Göm menyn

Vad har WASP, TAILOR, ELLIIT, Biogas Research Center, AddMan, MistraREES och HyPhOE gemensamt?

WASP, TAILOR, ELLIIT och AddMan är några av de forskningsprogram och projekt som både leds av forskare vid LiU och får stöd i koordinering av LiU:s Grants and Program Offices (GPO). Vad innebär detta? Läs mer om vad som pågår inom dessa program och projekt och vad GPO kan erbjuda.

AddMan | BRC | DevTMF | ELLIIT | HyPhOE | LINK-SIC | Mistra-REES | Security Link | TAILOR | WASP

Tänk gärna på Grants and Program Offices (GPO) om du funderar på att koordinera ett projekt inom Horisont Europa eller ett större nationellt projekt!

Kontakta oss på gpo@liu.se

 

AddMan

AddMan var LiU:s andra Horizon 2020 och Clean Sky 2-projekt och koordinerades av Svjetlana Stekovic, forskningskoordinator vid Grants and Program Offices (GPO). Clean Sky 2 är det största europeiska forskningsprogrammet inom flygteknik någonsin och finansieras av Horizon 2020. Tre avdelningar från Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) var inblandade i projektet: Avdelningen för Produktrealisering, Avdelningen för Mekanik och Hållfasthetslära, samt Avdelningen för Konstruktionsmaterial.

Syftet med projektet var att utveckla och förbättra olika tekniker för additiv tillverkning (AM) av en flygplanskomponent tillverkad av Ti-legering. Dessa tekniker omfattade både topologisk optimering, CAD/CAE-metoder, efterbearbetningsmetoder och demonstration genom design och tillverkning av en riktig komponent. Konsortiet undersökte två AM-tekniker, Electron Beam Melting (EBM) och Selective Laser Melting (SLM).

Projektet avslutades i september 2020 efter ett framgångsrikt granskningsmöte och workshop med den Europeiska Kommissionen i april 2020. Konsortiet visade att de kunde tillverka en verklig lastdörrkomponent tillverkad av Ti64 med hjälp av deras innovativa tekniker och koncept och genom att kombinera olika kunskap.

 


Biogas Research Center (BRC)

Trots alla restriktioner och anpassningar blev 2020 ett givande år för Biogas Research Center (BRC). Årets möten som utgör viktiga tillfällen för informationsutbyte och nätverkande mellan forskare och parter i BRC genomfördes virtuellt. Vi har kunnat genomföra BRC-veckor, där forskare och parter i BRC:s sju forskningsområden samverkar, och vår doktorandkurs online. Den 26 november arrangerades sedvanligt höstens stormöte inom BRC som slog deltagarrekord med uppemot hundra gäster, däribland flera internationella deltagare. Läs mer om stormötet  

Under 2021 fortsätter vi att forska och sprida kunskap om biogasens samhällsnytta.  I mars arrangerar vi konferensen Biogas 2021 – Guldruschen tillsammans med bl.a. Region Kalmar. Om ni vill fördjupa er kunskap finns BRC:s publikationslista på vår hemsida.  Här hittar ni alltid de senaste nyheterna från BRC och ni kan dessutom beställa vår bok ”Biogas i det hållbara samhället”!

Under 2020 koordinerades BRC av Angela Senseverino då ordinarie koordinator, Anna Brunzell, forskningskoordinator vid Grants and Program Office (GPO), var föräldraledig.

 


DevTMF

DevTMF, LiU:s första Horizon 2020- och Clean Sky 2-projekt, avslutades den 31 januari 2021. Clean Sky 2 är det största europeiska forskningsprogrammet inom flygindustrin som utvecklar innovativ teknik för att minska koldioxid, gasutsläpp och bullernivåer som produceras av flygplan och flygmotorer. DevTMF-projektets fokus var förbättring och utveckling av standardiserade och icke-standardiserade experimentella metoder under komplexa belastningar som simulerar förhållanden i relevanta flygmotorkomponenter samt utveckling av fysiskt baserade kopplade modeller för deras livslängdsprognos. Vid ett sista granskningsmöte med den Europeiska Kommissionen bekräftades att projektets mål har uppnåtts trots problem som uppstått på grund av Covid-19-pandemin. Projektet slutrapporteras i slutet av mars 2021.

