Göm menyn

Semester

Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Antalet semesterdagar du tjänar in under din anställningstid framgår av lönespecifikationen. För lärare och doktorander gäller schablonsemester - läs mer nedan.

Semesterrätt

Ålder Antal semesterdagar
T.o.m det år du fyller 29 år 28 dagar
Fr.o.m det år du fyller 30 år 31 dagar
Fr.o.m. det år du fyller 40 år 35 dagar

Antal dagar - intjänande

Anställd del av året
Du som är anställd endast en del av året tjänar in semesterdagar enligt nedanstående formel:
Antalet anställningsdagar x årssemester/365(skottår=366)

Obetald semester
Enligt semesterlagen har nyanställda rätt till obetald semester, så att den sammanlagda semestern blir fem veckor för den som anställts före 1 september. Den som anställts den 1 september eller senare har rätt till minst en veckas semester (betald+obetald).

Antal dagar - uttag

För dig som arbetar måndag-fredag varje vecka
De dagar du tar ut semester räknas av dag för dag

För dig som arbetar deltid och inte arbetar varje dag i veckan
Ditt semesteruttag får en kvotberäkning som är uträknad på hur många arbetsdagar du har i genomsnitt varje vecka. Formel för beräkningen kan du läsa i vårt centrala Villkorsavtal som finns under rubriken "Avtal" på Personalavdelningens hemsida.

För dig som har oregelbunden tjänstgöring
För anställda som har oregelbunden tjänstgöring skall varje arbetsdag (i förekommande fall även lördagar och sön- och helgdagar) som infaller under en semesterperiod räknas som semesterdag.

För dig som har reducerad semesterrätt
Har du rätt till 20 eller färre semesterdagar på grund av att du antingen är anställd bara en del av kalenderårdet eller har en tjänstledighet som reducerar dina semesterdagar? Då måste du ta ut minst hälften av dagarna i semesterledighet, resterande dagar får sparas.

Semesterns förläggning

Prefekten/enhetschefen bestämmer hur semestern skall förläggas, men skall så långt det är möjligt ta hänsyn till den anställdes önskemål.

Prefekten/enhetschefen skall se till att den anställde får fyra veckors semesterledighet (=20 semesterdagar) under juni-augusti. Tre av dessa skall vara sammanhängande.

Schablonsemester för lärare och doktorander 2020

Linköpings universitet tillämpar schablonsemester för lärare och doktorander.

2020 års semester kommer att läggas ut fr.o.m. den 22 juni enligt nedanstående schablon.

Semestertillägg betalas ut i anslutning till schablonsemester (dvs. innevarande månad eller månaden efter semestern).

Lärares och doktoranders semester ska enligt 13 § i gällande arbetstidsavtalet normalt förläggas till den tid då de studerande har ferier. Utlägg av schablonsemester utesluter inte möjligheten till annan förläggning av semester under året eller rätten att spara semesterdagar men det förutsätter en dialog med närmaste chef om dels arbetsuppgifter under den tid som är schablonsemesterperiod, dels effekt för verksamheten när semester förläggs till annan tid än schablonsemestertid.

2020 års semesterdagar kommer att läggas ut som schablonsemester för lärare och doktorander enligt följande tider:

  • För dig som har 35 semesterdagar (fr o m det år du fyller 40 år) läggs 35 dagar ut under perioden 22/6 - 7/8.
  • För dig som har 31 semesterdagar (fr o m det år du fyller 30 år) läggs 31 dagar ut under perioden 22/6 - 3/8. 
  • För dig som har 28 semesterdagar (t o m det år du fyller 29 år) läggs dagar ut under perioden 22/6 - 29/7.

Information om semester 2020 för lärare och doktorander (pdf)

Sparad semester

Den som har rätt till fler än 20 semesterdagar ett visst år, får spara överskjutande antal dagar (högst 30 semesterdagar sparade).

Enligt avtalen får arbetstagaren från och med den 1 januari 2018 ha högst 30 sparade semesterdagar. Den som vid detta datum har fler än 30 sparade dagar har enligt avtalens övergångsbestämmelser dock möjlighet att ta ut överskjutande semesterdagar fram till den 31 december 2022.

Har du rätt till 20 eller färre semesterdagar på grund av att du antingen är anställd bara en del av kalenderårdet eller har en tjänstledighet som reducerar dina semesterdagar? Då måste du ta ut minst hälften av dagarna i semesterledighet, resterande dagar får sparas.

Semesterlön och semesterersättning

Semesterlönen utgörs av den fasta lön som gäller under semestern plus semestertillägg

För varje uttagen betald semesterdag utbetalas samtidigt ett semestertillägg, som uppgår till 0,44 eller 0,49 % av den (vid utbetalningstillfället) gällande fasta lönen. Fråga din personalintendent eller löneadministratör om vilken procentsats som gäller för just dig.

För varje uttagen betald semesterdag finns en semesterlönegaranti, se Villkorsavtalet.

Om du slutar din anställning på universitetet har du rätt till semesterersättning om du inte har tagit ut all din intjänade semester. Semesterersättningen utgör 4,6% av den fasta lönen multiplicerat med antalet outtagna semesterdagar plus semestertillägg enligt ovan.

Semesterersättning vid timanställning

För tillfälligt arbete som arvoderas per timme, ska semesterersättning utgå med 12% på lönen.


Sidansvarig: anita.lathen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05