Göm menyn

Svenska finansiärer

Här listar vi aktuella utlysningar från större svenska finansiärer och några ytterligare relevanta finansiärer.

Återkommande resestipendier hittar du i menyn till vänster. Utlysningsdatabasen Research Professional är en bra och omfattande källa för utlysningar av forskningsfinansiering, både nationell och internationell. Information kring Vetenskapsrådets, Fortes och Formas ansökningssystem Prisma hittar du i menyn till vänster.

Tips: Letar du efter någon särskild finansiär eller utlysning? Tryck ctrl+F för att söka.


Aktuella utlysningar från fler
svenska finansiärer

Forskningsanslag från Forska utan Djurförsök
Deadline 2019-06-27

The Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists
Deadline 2019-07-15

Ansökan om uttag från SCAPIS Linköpings lokala biobank
Deadline 2019-08-31

Forskningsanslag inom hälso- och sjukvårdssektorn från Capios Forskningsstiftelse
Deadline 2019-09-02

Doktorandstipendier från Östgöta Gille i Stockholm
Deadline 2019-09-05

Projektmedel från CENIIT för forskare aktiva inom LiTH
Deadline 2019-05-13

Medel för alkoholforskning från Systembolagets Alkoholforskningsråd
Deadline 2019-09-15

Anslag från Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning
Deadline 2019-09-19

Stipendier till författare av vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål samt projektbidrag som långsiktigt främjar den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen, från Lars Salviusföreningen
Deadline 2019-09-30

Viking Olov Björk´s scholarships in applied biomaterial research
Deadline 2019-09-30

Utlysning från Mistra: Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem
Deadline 2019-09-30

Stipendier från Stiftelsen ÅForsk
Deadline 2019-09-30

Hilda och Alfred Erikssons Pris / Kungl. Vetenskapsakademien
Deadline 2019-10-01

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag
Löpande deadline


 

Vetenskapsradet

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största externa forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden och då främst grundforskning.

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning
Deadline 2019-08-27

Projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning
Deadline 2019-08-27

Projektbidrag Röntgen Ångström
Deadline 2019-08-27

Internationell postdok
Deadline 2019-09-24

Konferensbidrag
Deadline 2019-09-24

Behovsinventering forskningsinfrastruktur av nationellt intresse
Deadline 2019-10-09Formas

 

 

Ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

 

Cirkulär ekonomi för hela samhället
Deadline 2019-08-22

Digital transformation av livsmedelssystemet
Deadline 2019-08-27

Forskning om hållbara hav
Deadline 2019-08-27

Akutbidrag 2019
Deadline 2019-11-04


SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Strategisk mobilitet 2019
Deadline 2019-09-10Forte


Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Till FORTE:s hemsida för utlysningar
 MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar forskning för ett tryggare och säkrare samhälle.

Utlysning av projektmedel: Forskning och samhällsnytta
Deadline 2019-09-04


 

HLF
 

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.
 

Anordnande av vetenskapliga möten
Löpande deadline

Resebidrag
Löpande deadline

Stöd till utbildnings- och informationsaktivitet för vårdpersonal
Löpande deadline

 


Cancerfonden

 

 

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Resa, minst tre månader
Ansök en månad innan avfärd

 SSMF

Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) verkar för att stödja den medicinska forskningen i Sverige med fokus på lovande unga forskare.

 

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning
Deadline 2019-09-01
Deadline 2019-12-01

Stipendier för postdoktoral utbildning medicinsk vetenskap
Deadline 2019-11-15

 


STINTSTINT inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Initiation Grants
Deadline 2019-09-03

Teaching Sabbatical
Deadline 2019-09-18 (Nomineringsprocess)

Initiation Grants
Deadline 2019-11-05

Energimyndigheten

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation inom energiområdet.

 

RSSPrenumerera på utlysningar från EnergimyndighetenVinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att bland annat finansiera behovsmotiverad forskning.

Metalliska material: Programövergripande utlysning 2019
​Deadline 2019-08-15

Sverige-Indien företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt
​Deadline 2019-08-15

Neutron- och synkrotrontekniker – kompetensuppbyggnad för doktorander
​Deadline 2019-08-24

Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering 2019 (höst)
​Deadline 2019-08-29

Viable Cities: Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!
​Deadline 2019-08-30

Genomförbarhetsstudier inom Smartare elektroniksystem
​Deadline 2019-09-03

TINC - Ta er affärsidé till nya höjder i Silicon Valley
​Deadline 2019-09-04

BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk
Deadline 2019-09-05

Visionsdriven hälsa - etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer
Deadline 2019-09-10

Digitala hjälpmedel
Deadline 2019-09-12

Bioinnovation: Möjliggörande teknik Sverige-Finland
​Deadline 2019-09-17

Drive Sweden: Digitaliserat och automatiserat transportsystem
Deadline 2019-11-05

STRIM 2019: Hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri
​Deadline 2019-11-07

Utvecklingsprojekt i inkubatorer
​Deadline 2019-12-31


 

NordForsk

Nordforsk är ett forskningsorgan under Nordiska Ministerrådet som bland annat stödjer nordiska forskningssamarbeten inom nationellt prioriterade områden.

 

 


 

Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus.

KAW: Nominering till Wallenberg Clinical Scholars
Deadline 2019-10-01 (Nomineringsprocess)

KAW: Matematikprogrammet
Deadline 2019-10-05

KAW: The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technoloy (MIT) and Broad Institute
Deadline 2019-11-15

KAW: The Wallenberg Foundation Postdocatoral Scholarship Program at Stanford University
Deadline 2019-11-15

KAW: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
Deadline 2020-02-01 (Nomineringsprocess, se interna rutiner och tidsplan för nominering)

KAW: The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowships at Nanyang Technological University (NTU) Singapore
Deadline 2020-03-01

KAW: Nominering till Wallenberg Academy Fellows förlängning
Deadline 2020-04-05 (Nomineringsprocess)


EPiServer Site

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsinitiering
Löpande deadline

Flexit 2019
Deadline 2019-06-18


Hjärnfonden

 

 

 


 

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som delar ut forskningsbidrag och postdoktorala stipendier till kvalificerad forskning inom hela det neurovetenskapliga området.Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-19