Göm menyn

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 

Linköpings Universitet (LiU) har en demokratisk värdegrund som bygger på mänskliga rättigheter och allas lika värde. LiU ska präglas av en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.

LiU accepterar under inga omständigheter att kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller någon annan form av diskriminering förekommer. 

Definitioner

Kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att denne ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 2015:4). Att kränka någon betyder att behandla en individ förnedrande i ord och/eller handling. Att bli särbehandlad innebär att bli behandlad annorlunda än de andra på ett obegripligt och orättvist sätt. Det handlar alltså om, beteenden, ageranden och handlingar som upplevs kränkande för den enskilde individen.

Mobbning på arbetsplatsen innebär att någon, eller några, blir utsatt för trakasserier, kränkningar eller social exkludering vid upprepade, regelbundna tillfällen under en längre period av en eller flera personer och där den utsatte befinner sig i underläge (obalans i makt). Mobbning är en form av kränkande särbehandling. 

Diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är ett samlingsbegrepp för direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Det finns sju diskrimineringsgrunder:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell natur, de kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-19