Göm menyn

Vem ska jag vända mig till om jag upplever mig vara utsatt för kränkande behandling?

#MeToo-kampanjen, som vittnar om många både kända och okända kvinnors utsatthet för övergrepp och sexuella trakasserier, växer i Sverige och i världen. Med den här stödsidan vill vi förklara vilken hjälp du som student och medarbetare kan få om du upplever dig vara utsatt för kränkningar inom universitetet. 

MeToo - Sydsvenskan


Bild: sydsvenskan.se

På Linköpings universitet värnar vi om allas lika värde. Allas lika rättigheter och möjligheter är en grundläggande utgångspunkt och förutsättning för verksamheten här. Alla medarbetare och studenter ska behandlas på ett respektfullt sätt. 

Vi har nolltolerans mot kränkningar inom universitetet.

På LiU bedriver vi ett omfattande och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. I det arbetet ingår att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. Vi kallar arbetet för Lika Villkor. 

Till Lika Villkor kan du, som medarbetare och student, alltid vända dig om du upplever dig vara utsatt för kränkningar.

Om du upplever dig eller annan vara utsatt

Medarbetare

Om du är anställd och upplever att du har blivit utsatt för sexuella trakasserier vid Linköpings universitet kan du vända dig till: 

 • Närmaste chef eller prefekt
 • HR-partner
 • Lokala fackliga representanter
 • Arbetsmiljöombud
 • Lika villkorsombud
 • Koordinator för Lika Villkor
 • Företagshälsovården

Utgångspunkten vid LiU är att upplevda kränkningar ska hanteras så nära den berörda personen som möjligt. För medarbetare är närmaste chef med personalansvar ansvarig. Facklig organisation kan erbjuda individuellt stöd för den enskilde medarbetaren. Lika Villkor kan kontaktas för rådgivning kring lagstiftning och hanterings- och utredningsprocessen. 

Studenter

Om du är student vänder du dig till prefekten vid institutionen eller annan anställd som du har förtroende för, som har ett ansvar att informera prefekten. Du kan också vända dig till din studentkår för råd och hjälp. Studenter kan vända sig till:

 • Studierektor eller programansvarig 
 • Lärare
 • Studievägledare
 • Studentkåren 
 • Studerandearbetsmiljöombud
 • Studenthälsan
 • Koordinator för Lika Villkor

Utgångspunkten vid LiU är att upplevda kränkningar ska hanteras så nära den berörda personen som möjligt. För studenter är studierektor eller motsvarande ansvarig för att hantera och ev. utreda förekomst av kränkande behandling. Studentkårerna företräder enskilda studenter. Lika Villkor kan kontaktas för rådgivning kring lagstiftning och hanterings- och utredningsprocessen.  

Vad är en utredning?

Varje situation är unik och därför måste även hanteringen anpassas efter omständigheterna i det enskilda fallet. Alla ärenden ska emellertid hanteras med respekt för samtliga inblandade och utifrån gällande lagstiftning. 

Syftet med att utreda en händelse där någon har upplevt sig kränkt är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att ansvariga för den aktuella verksamheten kan bedöma vilka åtgärder som måste vidtas för att få kränkningarna att upphöra. Varje utredning genomförs med respekt för alla inblandade och med iakttagande av opartiskhet, saklighet och objektivitet.

Oavsett hur ett ovälkommet beteende definieras och hur ärendet hanteras måste chef/studierektor eller motsvarande alltid agera för att möjliggöra att en god arbets- och/eller studiemiljö återupprättas för alla inblandade. 

Några råd till dig som känner dig utsatt för kränkningar

 • Säg ifrån. Om det är möjligt, konfrontera personen. Om det är svårt att säga ifrån muntligt, skriv ett brev eller visa på annat sätt att du ogillar personens beteende.
 • Du har rätt att söka råd, stöd och information utan att uppge ditt namn. Du kan däremot inte vara anonym vid en eventuell utredning.
 • Berätta för någon.
 • Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du reagerade. Detta kan utgöra viktig dokumentation i en eventuell utredning.
 • Delta i den utrednings- och åtgärdsprocess som initieras av närmaste chef/studierektor och ta emot de stödinsatser som erbjuds dig.

Mer information

Kontakt

Om du har några frågor rörande LiU:s arbete för Lika Villkor, kontakta oss gärna på:

likavillkor@liu.se


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-15