Göm menyn

Jämställdhet och genus


Resursgruppernas verksamhet är vilande under ht 2019 - vt 2020. Information om gruppernas verksamhet nästkommande läsår kommer i slutet av vt 2020.


När du arbetar eller studerar på universitetet har du rätt till en arbets- och studiemiljö fri från diskriminering och sexuella trakasserier. Ett strategiskt och operativt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön eller annan diskrimineringsgrund vid LiU bidrar till regeringens jämställdhetspolitiska mål och skapar förutsättningar för LiU:s strategiska målsättningar.

Jämställdhetsarbetet vid LiU har bl.a. sin utgångspunkt i diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder, lika rättigheter och möjligheter samt förbud mot diskriminering, regeringens jämställdhetspolitiska mål och uppdrag om jämställdhetsintegrering samt LiU:s ambition om att uppnå jämställdhet på alla nivåer.

Jämställdhetsarbetet vid LiU är organiserat på flera olika nivåer och av olika funktioner. Lika Villkor ansvarar för att bedriva ett övergripande jämställdhetsarbete som bidrar till och skapar förutsättningar för ett lokalt jämställdhetsarbete vid LiU. Lika Villkor samverkar med genuslektorerna, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, studentföreningar, kårerna m.fl.

Resursgrupp med fokus på genus och jämställdhet

Gruppen fungerar som en resursgrupp till Strategigruppen för Lika Villkor gällande jämställdhets- och genusfrågor inom LiU.

Följande personer ingår:

  • Elisabeth Samuelsson - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
  • Stina Backman - Tema
  • Axel Arlesten - studeranderepresentant
  • Mia Andersson - studeranderepresentant
  • Joséphine Allheim - studeranderepresentant

Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02