Göm menyn

Samverkansavtal för utveckling

Linköpings universitet har ett lokalt avtal om samverkan för utveckling, ett avtal som ersätter många av de skyldigheter som arbetsgivare har enligt bl.a. Medbestämmandelagen (MBL).

Samverkansavtal


Samverkan sker genom samråd där information, dialog och diskussion förekommer i ett tidigt skede inför alla förändringar och beslut. Detta förutsätter en aktiv medverkan från ledning, medarbetare och arbetstagarorganisationer. Ledningen har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla erforderlig information för samverkansprocessen.

Syftet med avtalet om samverkan för utveckling är att:

  • öka delaktigheten i planering, styrning och uppföljning
  • utveckla ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, delaktighet och effektivitet
  • genom ökad delaktighet tillvarata alla anställdas kunskap och kompetens vilket bidrar till att utveckla verksamheten vid Linköpings universitet

Samverkansgrupper finns på olika nivåer med arbetsgivarrepresentanter och formellt utsedda fackliga representanter. En central samverkansgrupp (CSG) finns för frågor som är gemensamma för hela universitet. Vid varje institution/enhet finns det en lokal samverkansgrupp (LSG) samt en Studentsamverkansgrupp (SSG).

Till detta kommer arbetsplatsträffar (APT) som en tredje nivå. APT ger medarbetarna tillsammans med chefen ett direkt inflytande över de frågor som kan avgöras på arbetsplatsen. Den fjärde nivån i samverkansmodellen vid LiU är medarbetarsamtalet mellan medarbetare och chef.

I samverkansgrupperna ska information, diskussion och dialog ske kring frågor avseende utveckling och förändring av verksamheten samt förändringar av arbets- eller anställningsvillkor för medarbetare, arbetsmiljö och lika villkor för medarbetare. När det gäller studenters medverkan berör det frågor som arbetsmiljö, lika villkor och miljö. Arbetet i samverkansgrupperna ska präglas av en helhetssyn där personalpolitik, arbetsmiljö, lika villkor och miljö ska integreras i verksamhetsfrågorna.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-15