Svjetlana Stekovic, forskningskoordinator vid Grants and Program Offices (GPO), var delaktig i projektet från idéstadium till avslut och hon både koordinerade och ledde projektet.

 


ELLIIT

Under 2020 fick det strategiska forskningsområdet ELLIIT (Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology) tre-dubblad budget, från 33 miljoner kronor årligen till över 100 miljoner. De fyra lärosäten som ingår i ELLIIT (LiU, LU, BTH och HH) startade omedelbart arbetet med att utöka forskningsaktiviteterna och rekrytera nya forskare. För att hantera den kraftiga ökningen av programmets aktiviteter krävdes också en mer robust organisation. En ny styrelse under ledning av LiU:s forskningsdirektör Per Dannetun[länk] tillsattes som komplement till den programgrupp som ansvarar för forskningsområdets vetenskapliga innehåll. Till stöd för ledningen skapades ett programkontor, ELLIIT Operations, som består av två forskningskoordinatorer, en kommunikatör och en ekonom. ELLIIT Operations levererar ett omfattande och kvalificerat stöd till programledningen och ELLIIT:s forskare. Programkontoret bemannas av oss på Grants och Program Offices (GPO) och kontaktas enklast via elliit-info@liu.se.  

De strategiska forskningsområdena (SFO) är en satsning från den svenska regeringen på vissa utvalda områden och har pågått i drygt tio år. Anslagen till dessa allokeras direkt från regeringen via forskningspropositionen. Vid LiU finns tre SFO:er: ELLIIT, Security Link och Advanced Functional Materials (AFM). Vid svenska lärosäten finns det totalt 43 SFO:er. 

 


HyPhOE

Horizon 2020 projektet ”Hybrid Electronics Based on Photosynthetic Organisms” (HyPhOE) utförs avett konsortium bestående av sex akademiska organisationer från fyra europeiska länder. Projektets mål är att ta fram nya energisystem baserade på elektroniska växter och fotosyntetiska organismer, bioelektroniksystem som kan styra växters tillväxt samt system för miljöövervakning med hjälp av växter som försetts med elektroniska funktioner. Projektet startade i september 2018 och kommer pågå fram till september 2021.

Den 10–11 september 2020 hölls ett digitalt konsortiemöte där den första dagen avhandlade de vetenskapliga aspekterna av projektet och den andra dagen ägnades åt de mer administrativa delarna av projektet och hur den pågående Covid-19 pandemin påverkar projektet. Pandemin har haft en viss negativ påverkan på projektets utförande eftersom flera av de deltagande länderna haft en total nedstängning av samhället. Dag 2 bestod också av diskussioner kring innovation och hur man kan arbeta för att identifiera potentiella innovationer baserat på projektets forskningsresultat. Gio Fornell från LiU Innovation hade bjudits in och höll i en presentation om bl.a. innovation, Technology Readiness Levels (metod för att beteckna en teknologis mognadsgrad), samt vikten av att adressera målen inom Agenda 2030.

Vid ett konsortiemöte den 24 augusti beslutade man att ta in en sjätte organisation i konsortiet, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH), som officiellt blev en del av konsortiet i november 2020.

HyPhOE koordineras av Sara Strömberg, forskningskoordinator vid Grants and Program Offices (GPO).

 


LINK-SIC

För kompetenscentret LINK-SIC – Linköping Center for Sensor Informatics and Control, har verksamheten under 2020 i huvudsak fortskridit enligt plan, dock med en omställning till att genomföra fler events digitalt. Förutom att två av centrets doktorander presenterat sina licentiatavhandlingar digitalt, genomfördes även den årliga workshopen online. Det blev ett lyckat event, som bland annat innehöll intressanta forskningspresentationer och en framåtblickande interaktiv diskussion. Dessutom fick den återkommande postersessionen ett nytt format, där deltagarna redan innan workshopen kunde titta på posters samt tillhörande korta videopresentationer, något som uppskattades av deltagarna.

LINK-SIC koordineras av Sara Strömberg, forskningskoordinator vid Grants and Program Offices (GPO).

