Göm menyn

Transfereringar/ Lämnade bidrag


En transferering/ett lämnat bidrag är ett belopp som vidareförmedlas till en mottagare utan något krav på ekonomisk motprestation. En transferering innebär att medlen lämnas vidare för att finansiera mottagarens verksamhet.

En transferering har tre olika parter:

Bild 3

Till förmedlade bidrag räknas forskningsbidrag, stipendier m.m.

Det vanligaste är dock att Linköpings universitet (LiU) i egenskap av medelsförvaltare väljer att i ett projekt samarbeta med annan part. Då ska leverantörens kostnader regleras genom faktura till LiU och bokföras som köpt vara eller tjänst. Kostnaderna redovisas som köp till den egna verksamheten.

Medel får transfereras endast om det framgår av avtal, regleringsbrev eller proposition:

 • Bidragsmedel: Vidareförmedling av bidrag till annan organisation måste vara skriftligen godkänd av finansiären.
 • Anslag: Vidareförmedling är tillåtet om det framgår av regleringsbrev eller proposition.
 • Uppdragsmedel: Ska inte transfereras eftersom uppdrag bygger på att ett krav på motprestation finns.

Huvudregeln när det gäller transfereringar är att erhållna medel för transferering och lämnade bidrag ska redovisas i resultaträkningen (kontoklass 7). Ett undantag från denna regel är vid ren vidareförmedling av medel från en utomstatlig givare till en utomstatlig mottagare, som redovisas i balansräkningen.

 

Se vidare om redovisning under Redovisning av lämnade bidrag

Läs om Stipendier

 

Vidareförmedling av medel till extern part ska inte göras innan LiU har erhållit medlen och utbetalning ska ske i nära anslutning till det att bidraget ska användas av mottagaren. Betalningstidpunkterna bör specificeras i avtal med både finansiären och den slutliga mottagaren av bidraget.

Innan utbetalning av lämnat bidrag görs, kontrollera att:

 1. Medel erhållits från finansiären.
 2. Utbetalningen stöds av avtal/beslut, regleringsbrev eller proposition. Till utbetalningen bifogas avtal och underlag, där det framgår att bidragsgivaren godkänner vidareförmedling av bidrag, alternativt att diarienummer anges till dokumenten.
 3. Om beloppet som ska utbetalas inte tydligt framgår av avtalet: Bifoga underlag som förtydligar vad utbetalt belopp baseras på och hur det räknats fram.
 4. Betalningstidpunkten är förenlig med vad som överenskommits i avtal.

Exempel på redovisning i resultaträkningen

Nedanstående bild visar hur transfereringar redovisas i resultaträkningen.

Verksamhetens intäkter

 • När LiU vidareförmedlar/transfererar medel så reduceras de externa intäkterna som initialt bokfördes när LiU fick medlen. Intäkter som finansierar lämnade bidrag redovisas inte som verksamhetens intäkter vid LiU, redovisningen görs i stället i transfereringsavsnittet.

Transfereringar

 • Intäkterna som flyttats från verksamhetens intäkter redovisas på tre rader i transfereringsavsnittet. Uppdelningen görs utifrån vem som finansierat lämnade bidrag.
 • Raden lämnade bidrag visar hur mycket medel som vidareförmedlats för att finansiera mottagarens verksamhet.
 • Medel som erhållits är beloppsmässigt lika stort som lämnade bidrag. Transfereringarna påverkar inte resultatet då LiU endast har en förmedlande roll. Transfereringen har inte föranlett någon intäkt eller kostnad i verksamheten, utan endast en reducering av medel som LiU förvaltar.

 

Bild 4

Läs mer om transfereringar i vägledningen: Vägledning om transferering

I vägledningen ges bland annat riktlinjer för gränsdragning mellan transferering och köp av vara/tjänst samt exempel på villkor som behöver framgå i en ansökan och beviljande från finansiär.

Redovisningsrådet inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har gett ut Förtydliganden och rekommendationer gällande transfereringar.

Förtydliganden ges till olika frågeställningar som uppkommit vid lärosäten.

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04