Göm menyn

Lika Villkorsombud

Varje institution och enhet har ett ombud för lika villkor. Av tidigare rektorsbeslut har det rekommenderats att lokala ombud ska få ett formellt uppdrag med en rekommendation för omfattning i ett tidigare beslut kring ombudsrollen (Dnr LiU 353/07-17).  Ombudet har enligt ”Lokalt samverkansavtal för utveckling” möjlighet att vara ledamot i den lokala samverkansgruppen (LSG).

Nedan följer en rekommenderad uppdragsbeskrivning för rollen som lika villkorsombud. Syftet med en gemensam beskrivning är att skapa tydlighet, liknande förutsättningar och rättssäkerhet för det lokala lika villkorsarbetet vid LiU.

Rekommenderade ansvarsområden:

 • Bidra till ett lokalt arbete med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagens krav:
  behovsanalys, riskbedömning, kartläggning, åtgärdsförslag, genomförande av åtgärder, uppföljning, utvärdering och dokumentation
 • Samverka med Arbetsmiljöombud och det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån både ett främjande av lika rättigheter och möjligheter samt ett diskrimineringsperspektiv
 • Stödja HR-konsulter och chefer kring ett lokalt förebyggande arbete för att motverka förekomst av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering
 • Kontaktperson för medarbetare/studenter vid förekomst av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
 • Arbeta med informations- och utbildningsinsatser på lokal nivå avseende lika villkor
 • Delta i planeringsträffar och kompetensutvecklingsinsatser som ordnas centralt av lika villkor
 • Delta i och företräda lika villkorsfrågor i lokal samverkansgrupp 
   

Stina och man

Ombud vid LiU

IBL

Ali Sarkohi, universitetslektor 
ali.sarkohi@liu.se

IDA
Mikael Asplund, universitetslektor​mikael.asplund@liu.se

IEI
Mimmi Gustafsson, universitetsadjunkt
​mimmi.gustafsson@liu.se

Eva Lovén, universitetslektor
​eva.loven@liu.se

IFM

Galia Pozina, biträdande professor
galia.pozina@liu.se 

IKE

Colm Nestor, bitr. universitetslektor
colm.nestor@liu.se

Gizeh Perez Tenorio, universitetslektor
gizeh.perez-tenorio@liu.se 

IKK

Mats Tholander, adm.chef
mats.tholander@liu.se

Theresia Carlsson Roth, HR-partner
theresia.carlsson.roth@liu.se

IMH

Hanna Allemann, universitetsadjunkt, hanna.allemann@liu.se 

IMT

Elin Nyman, biträdande universitetslektor
elin.nyman@liu.se

ISAK

Olga Zabalueva, doktorand, olga.zabalueva@liu.se

ISV

Mats Lintrup, universitetslektor
​mats.lintrup@liu.se 

Eva Bolander, universitetslektor
​eva.bolander@liu.se 

ISY

Mark Vesterbacka, professor 
mark.vesterbacka@liu.se

ITN

Aida Nordman, universitetslektor
aida.vitoria@liu.se


MAI

Milagros Izquierdo, professor
milagros.izquierdo@liu.se

Tema

Stina Backman, universitetslektor 
stina.backman@liu.se

Biblioteket

Christina Demel, bibliotikarie
christina.demel@liu.se

Ran Jäger, bibliotekarie Linköping
ran.jager@liu.se

FFK

Lisa Dobrosch fakultetskoordinator
lisa.dobrosch@liu.se

Medfak

Susanna Djerf-Einberg, studievägledare, tjänstledig
​susanna.djerf-einberg@liu.se 

KFU

Monica Larsson, studievägledare
monica.larsson@liu.se

TFK

Vakant

UF

Ulrica Engdahl-Tollin, 
Samordnare, föräldraledig 181001-190731
ulrica.engdahl@liu.se


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-18