Göm menyn

Projekt

För att redovisa och möjliggöra uppföljning av delar av verksamheten inom LiU används olika fält i redovisningssystemet, den s.k. redovisningsplanen. Dessutom finns ytterligare sätt att följa upp verksamheten genom att strukturer koppas till de olika fälten i redovisningsplanen. Vid upplägg och ändringar avseende aktivitet- och projektnummer bestäms vilka olika fält som ska vara kopplade till ett visst aktivitetsnummer samt vilka strukturer som ska vara kopplade till de olika fälten. Dessa kopplingar är styrande för de möjligheter som sedan finns för att följa upp verksamheten.

Nya aktiviteter läggs upp i Raindance av ansvarig bokslutsenhet. Vid tveksamheter om klassificering av ett projekts finansieringsform ska i första hand redovisningsenheten kontaktas.

Vid upplägg av aktiviteter behöver några ställningstaganden och val göras:

  1. Typ av aktivitet eller typ av projekt måste väljas utifrån finansieringen av verksamheten.

  2. För val av typ aktivitet eller projekt är framför allt behovet av uppföljning avgörande då det i projekttyper som kallas projekt finns en större möjlighet att ange data som kan användas vid uppföljning.

Val mellan typerna projekt eller aktivitet saknar bokföringsmässig betydelse och båda kommer i huvudboken att bokföras i fältet som heter aktivitet.

Projekt kan kopplas samman genom strukturerna projektgrupp (PRJGR) och huvudprojekt (HPROJ). Behövs bara summering i en nivå kopplas det endast till projektgrupp. Vill man summera i två nivåer används huvudprojekt. Möjlighet finns till gemensam projektperiodisering av sammankopplade projekt genom projektstrukturen PROPER där då HPER ska anges. Det går att använda funktionen för huvudprojektperiodisering (HPER) även om aktiviteterna bara är sammankopplade med projektgrupp.

Externfinansierade forskningsprojekt

Med externfinansierade projekt menas projekt som helt eller delvis finansieras med intäkter från bidrag eller avgifter.

Inför upplägg av en kostnadsbärare gällande externfinansierad verksamhet ska en kostnadskalkyl upprättas. Kalkylen ska leda till en fullständig intäkts- och kostnadsbudget för kostnadsbäraren i den meningen att full kostnadstäckning ska visas. Det är på kostnadsbäraren som utfallet (resultatet) mäts. ( en länk till Fullkostnadskalkylen för forskningsprojekt hittar du i vänsterspalten). 

Kalkylen ska omfatta en hel kostnadsbärare och uppta samtliga kostnader för att driva verksamheten samt visa eventuellt behov av samfinansiering och hur dessa medel ska tillföras kostnadsbäraren.

Behövs samfinansiering för att uppnå full kostnadstäckning måste information om detta ges till ekonomiskt ansvarig chef.

Gällande externfinansierad verksamhet definieras en kostnadsbärare som ett forskningskontrakt/avtal. Verksamheten inom forskningskontraktet/avtalet kan i sin tur bestå av flera aktiviteter i Raindance, dessa bör kopplas samman med en projektgrupp eller flera projektgrupper och ett huvudprojekt.

Krävs samfinansiering ska aktivitetstypen ”Projekt samfinansierat” eller ”Projekt EU” användas där procentuell fördelning för kostnaderna ska anges för att få en korrekt förbrukning av både de externa medlen och LiU:s tillskjutna samfinansiering. Anslagsmedel bör bokföras in på aktiviteten i den takt de förbrukas.

För större projekt, ska institutionen meddela fakultet och universitetsledning om behov av samfinansiering innan ansökan skickas in.

 


Sidansvarig: kristoffer.nilsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-09