Göm menyn

Avyttring av anläggningstillgångar och inventarier


En anläggningstillgång kan avyttras genom försäljning, gåva eller skrotning/utrangering. Dessutom kan en anläggningstillgång bli stulen. Vid avyttring bokas anläggningstillgången bort från balanskontona (ex 12* för materiella anläggningstillgångar) därefter går man till anläggningsbilden och ändrar status till Spärrat (C) och fyller i Till datum med datum för avyttring. Har man lagt upp en anläggning bestående av flera enheter och där en väsentlig del ska avyttras av någon anledning så bör man skriva ned värdet på anläggningen med motsvarande den delens anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivning.

Om någon enhet innehar anläggningstillgångar (eller annan egendom) som inte längre behövs i verksamheten får enheten försälja dessa. Försäljningen ska i första hand ske till någon annan enhet inom universitetet, men om detta ej är möjligt kan externa intressenter (t.ex. anställd personal) komma i fråga. Vid försäljning inom universitetet bör priset anpassas efter anläggningens restvärde. Extern försäljning ska ske på affärsmässiga grunder, dvs varan ska annonseras på lämpligt sätt, t.ex. i dagspress eller på universitetets anslagstavlor och priset ska vara marknadsmässigt. Uppgift om rådande marknadsvärde kan t.ex. erhållas från något annonsorgan avseende begagnatmarknaden inom olika branscher. Vid försäljning av en anläggningstillgång faktureras ingen moms, denna regel gäller även om LiU fått kompensation för ingående moms vid anskaffningen.

Om en anläggningstillgång inte längre behövs i universitetets verksamhet och dessutom saknar marknadsvärde kan den skänkas som gåva. Om anläggningen är förstörd, eller av andra skäl obrukbar, får enheten besluta om skrotning, dvs utrangering. Tänk på att vid gåva eller skrotning att se till att all tänkbar information och ev. programvara avinstalleras på anläggningen, se beslut Dnr LiU-2010-01689. Vid stöld ska berörd enhet göra en polisanmälan samt vidta åtgärder för att förhindra stöld i framtiden.

All form av avyttring (inklusive stöld) ska registreras i anläggningsregistret eller inventarieregistret med information om tidpunkt för avyttring samt typ av avyttring, t ex försäljning, skrotning, stöld.

Vid avyttring av inventarier som ej är anläggningstillgångar behöver endast försäljningsintäkt eller inbytesvärde bokföras. Vid extern försäljning eller externt inbyte används konto 3475, övr ers o intäkter, statliga eller 3485, övr ers o intäkter, ej statliga. Vid internhandel används konto 9317, intern fsg övriga intäkter, för bokföring av intäkter och konto 9611, inköp anl. tillgångar, för bokföring av kostnader.

Nedan följer några bokföringsexempel på hur försäljning och utrangering av anläggningar ska hanteras. Det vanligast förekommande exemplet på avyttring är att anläggningen är uttjänt och saknar både bokföringsmässigt och marknadsmässigt restvärde. För utrangering i dessa fall se punkt 2 a) eller 2 b). Har anläggningen bokföringsmässigt restvärde men av olika anledningar inte går att försälja är exempel 2 c) eller 2 d) tillämpliga med en följdbokning enligt punkt 3. Vid extern försäljning behöver bokföring enligt punkt 1, 2 och 3 nedan göras.

 

1) Bokföring av försäljningsintäkt.

a) försäljning
Exempel: Enhet 28 säljer en dator (anläggningsnummer 28300010) för 7 000 kr. Försäljningsintäkten faktureras och bokförs via kundreskontran.

Konto

Kst

Proj

Mpt

Anl

Belopp

D/K

1511

2820

 

E

 

 7 000

D

6721

2820

2820000000

E

28300010

 7 000

K

b) inbyte
Vid inbyte sänker leverantören priset med inbytesvärdet. För att erhålla ett korrekt anskaffningsvärde ska leverantörsfakturan bokföras brutto med hela anskaffningsvärdet i debet och inbytesvärdet i kredit enligt följande exempel.

Exempel: Enhet 28 erhåller 5 000 kr i inbytesvärde för en gammal dator (anläggningsnummer 28300010) vid inköp av en ny dator (anläggningsnummer 28300022) för 20 000 kr.
 

Konto

Kst

Proj

Mpt

Anl

Belopp

D/K

2581

2820

 

E

 

15 000

K

1232

2820

2820000000

E

28300022

20 000

D

6721

2820

2820000000

E

28300010

 5 000

K

2) Bortbokning av anskaffningsvärde och ackumulerad avskrivning

a) anläggningstillgången är fullt avskriven vid senaste årsskifte

Exempel: En dator är anskaffad för 25 000 kr. Anläggningen är fullt avskriven senast vid närmast föregående årsskifte. Utgångsläge i är då att debet 25 000 kr på konto 1230 och kredit 25 000 kr på konto 1239. Dessa två konton används ej vid bortbokningen utan konto 1235 Bortbokning av ack anskaffningsvärde och konto 1238 Bortbokning av ack avskrivning används enligt nedan:

Konto

Kst

Proj

Mpt

Anl

Belopp

D/K

1238

2820

2820000000

E

28300010

25 000

D

1235

2820

2820000000

E

28300010

25 000

K

b) anläggningen har blivit fullt avskriven under innevarande år

Exempel: En dator är anskaffad för 25 000 kr. Anläggningen är fullt avskriven, men har blivit det först under innevarande år. Avskrivningen under innevarande år är 3 000 kr och sedan tidigare år 22 000 kr. Utgångsläget blir då debet 25 000 kr på konto 1230 och kredit 22 000 kr på konto 1239 och kredit 3 000 kr på konto 1237. Bortbokning ska göras enligt nedanstående exempel:

