Göm menyn

Transfereringar


En transferering är ett belopp som vidareförmedlas till en mottagare utan något krav på ekonomisk motprestation. Det vanligaste är dock att Linköpings universitet (LiU) i egenskap av medelsförvaltare väljer att i ett projekt samarbeta med annan part. Då ska leverantörens kostnader regleras genom faktura till LiU och bokföras som köpt vara eller tjänst.

Vägledning om transferering

När LiU vidareförmedlar/transfererar medel så minskas de externa intäkterna.

Medel får transfereras endast om det framgår av

  • kontrakt
  • regleringsbrev
  • proposition

Huvudregeln när det gäller transfereringar är att erhållna medel för transferering och lämnade bidrag ska redovisas i resultaträkningen (kontoklass 7). Ett undantag från denna regel är vid ren vidareförmedling av medel från en utomstatlig givare till en utomstatlig mottagare.

Till förmedlade bidrag räknas forskningsbidrag, stipendier m.m. Stipendier får endast finansieras med medel från statliga eller ej statliga externa finansiärer, d.v.s. inte från anslag till ordinarie utbildning och forskning. Det framgår av varje extern finansiärs egna regler om det är tillåtet att använda deras medel till stipendier eller inte.

Vidare får stipendium som beslutas av LiU enbart delas ut under förutsättning att det är avsett för mottagarens utbildning och får inte utgöra ersättning för arbete för utgivarens räkning (d.v.s. lön eller annan ersättning för utfört arbete). Stipendier får inte ges till den som antagits till utbildning på forskarnivå.

Regler om stipendier vid Linköpings universitet återfinns på personalavdelningens hemsida.

Gå till Personalavdelningens hemsida

Mer om stipendier här

Redovisning över balanskonto

I de fall bidraget är finansierat med icke-statliga medel och bidragsmottagaren ej är en statlig myndighet samt LiU:s hantering av bidraget är en ren vidareförmedling ska både inbetalningen av bidraget och utbetalningen till mottagaren redovisas på ett balanskonto (konto 259*).

Dessa fall omfattar bland annat:

  • Stipendier från kommuner/landsting eller privata företag
  • Stipendier från privatpersoner

Redovisning som transferering

Då givaren eller mottagaren är en statlig myndighet eller då utbetalningen av bidraget ej är en ren vidareförmedling redovisas det lämnade bidraget som en transferering.

Transfereringar bokförs i kontoklass 7 och samlas under en egen rubrik i resultaträkningen. För att undvika resultatpåverkan från transfereringsavsnittet ska kontoklass 7 alltid ha saldo noll.

Bokföringen av utbetalningen sker som ett lämnat bidrag i debet i kontogrupp 77-79. Samtidigt bokförs, i en omföring, från vem de transfererade medlen kommer (hur de finansieras). Detta görs i kredit på ett konto i kontogrupp 73-74, erhållna medel för transfereringar, och debet på lämpligt transfereringskonto i kontoklass 3. Omföringen ska ha samma motpart och finansiär som den ursprungliga inbetalningen.

För att se sambandet mellan kontogrupp 73-74 och konton i kontoklass 3 följer här en sammanställning.

 

73110

Erhållna medel från statens budget

74120

Medel från kommuner och landsting

                   

30127

Anslag GU fil.fak. transferering

   

36317

Transferering bidrag från kommuner

 

30137

Anslag GU utb.vet. transferering

 

36417

Transferering bidrag från landsting

   

30147

Anslag GU med.fak transferering

 

36517

Transferering bidrag från övriga kommunala sektorn

30157

Anslag GU tek.fak transferering

           

30327

Transferering anslag FO med.fak.

   

74130

Medel från privata företag

 

30337

Transferering anslag FO tek.fak.

              

30357

Transferering anslag FO fil.fak.

 

37117

Transferering bidrag från svenska företag

   

30367

Transferering anslag FO utb.vet.

           
         

74140

Medel från internationella organisationer

73510

Erhållna medel från myndigheter/affärsverk

         
         

37417

Transferering bidrag från andra EU-länder

 

35117

Transferering bidrag från statliga myndigheter

 

37517

Transferering bidrag från företag och organisationer i övriga länder

 

35217

Transferering bidrag från affärsverk

             
         

74150

Medel från övriga

   

74110

Medel från statliga bolag

           
         

32317

Transferering högskoleprovet

   

36117

Transferering bidrag från statliga bolag

 

36217

Transferering bidrag från övrig statlig sektor

         

37217

Transferering bidrag från svenska organisationer/föreningar

   
         

37617

Transferering bidrag från enskilda personer

 
                   
                   
         

74160

Medel från EU-kommissionen

   
                   
         

37317

Transferering bidrag från EU:s institutioner

 

Då kontoklass 7 ska ha saldo noll ska en avstämning av detta saldo göras både löpande och till bokslut. Omföringen av finansieringen ska alltid redovisas via ett särskilt konto (underkonto) i aktuell kontogrupp.

 

Forskningsbidrag, som vidareförmedlas av LiU ska, i vissa fall, redovisas som transfereringar. Redovisning som transfereringar ska göras då bidraget är finansierat, direkt eller indirekt, via statens budget eller då bidraget vidareförmedlas till en statlig myndighet. Vidareförmedling eller transferering av forskningsbidrag till annan organisation måste vara skriftligen godkänd av finansiären.

 

Exempel på bokföring av lämnade bidrag

Återbetalning av tidigare lämnat bidrag

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-12