Göm menyn

Extern och intern revision


Revisionen vid Linköpings universitet sker av två oberoende enheter, dels den externa revisionen som utförs av Riksrevisionen dels den interna revisionen som utförs av Internrevisionen.

Extern revision

Den externa revisionens huvuduppgift är att bedöma om årsredovisning och delårsrapport ger en korrekt bild av LiUs ekonomiredovisning. Riksrevisionen upprättar i samband med årsredovisningen en revisionsberättelse, där de ger kommentarer om redovisningen är rättvisande. I samband med delårsrapport lämnas ett revisionsintyg. Riksrevisionen redovisar sina granskningar till regeringen.

Intern revision

Organisation och uppgift

Internrevisionen (IR) är organiserad som en oberoende enhet under universitetsstyrelsen och är styrelsen instrument för att värdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i myndighetens interna styrning och kontroll.
Universitetsstyrelsen beslutar om

  • riktlinjer för internrevisionen,
  • revisionsplan för internrevisionen och
  • åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer

IR skall stödja universitetet genom att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning samt ge råd och stöd. IR:s arbetsfält utgörs av all den verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för, även verksamhet som bedrivs av juridiska personer. IR granskar självständigt, utifrån en analys av verksamhetens risker, om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att universitet med en rimlig säkerhet

  • uppnår en effektiv verksamhet
  • efterlever lagar, förordningar och andra regler
  • lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten

Arbetet skall bedrivas på ett systematiskt, objektivt och kompetent sätt i enlighet med god internrevisors- och internrevisionssed. Exempel på granskningsområden är institutionsgranskningar, fakultetsgranskningar, utfärdande av revisionsintyg för EU:s forskningsprogram FP6 och FP7, IT-verksamhet, organisationseffektivitet mm.

Information

Internrevisionen har rätt att ta del av all information och alla dokument i den omfattning som bedöms nödvändig för att fullgöra beslutad granskning. Kompletterande uppgifter skall också lämnas till internrevisionen på anmodan. Universitetets enheter skall bistå internrevisionen vid granskning i begärd rimlig omfattning och se till att information och dokument är tillgängliga utan oskäligt dröjsmål.

Det åligger internrevisionen att hantera all information som man tar del av på ett omsorgsfullt och förtroendeskapande sätt. Information får lämnas vidare endast då antingen internrevisionen bedömer det behövligt för att nå revisionens syfte och det samtidigt kan ske utan men för person eller att det följer av lag eller förordning. Internrevisionens upprättade rapporter samt eventuellt underliggande kalkyler och sammanställningar, som är en förutsättning för förståelse av slutsatser i rapporten, utgör allmän handling och är offentliga. Ytterligare material får endast lämnas ut efter rektors beslut. Om internrevisionen tar del av sekretessbelagd information skall denna information hanteras enligt samma sekretessregler som gäller för den som tidigare behörigen haft tillgång till informationen. Framkommer uppgifter som kan tyda på oegentligheter rapporteras dessa av IR till rektor eller den rektor utser för beslut om vidare åtgärder.

Rapportering

IR-chefen rapporterar fortlöpande väsentliga iakttagelser och rekommendationer vid utförda granskningar till rektor eller den rektor utsett. För varje universitetsövergripande aktivitet i revisionsplanen skrivs en sammanfattande rapport som tillställs styrelsen och rektor. Styrelsens ordförande, rektor och övriga ansvariga för granskat område skall ges möjlighet till synpunkter på sakinnehållet innan rapporten fastställs.

För varje enskild institutions-/enhetsgranskning skall upprättas separat rapport som tillställs prefekt/enhetschef eller motsvarande och som behandlas av institutionsstyrelse/motsv där sådan finnes. Institutionen/enheten skall dessförinnan ges möjlighet till eventuellt yttrande över resultatet av utförd revision och diskussion om åtgärder. IR begär därefter in institutionens/enhetens skriftliga redogörelse för vilka åtgärder man avser att vidta med anledning av rapporten. Om internrevisionen anser det angeläget skall rektor eller den rektor utsett också tillställas rapporten. Rapport över granskning som hänför sig till rubriken ospecificerat tillställs rektor eller den rektor utsett. IR skriver årligen en sammanfattande verksamhetsrapport över utförd revision och uppföljning av tidigare års granskningar samt övriga arbetsuppgifter med väsentliga iakttagelser som tillställs styrelsen och rektor.

Gå till sidan för intern revision

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: andreas.sundberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02