Göm menyn

Vad säger lagen?

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder bland annat att alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder har samma rättigheter och skyldigheter. Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Det främsta internationella instrumentet för att främja lika rättigheter för alla utgörs av FN konventionen som också stärks med hjälp av lagar och EU stadgar.

Diskrimineringslagen

Lagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen reglerar bland annat förbud mot diskriminering och bestämmelser om arbete med aktiva åtgärder. LiU har ett ansvar utifrån sin roll både som arbetsgivare liksom utbildningsanordnare med särskilda krav inom dessa roller. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den myndighet som har ansvar för diskrimineringslagen.  

Arbetsmiljölagen

Regler i arbetsmiljölagen (1991:677) ger hela verksamheten på LiU (innefattande både anställda och studenter) ett övergripande skydd tillika ansvar att motverka alla former av kränkande särbehandling samt främja en god arbetsmiljö. Denna lag styr även LiU:s ledningsansvar i att vidta åtgärder som behövs för att förebygga detta. Lagen likställer samtliga på LiU gällande en god arbets- och studiemiljö i skydd, men likställer även ansvaret att samverka för att åstadkomma detsamma.

I allt arbetsmiljöarbete vid LiU är det viktigt att integrera ett jämställdhets- och lika villkorsperspektiv. 

En ytterligare förstärkning sker utav Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4, vilken är lika bindande som Arbetsmiljölagen. Föreskriften reglerar organisatorisk och social arbetsmiljö där bland annat kränkande särbehandling ingår. 

Arbetsmiljöverket (AV) är den myndighet som bland annat ansvarar för att se till att arbetsmiljölagstiftning följs. 


  

 

 


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-28