Göm menyn

Finansiärers krav på datahantering

Öppen tillgång till forskningsdata innebär att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång publiceras fritt tillgängliga via internet. De krav som ställs kring öppna data och datahantering varierar mellan olika forskningsfinansiärer. Vi har därför sammanställt en lista över vad som gäller för de största svenska och europeiska finansiärerna.

Har du frågor kring öppna data och datahantering, kontakta datamanagement@liu.se.
 

Open laptopFormas | Forte | Horizon 2020 | Horizon Europe | Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) | Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) | Nordforsk | Riksbankens Jubileumsfond | Skolforskningsinstitutet | Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg Minnesfond (MAW) | Vetenskapsrådet | Vinnova

 

Formas

Formas kräver i dagsläget att projekt som beviljats stöd ska ha en datahanteringsplan där det redogörs för hur den data som genereras inom projektet kommer att tas om hand efter det att projektet avslutats. Datahanteringsplanen behöver inte skickas in till Formas, men ska på förfrågan kunna uppvisas. Det är möjligt att få finansiering, som en del av projektkostnaden, för att bekosta datahantering, inhämtning, behandling med mera.

 

Forte

Forte ställer krav på att resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång (open access). Inga specifika krav kring öppna data finns i dagsläget (juni 2020).

 

Horizon 2020: EU:s ramprogram för forskning och innovation

Open access-publicering är numer obligatoriskt inom Horizon 2020. Det innebär att publicerat material ska finnas tillgängligt för andra att läsa och ladda ner online utan kostnad.

Det är idag inget krav att publicera forskningsdata i Horizon 2020, men alla beviljade projekt inkluderas automatiskt i en pilot för datahantering (Open Research Data Pilot, ORD). De som deltar i piloten måste upprätta en datahanteringsplan där de specificerar vilken data som kommer genereras under projekt, hur denna data ska hanteras under och efter projektet, samt i vilken utsträckning den ska vara öppen. Vidare förväntas man att göra sina forskningsdata tillgängliga för andra, men endast enligt principen "Så öppna som möjligt, så slutna som nödvändigt". Det är möjligt att inkludera kostnader kring datahanteringsplan och öppna data inom projektbudgeten. Det är endast data som ligger bakom vetenskapliga publikationer som behöver inkluderas i piloten, annan data är frivillig att inkludera.

Det är möjligt att avstå från att medverka i piloten (opt-out) om det finns legitima skäl. Oavsett om man deltar eller inte behöver ingen datahanteringsplan upprättas i samband med ansökan, men frågor rörande datahantering behöver ändå besvaras i ansökan.

Samma regelverk gäller i princip för medel från Europeiska forskningsrådet (ERC). Detaljerad information finns på ERC:s hemsida.

 

Horizon Europe: EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation

Det kommande ramprogrammet, Horizon Europe, är fortfarande under utveckling. Forskningsdata ska fortfarande göras tillgängligt enligt principen "Så öppna som möjligt, så slutna som nödvändigt" och datahantering förväntas gå i linje med FAIR-principerna.

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)

Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, det vill säga publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar. Inga specifika krav kring öppna data finns i dagsläget (juni 2020).

 

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW)

Forskning finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar. Inga specifika krav kring öppna data finns i dagsläget (juni 2020).

 

Nordforsk

Projektledaren ansvarar för att alla forskningsresultat görs tillgängliga via open access inom sex månader från publicering. Forskningsdata ska göras tillgänglig för allmänheten när projektet är avslutat, såvida det inte finns särskilda skäl. Nordforsk rekommenderar att hanteringen av forskningsdata följer FAIR-principerna.

 

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Forskare med anslag från och med 2010 ska publicera sina forskningsresultat med öppen tillgång. Det gäller sakkunnigbedömda tidskrifts- och konferenspublikationer. RJ följer upp att forskare med RJ anslag följer riktlinjerna för öppen tillgång. RJ rekommenderar att forskningsdata som använts som underlag i publikationer också görs öppet tillgängliga. Inom stödformen Infrastruktur för forskning 2020 begärdes en datahanteringsplan in från alla sökande. En mall för datahanteringsplan fanns tillgänglig i ansökningsformuläret.

 

Skolforskningsinstitutet

De forskare som får finansiering från Skolforskningsinstitutet ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via open access eller parallell-publicering senast inom 12 månader efter publicering. Inga specifika krav kring öppna data finns i dagsläget (juni 2020).

 

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Forskning finansierad av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar. Inga specifika krav kring öppna data finns i dagsläget (juni 2020).

 

Vetenskapsrådet (VR)

Du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet behöver ta fram en datahanteringsplan om din forskning genererar forskningsdata. Planen ska beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt. Ingen dokumentation behöver skickas in, men medelsförvaltaren (LiU) intygar i samband med signering av godkännande av villkor att en datahanteringsplan kommer att finnas på plats när projektet påbörjas och att denna underhålls.

 

Vinnova

Vinnova har inga allmänna krav på forskningsdata och datahanteringsplaner, men det kan förekomma specifika krav i vissa satsningar. De kräver däremot att projekten följer de krav som respektive huvudman (LiU) ställer. Krav på öppen tillgång till forskningspublikationer kommer införas 2021.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-12