Göm menyn

Planerings- och ekonomiavdelningen


Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA) är en central funktion för verksamhets- och ekonomiskplanering, redovisning och uppföljning.

Det finns även planerings- och ekonomifunktioner på fakulteter, institutioner och motsvarande enheter där PEA bistår med stöd och i vissa processer har ett samordnande ansvar.

Planerings- och ekonomidirektören (PED) utgör tillsammans med avdelningen ett stöd till det planerings- och uppföljningsarbetet som bedrivs inom LiU. Avdelningen har två enheter Redovisningsenheten (REDEN) och Planerings- och uppföljningsenheten (PLE).

För presentation av avdelningens medarbetare gå till denna sida.

Avdelningens uppdrag

Huvudinriktningen på de uppdrag avdelningen har är att;

 • säkerställa LiU:s finansiella och ekonomiska verksamhet med avseende på långsiktighet och kontinuitet
 • initiera, leda, utveckla och samordna effektiva och kvalitetssäkrade planerings-, uppföljnings- och ekonomiprocesser
 • ansvara för övergripande kvalitetsfrågor, planering och uppföljning av utbildning på grund och avancerad nivå.

Planerings- och ekonomidirektören ansvarar, ur ett helhetsperspektiv, för att på ett resurseffektivt sätt implementera, utveckla, följa upp och utvärdera nedanstående delområden;

 • övergripande verksamhets- och ekonomistyrning och planering inklusive ett samlat ansvar för resursfördelningen från central nivå
 • LiU:s samlade årsredovisning, budgetunderlag, verksamhetsplan och budget
 • budgetpropositioner, regleringsbrev etc samt bevakning av övrig relevant statlig styrning
 • uppföljning och utvärdering av LiU:s strategikarta
 • övergripande utbildningsfrågor såsom prognoser, kursklassificering, lokala regelverk, remisshantering, LiU:s kvalitetssäkringssystem för utbildning, utbildningsstatistik
 • Intern styrning och kontroll
 • Objektsägare för LiU:s systemstöd för ekonomiprocesser och beslutsstödsystem för LiU:s övergripande verksamhetsplanering och uppföljning

Ekonomiprocessgruppen

Ekonomiprocessgruppen är ett forum där aktuella frågor och förbättringsarbeten inom ekonomiprocesserna kan diskuteras. Därutöver har ett flertal arbetsgrupper skapats, som arbetar med att analysera ekonomiprocesser och föreslå förbättringsåtgärder. Ekonomiprocessgruppen består av representanter från institutioner, fakulteter, biblioteket och förvaltningen. Varje institution/fakultet utser sin representant.

Deltagare i ekonomiprocessgruppen är, förutom PEA:s ledningsgrupp, kontaktpersonen på respektive institution, fakultet och Universitetsbiblioteket. 

Arbetsgrupper

För att säkra att avdelningen kvalitetssäkrar och identifierar behov av utveckling av ekonomiprocesserna samt av system som stödjer dessa har det inrättats arbetsgrupper för olika ekonomiprocesser. Syftet med arbetsgrupperna är att säkerställa att behov från hela LiU:s verksamhet kan identifieras och i möjligaste mån tillgodoses. Här finns en lista över deltagare i respektive grupp.

Processer/arbetsgrupper

 • Anläggningstillgångar
 • Budget och uppföljning
 • E-handel och utbetalningar
 • Kundfakturor/inbetalningar/internhandel
 • Löpande redovisning och bokslut
 • Projekt; redovisning samt forskningsstöd

Inom avdelningen finns utsedda processamordnare för respektive process. Dessa ansvarar, på enhetschefens uppdrag, för att bidra till utveckling och kvalitetssäkring av respektive process. Detta ska ske bl.a. genom omvärldsbevakning, utbildning av användare, dialog och samarbete med verksamheten och systemförvaltare.

För systemstödet ekonomi finns på avdelningen systemförvaltare. Dessa ska bl.a. ansvara, på enhetschefens uppdrag, för att bidra till utveckling och kvalitetssäkring av systemstödet utifrån regelverk och verksamhetens behov. Utvecklingsinsatser av systemstöd beslutas i förvaltningsplan för aktuellt objekt enligt den förvaltningsmodell som LiU tillämpar. Mer information om systemstödet finns här.

Varje arbetsgrupp består av processamordnare, systemförvaltare och representanter från verksamheten. Deltagare till arbetsgrupperna tillsätts genom intresseanmälan. Processamordnarna ansvarar för att leda och sammankalla arbetsgruppen. De förslag på förändringar som framkommer av gruppernas arbete tas vidare av processamordnarna till ansvarig enhetschef. Om prioriteringar behöver göras kommer detta att diskuteras i ekonomiprocessgruppen.

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: agneta.frode.blomberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02