Göm menyn

Tjänstgöring utomlands

En tjänstgöring utomlands kan utföras på två sätt, antingen som en:

  • utlandsstationering med ett särskilt URA-kontrakt rörande anställningsvillkor
    eller som en
  • utrikes tjänsteresa och förrättning

Utlandsstationering med URA-kontrakt

En utlandsstationering innebär att arbetsgivaren utlandsstationerar anställd personal. URA är det generella kollektivavtalet för statligt anställda arbetstagare med stationering utomlands.

Det är arbetsgivaren, dvs. institutionen tillsammans med LiU:s URA-ansvariga som beslutar om utlandstjänstgöringen är att betrakta som en utlandsstationering med URA-kontrakt eller en utrikes tjänsteresa och förrättning. Vissa förutsättningar måste dock vara uppfyllda för att URA ska vara möjligt.

En utlandsstationering avser normalt arbete på heltid. Huvuddelen av arbetstiden ska tillbringas i stationeringslandet. Resor till Sverige för att delta i möten eller utföra ett avgränsat arbete vid ett enskilt tillfälle är tjänsteresor och reseräkning ska upprättas. Om vistelserna i Sverige är längre eller av mer regelbunden karaktär ska ett URA-kontrakt istället upprättas för varje period utomlands, alternativt att utlandsvistelserna istället är tjänsteresor.

Vid utlandsstationering ska ett tidsbegränsat URA-kontrakt upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Institutionens HR-partner/motsvarande ska tillsammans med LiU:s URA-ansvariga medverka vid upprättandet.

URA-kontraktet måste vara underskrivet och klart innan utresa från Sverige. URA-kontrakt kan inte upprättas retroaktivt.

Både det centrala Villkorsavtalet och lokalt Villlkorsavtal-LiU upphör att gälla under utlandsperioden och de anställningsvillkor som ska gälla, ska istället skrivs in i URA-kontraktet. Under utlandstjänstgöringen har arbetstagaren sitt tjänsteställe på en angiven stationeringsort utomlands.

Avtalstexterna i URA är konstruerade för normalfallet, dvs. att en arbetstagare, folkbokförd i Sverige, stationeras utomlands av en statlig myndighet och därmed fortsätter att omfattas av svensk socialförsäkring, svenskt pensionssystem och är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Vid utlandsstationering har arbetsgivaren möjlighet att besluta om eventuella ersättningar för ökande levnadsomkostnader som uppstår på grund av utlandsstationeringen. Kontraktet kan även omfatta medföljande familjemedlemmar.

Tänk på att vara ute i god tid med planeringen inför en URA-stationering. En förutsättning för att den anställde och eventuella medföljande ska vara försäkrade under stationeringen är att URA-kontraktet är klart innan avresa. Använd ”Att tänka på inför utlandsstationering” för fördjupad information inför din utlandsstationering.

URA-försäkring

För anställda, och ev. medföljande som är inskrivna i URA-kontraktet, har universitetet tecknat URA-försäkring. Försäkringskort rekvireras från LiU:s URA-ansvariga i samband med undertecknandet av URA-kontraktet.

Mer information finns på arbetsgivarverket.se

Kontakt

Om du har frågor kontakta din HR-partner, som i sin tur har dialog med URA-ansvariga.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-04