Göm menyn

Examinera online

Senast uppdaterad 2020-05-04 14:07

Denna text innehåller några allmänna råd till examinatorer som ska byta examinationsform från salstenta till hemtenta.

Med anledning av pandemin covid-19 har LiU valt att från och med onsdag 18 mars låta all examination ske på distans. Läs mer om hur LiU hanterar pandemin covid-19.

 

Zoomövervakning av studenter vid distanstentamen

LiU har beslutat att, vid nyttjande av zoomövervakning av studenter vid salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till distanstentamen, använda LiU-gemensamma rekommendationer, instruktioner och mallar.

Instruktioner till lärare distanstentamen via Zoom (pdf)

Mall Information distanstentamen via Zoom (SV) (pdf)

Mall Information distance exams via Zoom (EN) (pdf)

Rekommendation om behandling av personuppgifter i samband med övervakning av salstentamen som görs om till distanstentamen (pdf)

Instruktioner till lärare distanstentamen via Zoom (word)

Mall Information distanstentamen via Zoom (SV) (word)

Mall Information distance exams via Zoom (EN) (word)

 

Förutsättningar för hemtentor

Hemtenta innebär att studenterna har tillgång till alla tänkbara hjälpmedel: kursboken, gamla tentor, hela internet, klasskompisar, föräldrar, grannar. Det är omöjligt att förhindra att studenterna använder dessa och därför måste hemtentan konstrueras på ett sådant sätt att hjälpmedlen inte står i vägen för att bedöma den enskilde studentens kunskaper och färdigheter.

Eftersom studenten har tillgång till hjälpmedel innebär det att hemtentan främst fungerar för att testa förmågor på en hög taxonomisk nivå. Uppgifterna handlar typiskt om att studenten ska tillämpa, analysera, värdera eller skapa. Uppgifter som handlar om att definiera, beskriva, diskutera eller beräkna lämpar sig bättre för salstentor med kontrollerad miljö, eftersom de ofta kan besvaras genom att söka på internet eller genom att använda andra tillgängliga verktyg. Därför är det inte säkert att det är lämpligt för alla kurser att byta till hemtenta.

Covid-19 och personuppgiftshanteringen vid undervisning och examination

Generellt är det tillåtet att behandla studenternas personuppgifter i digitala hjälpmedel när det är nödvändigt för att genomföra utbildning och examination. Om en personuppgiftsbehandling är nödvändig får avgöras i det enskilda fallet, men som tumregel bör studenternas personuppgifter i så stor omfattning som möjligt behandlas på ett liknande sätt som vid den vanliga undervisningen/examinationen.

Läs vilka råd LiUs dataskyddsombud ger om GDPR i distansläge med anledning av Covid-19 vid undervisning och examination. 

Allmänna råd för hemtentor

 • Använd Urkund
  Skicka studenternas svar till antiplagieringsverktyget Urkund för analys. Detta kan göras med ett par enkla klick om inlämningsfunktionen i Lisam används.
 • Snäv tidsram
  Ge studenterna en lagom snäv tidsram för att genomföra hemtentan. Hur lång tid som är lämpligt beror naturligtvis på frågornas omfattning och karaktär, men det finns ingen poäng med att vara onödigt generös med tid. Genomför hemtentan under en dag (t.ex. 8–17) eller under ett dygn (t.ex. lunch till lunch), gärna under samma tid som den ordinarie tentan var planerad att genomföras. Tänk på att studenterna kan ha andra tentor eller kurser inplanerade.
 • Specifika frågor som kräver djup förståelse
  Formulera frågor som kräver en djup förståelse för materialet, samtidigt som de är specifika. Om frågorna är generella är det lätt att googla fram lämpliga svar. Formulera därför frågor som har en så detaljerad och specifik kontext som möjligt. Ett bra tips kan vara att själv googla på den fråga du just har formulerat, för att se vad studenterna kommer få se när de googlar. Kräv att studenterna motiverar sina svar. Kräv också att de hänvisar till det aktuella kursmaterialet i svaret för att vara säker på att svaret inte bara är kopierat från nätet.
 • Kreativt tänkande
  Skapa frågor som kräver ett visst mått av kreativt tänkande. Det gör studenternas svar mer unika. Frågorna bör vara intressanta utmaningar, inte bara mekaniskt skrivande eller räknande (om det inte är just det som ska prövas, förstås).
 • Begränsad omfattning
  Sätt en övre gräns för svarens omfattning i antal ord eller antal sidor. Det sparar inte bara tid för dig som ska rätta, utan medför också att studenterna tvingas redigera sina svar så att de får ut mesta möjliga av det antal ord de har blivit tilldelade.
 • Tydliga instruktioner
  Lägg extra mycket tid på att förklara förutsättningarna för hemtentan. Studenterna är stressade och osäkra vid en vanlig tenta och om förutsättningarna ändras med kort varsel behöver de ännu tydligare instruktioner. Det minskar också risken för att de mailar frågor om formalia under hemtentans gång.
 • Olika frågor
  Quiz-funktionen i Lisam gör det möjligt för en lärare att skapa en frågebank uppdelad i olika kategorier. Tanken med detta är att varje student som genomför hemtentan kan få en slumpmässig fråga från varje kategori. På så sätt får studenterna unika tentor. Det går också att konstruera frågor med olika indata, där huvudfrågan är samma för alla men ingående siffror skiljer sig åt. Detta är dock tidskrävande att bygga upp och kanske inte är lämpligt i det aktuella läget.

