Göm menyn

Motpart och Finansiär


Fältet motpart används externt för att möjliggöra upprättande av en årsredovisning för staten. Denna årsredovisning upprättas av Ekonomistyrningsverket (ESV).

Internt används fältet dels för att följa upp LiU:s handel med omvärlden och dels för att följa upp LiU:s interna handel.

Det är motparten som avgör vilket konto som ska användas vid periodisering av intäkter, kostnader och projekt. Detta innebär att det konto som ska användas beror på om motparten är en statlig myndighet eller en utomstatlig motpart.

Fältet finansiär används externt för att följa upp vilka som finansierar Universitet- och högskolors verksamhet (utöver finansiering via statens budget). LiU rapporterar finansiär och vissa finansiärsgrupper till Universitetskanslersämbetet varje år.

Finansiärsfältet används internt för att följa upp vilka som finansierar LiU:s verksamhet och externt för att redovisa finansiärer i LiU:s årsredovisning.

Samtliga motpartskoder finns även som finansiärskoder och de båda begreppen kan var och en för sig summeras till grupper med likadant uppbyggda strukturer. Utgångspunkt för en myndighets motparts- och finansiärskod är löpnummer i ESV:s myndighetsregister.

Motpart och Finansiär  översättning  2017-01-01

Motpart och Finansiär struktur

Motpart kopplade till konton

Här finns en lista med motpart och motpartsgrupper t.o.m. 2016-12-31

Definition Motpart

Motpart är den som LiU får inbetalningar från eller den som LiU utbetalar till. Koden hämtas ur leverantörs- respektive kundregistret vid registrering av leverantörs- och kundfakturor. Vid manuell periodisering av intäkter, kostnader och projekt ska koden registreras manuellt. Motparterna anges med fyra tecken. 

Strukturer till motpart

Strukturer till MPT är MPTGRP (grupp), MPTOMR (område), MPTTYP (typ) och MPTKAT(kategori) som används för att följa upp transaktioner med olika typer av motparter.  Se särskilt dokument över strukturerna under länken Motpart och Finansiär struktur.

Till motpart finns även sambandskontroller mot konto. Sambandskontrollerna används för att avgränsa vilka motparter som får användas tillsammans med ett visst konto.

Definition Finansiär

Finansiär är den organsation som tillfört medel från sin verksamhet till LiU:s verksamhet. Medlen kan ha förmedlats via en annan organisation. LiU kan t.ex. få medel från Göteborgs universitet för verksamhet som finansieras av Vetenskapsrådet. I ett sådant fall är Göteborgs universitet motpart och Vetenskapsrådet finansiär. Fältet visar med andra ord den organisation eller dylikt som medel ursprungligen kommer från.

Samma kod som motpart anges som defaultvärde vid bokföring av inkomster/intäkter vilket måste ändras när finansiären inte är samma som motpart. Koden måste också registreras vid periodisering av projekt (kontogrupp 16* och 27*).

Strukturer till finansiär

Strukturer till Finansiär är FINGRP (grupp), FINOMR (område) och FINTYP (typ) som används för att följa upp transaktioner med olika typer av finansiärer. Se särskilt dokument över strukturerna under länken Motpart och Finansiär struktur.

Därutöver finns en struktur FINUKA som centralt används vid rapportering till Universitetskanslersämbetet.

Till finansiär finns även sambandskontroller mot konto. Sambandskontrollerna används för att avgränsa vilka finansiärer som får användas tillsammans med ett visst konto.

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04