Göm menyn

Lokal samverkansgrupp (LSG)

Lokal samverkansgrupp skall bestå av prefekt/enhetschef samt, där institution/enhet så önskar, ytterligare en företrädare för arbetsgivaren samt ett ombud för Lika villkor, tre arbetstagarrepresentanter utsedda gemensamt av personalorganisationerna (SACO, OFR/S och SEKO) samt ett av de lokala arbetsmiljöombuden. För var och en av dessa skall finnas en
personlig ersättare. Ordförande i lokal samverkansgrupp skall vara prefekt/enhetschef och som sekreterare, dock ej ledamot, skall administrativ chef/personalintendent fungera.

Den lokala samverkansgruppen skall sammanträda regelbundet dock minst 1 gång per månad. Sammanträdena skall dokumenteras i minnesanteckningar.

 • I CSG/LSG skall arbetsmiljöfrågor behandlas som rör:
 • Företagshälsovård/Studenthälsovård
 • Handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet
 • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation.
 • Planering av användning av ämnen som kan föranleda olycksfall eller ohälsa.
 • Upplysning och utbildning som rör arbetsmiljön
 • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.
 • Lika villkor
 • Miljö
 • Säkerhet
 • Studiesocial arbetsmiljö

Läs mer om LSG:s uppgifter i samverkansavtalet - se bilaga 2

Läs mer om arbetsmiljöombudens uppgifter

Förslag 1 på kalender/årsagenda för arbetsmiljöfrågor på LSG

Förslag 2 på kalender/årsagenda för arbetsmiljöfrågor på LSG

Sidorna under HR/Personal har flyttat …

… till vårt LiU-gemensamma intranät som du hittar här: https://intranet.liu.se/

Några välbesökta HR-sidor just nu och som du från och med nu hittar på vårt gemensamma intranät:

Välkommen in!


Sidansvarig: camilla.nylander@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-10