Göm menyn

Svenska finansiärer

Här listar vi aktuella utlysningar från större svenska finansiärer och några ytterligare relevanta svenska finansiärer.


Ytterligare resurser för att hitta utlysningar:

Tips: Letar du efter någon särskild finansiär eller utlysning? Tryck ctrl+F för att söka.


Stiftelser, fonder och andra finansiärer

Stipendier från Svelands stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet för forskning och utveckling som har betydelse för djurs hälsa
Deadline 2021-10-31

Stipendier för forskning och vetenskap från Apotekarsocieteten
Deadline 2021-10-31

Bidrag till växtnäringsforskningsprojekt från Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV)
Deadline 2021-11-01

Stipendium för forskning kring vägbyggnad från Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond
Deadline 2021-11-01

Projektunderstöd för forskning om bröstcancer och prostatacancer från Percy Falks Stiftelse
Deadline 2021-11-01

Bidrag till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet inom jordbruksforskning från Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond (SLO-fonden)
Deadline 2021-11-01

The Azrieli International Postdoctoral Fellowship for research at Israeli universities in STEM, Humanities and Social Sciences
Deadline 2021-11-02

Stipendium och bidrag från Stockholms Arbetareinstitutsförening
Deadline 2021-11-15

Stöd till forskningsprojekt som bidrar till sepsis diagnostik, behandling och eftervård från Sepsisfondens Insamlingsstiftelse
Deadline 2021-11-20

Sundblandfondens Kompetensutvecklingspris & Young Researcher's Award (skogsindustri)
Deadline 2021-11-30

Stöd till geovetenskaplig forskning 2022 från Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Deadline 2021-12-10

Medel till ett forskningsprogram rörande biologisk mångfald och det finansiella systemet från Mistra
Deadline 2021-12-20

Utlysning av medel till ett forskningsprogram från MISTRA: En hållbar blå ekonomi för Sverige
Deadline 2022-01-10

Forskningsanslag och verksamhetsbidrag till forskning inom medicin, social- och beteendevetenskap samt social verksamhet från Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond
Deadline 2022-01-31 (utlysningen öppnar 20 november)

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag
Löpande deadline

Stöd till forskningsprojekt med koppling till ämnet avfall och återvinning från Regnar Sellbergs Stiftelse
Löpande deadline

Notera att detta är exempel på några av de utlysningar som finansieras av svenska stiftelser, fonder och andra finansiärer. För en mer fullständig översikt rekommenderar vi en sökning i finanseringsdatabasen Research Professional.


 

 

Formas

 

 

 

Ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

Akututlysning 2021 – För att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial
Deadline 2021-10-28

Formas kommunikationsutlysning 2021-2
Deadline 2021-11-16

European Biodiversity Partnership: Stöd till forskning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav
Deadline 2021-11-30

Tandem Forest Values 3 – Sustainable value chains from forest raw material
Deadline 2021-12-01

ERA-Net ICRAD: One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation
Deadline 2021-12-15


 

SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Forska i Japan 2022 – JSPS utbytesprogram
Deadline 2022-01-03

SSF Research Infrastructure Fellows, RIF-2
Deadline 2022-02-15

 Forte

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

CHANSE: Transformations - social and cultural dynamics in the digital age
Deadline 2021-12-21

Konferensbidrag 2021
Deadline 2022-09-30MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar forskning för ett tryggare och säkrare samhälle

Den sammanhängande beredskapen
Deadline 2021-11-04


 

HLF
 

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Anordnande av vetenskapliga möten
Löpande deadline

Resebidrag
Löpande deadline

Stöd till utbildnings- och informationsaktivitet för vårdpersonal
Löpande deadline


Cancerfonden

 

 

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Resa, minst tre månader
Ansök en månad innan avfärd

Kongress, anordnande av
Kan ansökas löpande under åretSSMF

Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) verkar för att stödja den medicinska forskningen i Sverige med fokus på lovande unga forskare.

SSMF:s post-doktorala anslag
Deadline 2021-11-15

SSMF:s resestipendium för doktorander
Deadline 2021-12-01


STINTSTINT inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Initiation Grants
Deadline 2021-11-05

Vetenskapsradet

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största externa forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

 


 

Energimyndigheten

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation inom energiområdet.

Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus
Deadline 2021-12-01

Industriklivet – investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsanläggningar samt genomförbarhetsstudier
Löpande deadline

Industriklivet negativa utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier
Löpande deadline

Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier
Löpande deadline


 


Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att bland annat finansiera behovsmotiverad forskning.

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2021
Flera ansökningsperioder under 2021

Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa 2021
Deadline 2021-11-02

Nya och förbättrade biologiska läkemedel i sjukvården
Deadline 2021-11-02

Drönare i klimatets tjänst
Deadline 2021-11-02
Samarbete med Brasilien i samverkan med EMBRAPII och SENAI
Deadline 2021-11-03

Resurseffektiv och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin
Deadline 2021-11-11

PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2021
Deadline 2021-11-25

SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2021
Deadline 2021-12-08

BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk
Flera ansökningsperioder under 2021-2022

 


 

NordForsk

Nordforsk är ett forskningsorgan under Nordiska Ministerrådet som bland annat stödjer nordiska forskningssamarbeten inom nationellt prioriterade områden.


 

WallenbergWallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential 2022 
Deadline 2022-01-02 (se LiU-interna rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond: Projektanslag och riktat anslag inom hållbart samhälle 
Deadline 2022-04-01(se LiU-interna rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse: Projektanslag och riktat anslag inom hållbart samhälle 
Deadline 2022-04-01 (se LiU-interna rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)

(KAW) Wallenberg Scholars
Deadline oktober 2023 (Se LiU-interna rutiner och tidsplan för nominering till Wallenbergstiftelserna)


EPiServer Site

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsinitiering
Löpande deadline


Hjärnfonden

 

 

 


 

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som delar ut forskningsbidrag och postdoktorala stipendier till kvalificerad forskning inom hela det neurovetenskapliga området.

 


Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grundSidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-26