Göm menyn

Definitioner och begrepp

Funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp

Det finns många olika definitioner av begreppen funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp beroende på vilken utgångspunkt man har. Generellt kan sägas att funktionsnedsättning och handikapp är begrepp som refererar till två olika fenomen. I det förstnämnda fallet är fenomenen knutna till kroppen och i det andra till relationen med det omgivande samhället. Funktionshinder däremot är ett mindre entydigt begrepp och det har också kommit att ges många olika innebörder och innehåll.

Världshälsoorganisationen (WHO) har försökt att ange dels vilka funktioner som kan vara aktuella att fastställa, dels hur omfattningen av funktionsförmågan skall anges. Systemet kallas för ICF och har vunnit allmän spridning.

 


Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

ICF:s övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. Klassifikationens svenska titel är Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF inkluderar även kontextuella faktorer, omgivningsfaktorer, personliga faktorer och underlättande faktorer. På WHO:s hemsida finns information om ICF på WHO:s sex officiella språk (engelska, franska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska).


Funktionshinder är ett paraplybegrepp för funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar som viktiga hälsokomponenter.

Funktionstillstånd tjänar däremot som en paraplyterm för alla kroppsfunktioner, aktiviteter och delaktighet och innebär således hur människor fungerar på kroppslig, personlig och social nivå.

Funktionsnedsättning är en förlust eller avvikelse i fysisk funktion eller kroppsstruktur.

 


Handikappvetenskap (Disability Research)

Handikappvetenskap omfattar såväl en kroppslig aspekt (funktionsnedsättning) som de beteende- och samhällsvetenskapliga aspekterna (handikapp). I Sverige förekommer Handikappvetenskap som forskarutbildningsämne bara vid Linköpings universitet (IHV) och Örebro universitet.

 


 


Sidansvarig: humlan.svensson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 05 10:06:49 CET 2018