 


Mistra REES        

Under 2020 har Mistra REES (Resource-Efficient and Effective Solutions based on a circular economy thinking) startat upp sin andra fas och flera av Sveriges ledande industriföretag har knutits till programmet via konsortieavtalet. Mistra REES nominerades och blev ett av de utvalda projekten på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista 2020 över aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Under 2020 har ett stort fokus har lagts på kommunikation. Hemsida, mallar och trycksaker har fått nytt innehåll och grafisk profil. Artiklar och videos har producerats för spridning genom olika kanaler och ett antal debattartiklar har publicerats i media. Under 2021 ska samarbetet med partnerföretagen ta fart och det kommer fortsatt vara ett stort fokus på kommunikation.

Mistra REES koordineras av Theresa Apelqvist, forskningskoordinator vid Grants and Program Office (GPO).

 


Security Link

Samhället genomgick en rad kriser och utmaningar under 2020, som i hög grad belyste behovet av den forskning som utförs inom Security Link. I samarbete med Linköping Science Park producerades en utbildning och en rapport om cybersäkerhet för små och medelstora företag. En annan forskargrupp samarbetade med de svenska regionerna kring beslutsstöd för hanteringen av Covid-19. Dessa samarbeten presenterades vid det årliga Security Link-evenemanget National Symposium on Technology and Methodology for Security and Crisis Management (TAMSEC).

Inför 2021 ser Security Link bland annat fram emot att genomföra tester av övervaknings- och spårningsutrustning i en Kenyansk nationalpark som en del av ett bevarandeprogram för noshörningar.

Security Link är ett av tre strategiska forskningsområden (SFO) vid LiU. SFO är en satsning från den svenska regeringen på vissa utvalda områden och har pågått i drygt tio år. Anslagen till dessa allokeras direkt från regeringen via forskningspropositionen. De andra två strategiska forskningsområdena vid LiU finns är ELLIIT och Advanced Functional Materials (AFM). Vid svenska lärosäten finns det totalt 43 SFO:er. 

Security Link koordineras av Lena Tasse, forskningskoordinator vid Grants and Program Offices (GPO), sen september 2020. Dessförinnan var det Agneta Jansson, forskningskoordinator och enhetschef för Grants Office (GO), som koordinerade projektet.

 


TAILOR

H2020-projektet Foundations of Trustworthy AI - Integrating Learning, Optimization and Reasoning (TAILOR) lanserades den 1 september 2020. Projektet löper under tre år, har 54 partners från hela Europa och har som mål att bidra till att artificiell intelligens blir trovärdigt samt att EU stärker sin ställning inom området AI.

Fredrik Heintz, biträdande professor vid Institutionen för datavetenskap (IDA), leder projektet och har valt att anlita en koordinator från Grants and Program Offices (GPO) för projektledning, d.v.s. för att sköta det dagliga arbetet för att projektet ska bli framgångsrikt. Trine Vikinge, forskningskoordinator vid GPO som är uthyrd som projektledare för TAILOR, sköter inte bara för det dagliga arbetet inom projektet, utan tar också ett stort ansvar för några så kallade leverabler (deliverables) inom arbetspaketen Management och Ethics.

Det viktigaste målet för 2021 är att etablera effektiva processer för samarbete mellan partners, nu när vi måste basera det helt och hållet på digitala verktyg och inte kan träffas på riktigt på grund av Covid-19 pandemin.

 


WASP

Anders Ynnerman tog över som programdirektör den 1 juli och har under det gångna året tillsammans med WASP:s styrelse arbetat fram nya strategier och initiativ för programmet. Det innefattar bland annat projektformerna NESTs och Industri Bridge där utlysningar nu är öppna.

LiU står värd för WASP som är Sveriges största forskningsprogram med en budget på totalt 5.5 miljarder SEK, varav 4.2 miljarder SEK från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Behovet av koordineringssupport från Grants and Program Offices (GPO) har vuxit med åren och vi bistår idag programmet med ledningsstöd, ekonomihantering, kommunikation och eventkoordinering samt koordinering av WASP:s forskarskola med 320 aktiva doktorander. WASP har under 2020 organiserat flera digitala event och kurser. Värt att uppmärksamma är den digitala jobbmässa som vi ordnade i slutet av året där WASP:s doktorander fick enskilda Zoom-möten med representanter från svensk industri.

Tillbaka till början

 


2021-02-22
Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-22