Göm menyn

FAQ - Anmälan av personuppgiftsbehandling
i forskningsprojekt

 

1. Vilket diarienummer ska anges (p. 2 i formuläret)?

Svar: Det är ett diarienummer kopplat till LiU som efterfrågas. Ange t.ex. diarienummer för forskningsbidraget, projektplanen, det inkomna EPN-godkännandet eller liknande. Om diarienummer saknas helt kan rutan lämnas tom – informationen är inte avgörande för själva anmälan.

2. Hur vet man vem som är personuppgiftsansvarig, t.ex. i forskning där både RÖ och LiU deltar?

Svar: Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för personuppgiftsbehandlingen. Det kan vara olika från fall till fall vem som är personuppgiftsansvarig och beror på graden av självbestämmande över behandlingen, men i många fall är forskningshuvudmannen också personuppgiftsansvarig. Det kan i vissa fall även finnas ett gemensamt personuppgiftsansvar. Vem som är personuppgiftsansvarig framgår ofta av EPN-ansökan i den information som lämnas till forskningspersonerna.

3. Vad är en personuppgift?

Svar: En personuppgift är en uppgift som på något sätt gör det möjligt att identifiera en (levande) person. Det kan också vara två eller flera uppgifter, som var för sig inte avslöjar någons identitet, men som i kombination med varandra gör det möjligt att förstå vem som avses. Det är inte bara namn och personnummer som kan utgöra personuppgifter, utan även bilder, ljudupptagningar, IP-adresser m.m. Uppgifter som är kodade, men där kodnyckeln fortfarande finns kvar, är fortfarande personuppgifter (dessa uppgifter kallas pseudonymiserade). Det spelar ingen roll om kodnyckeln finns i någon annan verksamhet än vid LiU.  

4. Ska alla som har åtkomst till personuppgifterna namnges (p. 15 i formuläret)?

Svar: Alla kategorier av personer som har åtkomst till uppgifterna ska anges – dock inte enskilda personnamn.

5. Ska även forskningsprojekt som inte har extern finansiering anmälas i inventeringen?

Svar: Ja, alla forskningsprojekt som förekommer vid LiU och där personuppgifter behandlas ska anmälas – oaktat finansieringsform. En förutsättning är dock att LiU är personuppgiftsansvarig.

6. Vem ska lämna anmälan?

Svar: Den ansvarige forskaren (som antagligen är den som bäst känner till hur hanteringen av personuppgifter går till) eller annan person – det finns möjlighet för båda lösningarna i formuläret. Huvudsaken är att anmälan kommer in och att det går att få kontakt med den ansvarige forskaren eller den som har lämnat in anmälan för det fall någon behöver ställa frågor eller eftersöka uppgifter vid en begäran om registerutdrag.

7. Ska även forskning som sker inom doktorandprojekt anmälas?

Svar: Baserat på den information vi har idag är LiU ansvarigt för doktoranders personuppgiftsbehandlingar och därför ska även dessa forskningsprojekt anmälas.

LiU är även ansvarigt för personuppgiftsbehandlingar som utförs inom ramen för studenternas examensarbeten och examinerande moment (grundnivå och avancerad nivå). Dessa ska dock inte anmälas till dataskyddsombudet, utan hanteras av handledaren som ska föra ett eget register över studentarbeten där personuppgifter behandlas (se vägledningen ”Personuppgiftsbehandling vid examinerande moment och examensarbete – vägledning för studenter med kommentarer för handledare och examinatorer”).

 

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-23