Göm menyn

Program- och projektkoordinering

HyPhOE

Mistra REES

WASP

Grants and Program Offices erbjuder verksamhetsstöd med syfte att bidra till genomförandet av omfattande forskningssatsningar. Det gäller såväl nationella satsningar som projekt inom EU:s ramprogram. Genom en skriftlig överenskommelse fastställs arbetsfördelningen mellan Grants and Program Offices och ansvarig institution samt omfattning på uppdraget (mellan 10-90%). Normalt sker ersättning för uppdraget genom att resurser allokeras för koordinering i det aktuella forskningsuppdraget. Ofta görs detta redan i ansökningsfasen av programmet eller projektet.

LiU Grants and Program Offices kan på uppdrag av värdinstitution ansvara för att:

  • Arbetet utförs enligt beslutade strategier genom kontinuerlig uppföljning av syfte och mål enligt överenskommelse/beslutsbrev/avtal med finansiär
  • Bistå i kontakt med finansiär samt att koordinera arbetet kring rapportering till finansiär inklusive sammanställning av forskningsresultat/publikationer
  • Koordinera processen för upprättande av juridiska avtal både internt och med externa samverkansparter
  • Förbereda kallelse, agenda och underlag inför ledningsmöten samt protokollhantering
  • Bistå i arbetet med att upprätta en kommunikationsplan samt att följa upp att arbetet utförs enligt beslutad kommunikationsplan. Exempel på aktiviteter som kan ingå: Intern kommunikation samt nyhetsbrev, webbsida, sociala medier, trycksaker
  • I samverkan med ekonom på institutionen ta fram årsbudget, övergripande uppföljning av budget, fördelning av medel, rapportering, sammanställning av tidsredovisning
  • Hantera budgetfrågor från forskare och externa parter
  • Koordinera administrativa processer såsom dokumenthantering, projektverktyg samt administration i samband med interna och externa möten, kurser och evenemang (framtagande av program, inbjudan, kontakt med inbjudna talare, rese- och hotellbokningar)
  • Vid behov, identifiera ytterligare finansiering

Vi har en lång erfarenhet av koordinering av forskningsprojekt, och koordinerar idag över 10 program och projekt. Du hittar dem alla i vänstermenyn.

Kontakt

Kontakta gpo@liu.se om du vill veta mer.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-16