Göm menyn

Ansvar och uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet

Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren, dvs Linköpings universitet, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivarens främste representant är rektor. Rektor har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid universitetet för såväl anställda som studenter.

Rektor har fördelat arbetsuppgifter och befogenheter som avser arbetsmiljön till personer som företräder arbetsgivaren, i första hand prefekter och enhetschefer, som har det direkta inflytandet på arbetets utförande och uppfyller kraven för uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelningen sker skriftligt och alltid till namngiven person. Personalchefen bevakar och ombesörjer detta. Arbetsgivaren är även skyldig att se till att det finns arbetsmiljöombud. Arbetsmiljöombudens uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och att rapportera eventuella brister.

Hos rektor kvarstår en övergripande övervaknings- och tillsynsplikt, samt en skyldighet att tillse att förutsättningarna för uppgiftsfördelningen fortlöpande föreligger.

Arbetsmiljöuppgifter som har fördelats kan returneras om man anser att tillräckliga resurser, kompetens eller befogenheter saknas.

Läs mer om fördelning av arbetsmiljöuppgifter (.pdf)

Uppgifter i arbetsmiljöarbetet

Prefekt/enhetschef som har delegerat arbetsmiljöuppgifter har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas. Uppgifterna skall fördelas till bestämda personer, vara skriftlig och undertecknad av båda parterna.

Arbetsgivaren (prefekt/enhetschef) skall se till att de som får uppgifterna är tillräckligt många, har tillräckliga kunskaper, tillräckliga befogenheter och resurser.

Det bör vid varje tillfälle stå klart för alla berörda vem som skall göra vad i arbetsmiljöarbetet.

Översiktsmall över fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Blankett för personlig uppgiftsfördelning från prefekt till underställd chef mfl

Blankett för returnering av fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Förvaltning

Inom LiU:s förvaltning finns fyra avdelningar som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Om du har frågor, förslag eller andra synpunkter på arbetsmiljöarbetet vid universitetet så hör av dig till någon av dem som arbetar med arbetsmiljöfrågor. De hjälper även din institution (motsvarande) att komma igång med, och fortsätta med, systematiskt arbetsmiljöarbete.

HR-avdelningen

Lokalförsörjningsenheten (fastighet, lokaler, tillgänglighet, lås och larm)

Miljö och säkerhetsenheten (arbetar med frågor som rör den fysiska arbetsmiljön)

Studenthälsan


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-25