Göm menyn

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö handlar om arbetsförhållandena för medarbetare och studenterna på arbetsplatsen. LiU ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö avseende såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljön ska vårdas och utvecklas i den dagliga verksamheten i god samverkan mellan ledning, medarbetare och studenter för att förhindra ohälsa, skada eller utslagning från arbetet. Det ska eftersträvas att arbetet organiseras så att medarbetarna upplever arbetet som meningsfullt, omväxlande, stimulerande och utvecklande. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen och i studiemiljön.

På denna sida kan du läsa om LiU:s arbetsmiljö- och hälsoarbete. Rubrikerna till vänster för dig vidare till de olika delområdena.

Läs hela policyn för en god arbets- och studiemiljö

LiU:s mål och handlingsplan för arbetsmiljö

LiU:s långsiktiga mål för arbetsmiljöarbetet är att LiU skall vara en attraktiv, utvecklande och trygg arbets- och studieplats för anställda och studenter. För att uppnå målet arbetar LiU med tre strategier under 2013-2015, vilka är att:

  • Tydliggöra arbetsorganisationen, ledarskapet och medarbetarskapet
  • Bli en än mer hälsofrämjande arbetsplats
  • Förbättra den sociala arbetsmiljön

Dessutom skall LiU fortsätta att fortlöpande genomföra systematiska undersökningar av arbetsmiljön.

LiU:s handlingsplan för arbetsmiljö 2017-2019

Uppföljning av LiU:s handlingsplan för arbetsmiljö 2017-2019 (uppföljning 2019)


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-20