Göm menyn

Planering och Budget


Varje år föreslår regeringen hur staten ska använda sina pengar. Senast den 20 september (utom vid valår) lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller hela statsbudgeten och i december kan riksdagen besluta om en färdig budget för kommande år. I regleringsbrevet, beslutar regeringen vad som ska gälla för respektive myndighet och hur anslaget ska fördelas. Regleringsbrevet utgår från den beslutade budgetpropositionen och sammantaget är detta del av den statliga budgetprocessen, där resurser fördelas till statens olika verksamheter.  

Såväl den externa som den interna planeringen och budgeten sträcker sig över treårsperioder som uppdateras årligen. Planeringen utgår från strategikartan och är en övergripande plan för verksamheten och dess prioriterade aktiviteter. Resultatet av planeringen dokumenteras i verksamhetsplanen. Budgeten är en konsekvens av hur verksamheten, i finansiella termer, planerar att hushålla med resurserna för att genomföra planerade aktiviteter.   

Planering

Planering görs för att skapa tydlighet i det arbete som ska utföras det kommande året/åren. Planeringen anger riktningen för verksamhetens arbete och visar på vad som utifrån strategikartan är prioriterat framåt i tiden. Den anger vilka aktiviteter som planeras för att uppnå önskade resultat, prioriterade aktiviteter och en inventering av vilka resurser som finns att tillgå. Vid planeringen är utgångspunkterna bl.a. resultaten från tidigare år, visionen, omvärldsanalysen och de uppsatta målen.

Planeringen bör vara ett levande verktyg för hur arbetet bör ske för att målen ska nås, därför bör den kunna ändras efter hand som förutsättningarna och målen förändras.

Budgetering

Myndigheter som lyder omedelbart under regeringen omfattas av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och ska tillämpas om inget annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut av regeringen.

Budgetprocessen inom LiU utgör grunden för hur resurser fördelas till de olika verksamheterna.

Rektor ansvarar ytterst för att verksamheten genomförs enligt fastställda mål och finansiella ramar, ett ansvar som delvis kan delegeras till universitetets olika fakulteter, institutioner och avddelningar. Utöver den årliga budgetprocessen, upprättas även budgetar för olika typer av projekt.

Krav från staten – se vidare under Verksamhetsplan respektive Budgetering

 

Inlogg Raindance

 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

 

 

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING


Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)

 

 


Sidansvarig: samuel.zethson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-25