Göm menyn

Riktlinjer

för behandling av personuppgifter vid Linköpings universitet

OBS! Den 1 januari 2021 byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Riktlinjerna för personuppgiftsbehandling återspeglar i nuläget inte det aktuella namnet. En översyn av riktlinjerna pågår och förväntas beslutas första halvåret 2021.


 

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i Sverige och samtliga andra medlemsstater i EU. Förordningen ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen och omfattar sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register.

Syftet med förordningen är att stärka skyddet för enskilda personers integritet genom att reglera hur behandling av personuppgifter får ske. Förordningen omfattar all hantering av personuppgifter rörande fysiska personer som är i livet.
Personuppgifter kan bestå av text, bilder, ljud m.m. - med andra ord alla uppgifter som direkt eller indirekt medför att det går att identifiera en individ. Med behandling avses alla åtgärder som någon vidtar avseende uppgifter av detta slag, t ex titta, läsa, skriva ut, samla in, bearbeta m.m.

Dataskyddsförordningen gäller för all verksamhet vid LiU.
Dessa riktlinjer omfattar alla medarbetare vid LiU som behandlar personuppgifter. Riktlinjerna kommer att kompletteras med stödmaterial. Dataskyddsombudet kan rådfrågas vid oklarheter och ska i vissa frågor även ingå som en obligatorisk part.

 

Behandling av personuppgifter vid Linköpings universitet - riktlinjer (pdf)

 

Processing personal data at Linköping University – Guidelines in English (pdf)

 

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-07