-25

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 17
Deadline 2019-04-25

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande
Deadline 2019-04-29

ECSEL JU – Europeiska samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system
Deadline 2019-05-07

Innovationssamarbete med Kina
Deadline 2019-05-07

Nationella flygtekniska forskningsprogrammet 7 - 2019
​Deadline 2019-05-17

Digital säkerhet: Identitet och blockkedjor
​Deadline 2019-05-17

Digital säkerhet och infrastruktur: Genomförbarhetsstudier
​Deadline 2019-05-17

AI - från forskning till innovation
​Deadline 2019-05-29

Metalliska material: Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv
​Deadline 2019-06-04

Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga, 2019
​Deadline 2019-06-04

Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019
​Deadline 2019-06-04

Hållbar produktion - våren 2019
​Deadline 2019-06-11

Effektiva och uppkopplade transportsystem - våren 2019
​Deadline 2019-06-11

Elektronik, mjukvara och kommunikation
​Deadline 2019-06-11

System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM)
​Deadline 2019-06-11

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
​Deadline 2019-06-11

Innovationer för ett hållbart samhälle - klimatneutral framtid
​Deadline 2019-06-11

Starta er AI-resa!
​Deadline 2019-06-13

Sverige-Indien företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt
​Deadline 2019-08-15

Neutron- och synkrotrontekniker – kompetensuppbyggnad för doktorander
​Deadline 2019-08-24

Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering 2019 (höst)
​Deadline 2019-08-29

Bioinnovation: Möjliggörande teknik Sverige-Finland
​Deadline 2019-09-17

TINC - Ta er affärsidé till nya höjder i Silicon Valley
​Deadline 2019-12-31

Utvecklingsprojekt i inkubatorer
​Deadline 2019-12-31

Digitala hjälpmedel
​Deadline 2020-04-14


 

NordForsk

Nordforsk är ett forskningsorgan under Nordiska Ministerrådet som bland annat stödjer nordiska forskningssamarbeten inom nationellt prioriterade områden.

 

 


 

Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse: Wallenberg Clinical Fellows
Deadline 2019-06-01

Berit Wallenbergs Stiftelse: Vetenskapliga projekt av större storlek
(Stödbrev från rektor krävs)
Deadline 2019-06-01

Berit Wallenbergs Stiftelse: Vetenskapliga projekt av mindre storlek
Deadline 2019-06-01

Berit Wallenbergs Stiftelse: Doktorandtjänster
Deadline 2019-06-01


EPiServer Site

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsinitiering
Löpande deadline


Hjärnfonden

 

 

 


 

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som delar ut forskningsbidrag och postdoktorala stipendier till kvalificerad forskning inom hela det neurovetenskapliga området.

Hjärnfondens satsning på stora forskningsområden 2019
Deadline 2019-04-25

Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2019
Deadline 2019-06-10Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-18