Göm menyn

Bildskärms-/terminalglasögon

Enligt Arbetsmiljöverket, AFS 1998:5, gäller fr o m 1 april 1999 nya föreskrifter om arbete vid bildskärm. I föreskrifterna stadgas bland annat om arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla terminalglasögon.

Arbetsgivare skall enligt föreskrifterna se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen.

Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet. Om resultaten av en synundersökning hos optiker visar, att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet, skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.

Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Vanliga progressiva glasögon rekommenderas ej til bildskärmsarbete. Ofta ger dessa felaktig arbetsställning med nack- och axelbesvär som följd.

Vid LiU gäller följande vid bildskärmsglasögon:

Alla medarbetare vid Linköpings Universitet (LiU) som arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm, har rätt till synundersökning och särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete, om sådana behövs och om glasögon för normalt bruk inte kan användas. Det finns två olika varianter på hur behovet fastställs:

  1. Om en medarbetare upplever problem med sin syn som kan vara relaterade till ergonomiska aspekter som t ex belysning, avstånd till dator mm, ska företagshälsovården kontaktas för en översyn av arbetsplatsen. Om det framkommer att behov finns av terminalglasögon ska ansvarig beställare alternativt prefekt/motsvarande utfärda en rekvisition, som medarbetaren tar med till en optiker.
  2. Om en medarbetare upplever problem med sin syn, kan besök hos optiker ske för utprovning av terminalglasögon, efter godkännande från ansvarig beställare alternativt prefekt/-motsvarande. Underskriven rekvisition ska tas med till optikern. Anlitande av företagshälsovården bedöms i detta fall inte vara nödvändigt

LiU bekostar undersökning, bågar och glas enligt ramavtal för bildskärmsarbete. Medarbetaren bekostar själv mellanskillnaden för dyrare bågar eller glas utanför avtalets omfattning. Optikern fakturerar sedan berörd institution/enhet. Rekvisitionen ska bifogas med fakturan.

Avtal och blankett

Specsavers ska anlitas enligt ramavtalet (23.3.617-19:001) som är giltigt till 2021-04-02. Länk till avtalet.

Till blankett/rekvisition för beställning av bildskärmsglasögon

OBS! Universitetsförvaltningens medarbetare hänvisas till UF:s intranät


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-17