Verktyg för hemtentor

Det går naturligtvis att hantera hemtentor via e-post för den som så önskar, men det enklaste är att använda någon av de funktioner som finns i Lisam just för detta ändamål. Det finns steg för steg-instruktioner som visar hur du som lärare skapar uppgifter. Logga in i Lisam, klicka på Lisam-support i vänstermenyn och därefter på Manualer för lärare. Här nedan ges endast en kort översikt.

Inlämningar

Några konkreta råd till dig som ska ersätta en salstenta med en inlämning i Lisam:

 • Lägg till omtentander
  Kursrummet där inlämningen skapas är endast tillgängligt för studenter som är registrerade på det aktuella kurstillfället. Det innebär att studenter från tidigare år inte kommer åt inlämningen. Dessa måste manuellt läggas till i kursrummet i gruppen Manual i Medlemmar och grupper. Antingen kan kursadministratören hämta ut anmälda studenter ur tentabokningssystemet och lägga in dem, eller så kan anmälda studenter från tidigare år uppmanas att höra av sig till examinator eller kursadministratör.
 • Sätt upp en anonym inlämning
  Det går utmärkt att göra anonyma inlämningar i Lisam. Välj alternativet Individuell anonym gruppinlämning. Detta innebär att inlämningen blir anonym så fort den första studenten har lämnat in. Därefter syns enbart slumpmässiga AID-nummer, precis som vid en skriftlig anonym tenta.
 • Ställ in start- och sluttid
  Inlämningens starttid sätts lämpligen till den tidigare planerade tentans starttid. Innan detta klockslag är inlämningen överhuvudtaget inte synlig för studenterna. Inlämningen har också en deadline, men denna är i praktiken enbart en rekommendation. Först efter det klockslag som benämns Inlämningen stänger är det inte längre möjligt att lämna in. En rekommendation är att sätta deadline till den planerade tentans sluttid och att sätta en mer generös stängningstid till några timmar senare. På så sätt finns möjlighet för studenter med förlängd skrivtid att fortsätta skriva efter den officiella sluttiden, samtidigt som det ger marginal för eventuella problem.
 • Svara i textdokument
  Inlämningsfunktionen är primärt utvecklad för att hämta in svar i form av textfiler. Om tentan innebär att studenten behöver svara i form av matematiska eller kemiska formler, figurer eller annat som inte är text rekommenderas att studenterna skriver detta på papper, fotar eller skannar av och infogar som bilder i texten. Här är det dock viktigt att påpeka att inlämningar inte klarar av filer större än 135 MB. Därför rekommenderas att studenterna krymper bildstorleken eller delar upp svaren i flera filer.
 • Skicka via Urkund
  Inlämningar är helt integrerad med Urkund. Med ett par enkla klick går det att skicka iväg alla studenters svar till Urkund för anti-plagieringskontroll. Resultatet av denna analys syns för läraren som procentsiffror i en särskild kolumn.

Quiz

Lisam har också en quiz- eller test-funktion som i vissa fall kan fungera för hemtentor. Det finns många fler möjligheter med ett quiz, men det tar betydligt längre tid att skapa dem och bekanta sig med alla möjligheter.

Som nämnts ovan kan läraren skapa en frågebank som gör det möjligt att ge studenterna delvis slumpmässigt baserade frågor genom att de väljs ut från kategorier. Ett quiz kan också ha många typer av frågor, t.ex. självrättande flervalsfrågor. I ett läge där en salstenta relativt snabbt ska omvandlas till en hemtenta är kanske inte quiz det första valet, men det kan vara intressant på längre sikt.

Direktlänkar till Lisam-manualer

Dessa länkar kan kräva att du loggar in.

Referenser

 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-13