Göm menyn

Myndighetskapital


Linköpings universitets myndighetskapital består av fyra delar:

  • Statskapital
  • Resultatandelar i hel- och delägda företag
  • Balanserad kapitalförändring
  • Kapitalförändring enligt resultaträkningen

Reviderade riktlinjer för balanserad kapitalförändring vid LiU 2015-04-22

Statskapital

Under statskapital redovisas dels det kapital (10 000 tkr) som tillfördes universitetet vid bildandet av Linköpings universitet Holding AB och dels anskaffningsvärdet av de konstverk som övertagits från Statens Konstråd.

Resultatandelar i hel- och delägda företag

Under resultatandelar i hel- och delägda företag redovisas värdet av andelarna i Linköpings universitet Holding AB som inte utgörs av statskapital. Saldot på denna post påverkas av förändring i eget kapital hos holdingbolaget samt av årets resultat i holdingbolaget. Årets preliminära resultat i holdingbolaget ingår i det totala resultatet för Linköpings universitet för innevarande år. Nästkommande år omförs holdingbolagets resultat från föregående år mellan balanserad kapitalförändring och resultatandelar i hel- och delägda företag så att resultatet för holdingbolaget inte ingår i balanserad kapitalförändring för LiU.

Balanserad kapitalförändring

Under balanserad kapitalförändring redovisas universitetets ackumulerade kapitalförändring från tidigare år, frånsett den del av kapitalförändringen som hör till holdingbolagets verksamhet. I årsredovisningen för Linköpings universitet redovisas den balanserade kapitalförändringen uppdelad på verksamhetsgren och finansieringsform. Det är därför viktigt att omföringar av balanserad kapitalförändring inom LiU bokförs så att verksamhetsgren och finansieringsform inte ändras.

När en aktivitet avslutas är rekommendationen att aktiviteten stängs i ekonomisystemet. Överföring av aktivitetens balanserade kapital (konto 20700) förs till en uppsamlingsaktivitet eller till annan verksamhetsaktivitet efterföljande räkenskapsår i samma period som bokföring görs av ingående balanser. Överföringen ska då ske inom en och samma verksamhetsgren samt inom samma finansieringsform. Om verksamhet flyttas mellan bokslutsenheter ska båda bokslutsenheterna bokföra på samma verksamhetsgren och finansieringsform så att det på totalnivå inte blir någon förändring.

När det gäller flyttar mellan fakulteter krävs att en avstämning görs med givande och mottagande fakultet som godkänner flytten mellan fakulteter.

Om överföringar av balanserat kapital ska göras för aktiviteter som har finansieringsformen parallellförbrukning (P) i projektregistret, ska detta göras med en särskild verifikationstyp som undantar kodkomplettering av verksamhetskod vid bokföring. Finansieringsformen ska, vid överföring av samfinansierade aktiviteter, vara antingen bidrag (B) eller anslag (A). I dessa fall ska en filinläsningsmall fyllas i och skickas till ekonomiredovisning@liu.se för inläsning i ekonomisystemet, se exempel nedan.

Om redovisningen tidigare år varit felaktig så att det påverkat resultatet per verksamhetsgren och/eller finansieringsform, ska detta rättas i bokföringen genom en korrigering mot resultatkonton (utfallet på resultatkonton blir noll, endast verksamhetskoden byts ut). Vid korrigering av tidigare års utfall kan konton med obetydliga belopp omföras ihop med konton som inom samma kontogrupp haft större utfall. Intern motpart används vid korrigeringen. Konto 20700 ska således inte användas i dessa fall. Tänkbara orsaker till korrigering kan vara uppenbara fel i redovisningen eller utebliven parallellförbrukning av intäkter och kostnader. Ett beräkningsunderlag där orsaken till korrigeringen framgår ska bifogas verifikationen. Denna typ av rättning ska dock endast göras undantagsvis, en korrekt fördelning av intäkter och kostnader ska ske inom rätt år.

Rapport Flytt balanserad kapitalförändring 20700

Exempel omföring av aktivitet med finansieringsformen P

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

Kapitalförändringen enligt resultaträkningen består av saldot på samtliga intäkter och kostnader som hör till ett visst år. I resultaträkningen kallas detta årets kapitalförändring. Till årsbokslutet redovisas årets kapitalförändring (inklusive tillhörande intäkter och kostnader) fördelat på verksamhetsgren och finansieringsform. Bokföring av årets kapitalförändring görs en gång per år till årsbokslutet då resultatet för samtliga aktiviteter fastställs. I de fall en aktivitet har ett resultatsaldo men verksamheten är avslutad omförs detta saldo till särskilda uppsamlingsaktiviteter nästkommande år.

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02