Konto

Kst

Proj

Mpt

Anl

Belopp

D/K

1238

2820

2820000000

E

28300010

25 000

D

1235

2820

2820000000

E

28300010

25 000

K

c) anläggningstillgång är anskaffad under tidigare år men är ej fullt avskriven
Exempel: En dator är anskaffad för 25 000 kr. Ackumulerad avskrivning var vid senaste årsskifte 15 000 kr och avskrivningar gjorda under året fram till avyttringen är på 4 000 kr. Utgångsläge i bokföringen är då 25 000 kr debet på konto 1230, 15 000 kr kredit på konto 1239 och 4 000 kr kredit på konto 1237. Bortbokning ska i detta fall göras enligt nedanstående exempel:

Konto

Kst

Proj

Mpt

Anl

Belopp

D/K

1238

2820

2820000000

E

28300010

19 000

D

1235

2820

2820000000

E

28300010

25 000

K

6722

2820

2820000000

E

28300010

  6 000

D

d) anläggningstillgången är inköpt under innevarande år
Exempel: En dator köps in och avyttras under samma år. Inköpspris är 25 000 kr och avskrivningar på sammanlagt 6 000 kr har gått under året. Utgångsläge i bokföringen är då 25 000 kr i debet konto 1232 och 6 000 kr i kredit på konto 1237. Bortbokning sker då enligt följande:

Konto

Kst

Proj

Mpt

Anl

Belopp

D/K

1235

2820

2820000000

E

28300010

25 000

K

1238

2820

2820000000

E

28300010

  6 000

D

6722

2820

2820000000

E

28300010

19 000

D

3) Bokföring av reavinst eller reaförlust, vid utrangering eller försäljning

Exempel: Summering av konto 6721 och 6722 enligt exemplen ovan görs. Om beloppen hämtas från exempelvis 1 a) och 2 c) skulle saldot för anläggning 28300010 bli ett kreditsaldo på 1 000 kr (6721 kredit 7 000 kr och 6722 debet 6 000 kr). Denna reavinst omförs via konto 6729, Omföring av reavinst/förlust, till konto 3432, reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar, statliga. (eller 3442, reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar, ej statliga).

Konto

Kst

Proj

Mpt

Anl

Belopp

D/K

3442

2820

2820000000

E

 

 1 000

K

6729

2820

2820000000

E

28300010

 1 000

D

Om utrangering istället skett enligt 2 c) men någon försäljning inte skett (exempelvis kan anläggningen ha gått sönder eller blivit stulen) så finns endast debetsaldo på 6 000 kr på konto 6722. Detta förs då om via konto 6729 till konto 5312, reaförlust vid avyttring av anläggningstillgångar enligt exempel nedan:

Konto

Kst

Proj

Mpt

Anl

Belopp

D/K

5312

2820

2820000000

E

 

 6 000

D

6729

2820

2820000000

E

28300010

 6 000

K

Om konto 6721 och 6722 summerar till ett debetsaldo omförs denna reaförlust via konto 6729 till konto 5312, reaförlust vid avyttring av anläggningstillgångar.


4) Bortbokning av del av anläggning

Exempel: Anläggning utan restvärde

För 15 år sedan gjorde institutionen en större ombyggnad och nya möbler anskaffades till en hel avdelning. Inköpet på sammanlagt 500 000 kr lades upp som en anläggning (28600020). Institutionen har åter igen köpt möbler till avdelningen och uppskattningsvis hälften av de gamla möblerna ska slängas. I detta fall bör institutionen boka bort värdet på anläggning 28600020 med 250 000 kr. Utgångsläge i bokföringen är 500 000 kr debet på konto 1260 och 500 000 kr kredit på konto 1269. Bortbokning bokförs enligt nedan:

Konto

Kst

Proj

Mpt

Anl

Belopp

D/K

1265

2820

2820000000

E

28600020

250 000

K

1268

2820

2820000000

E

28600020

250 000

D

Gåva, skrotning och stöld

Om någon anläggningstillgång ej längre behövs i universitetets verksamhet och dessutom saknar marknadsvärde kan den skänkas som gåva. Om anläggningen är förstörd, eller av andra skäl obrukbar, får enheten besluta om skrotning, dvs utrangering. Tänk på att vid gåva eller skrotning att se till att all tänkbar information och ev. programvara avinstalleras på anläggningen, se beslut Dnr LiU-2010-01689.

Vid stöld ska berörd enhet göra en polisanmälan samt vidta åtgärder för att förhindra stöld i framtiden.

Avyttring av anläggningstillgångar genom gåva eller utrangering eller stöld bokförs på samma sätt som vid extern försäljning men utan försäljningsintäkt.

All form av avyttring (inklusive stöld) ska registreras i anläggningsregistret eller inventarieregistret med information om tidpunkt för avyttring samt typ av avyttring, t ex försäljning, skrotning, stöld.

Vid avyttring av inventarier som ej är anläggningstillgångar behöver endast försäljningsintäkt eller inbytesvärde bokföras. Vid extern försäljning eller externt inbyte används konto 3475, övr ers o intäkter, ej statliga eller 3485, övr ers o intäkter, ej statliga. Vid internhandel används konto 9317, intern fsg övriga intäkter, för bokföring av intäkter och konto 9611, inköp anl. tillgångar, för bokföring av kostnader.

Inlogg Raindance

 

 


Sidansvarig: ann-charlotte.bremin@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-20