Göm menyn

Etnicitet & religion/annan trosuppfattning


Resursgruppernas verksamhet är vilande under ht 2019 - vt 2020. Information om gruppernas verksamhet nästkommande läsår kommer i slutet av vt 2020.


När du arbetar eller studerar på universitetet har du rätt till en rättvis och likvärdig behandling oberoende av vilken etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning du har. Målet är att bedriva verksamheten i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. 

Definition av etnicitet, etnisk tillhörighet och religion

Resursgrupp med fokus på etnicitet & religion eller annan trosuppfattning (AGERA)

AGERA är en undergrupp till Strategigruppen för Lika Villkor och har till uppgift att på ett konkret, aktivt och kontinuerligt sätt driva frågor och arbeta för att förbättra villkoren för studenter och anställda oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning.

Följande personer ingår i resursgruppen:

  • Alma Basic - Länsstyrelsen i Östergötland
  • Mia Andersson - studeranderepresentant
  • Maria Mitradjieva - TFK
  • Ulf Craemer - UF


DO - diskriminering av svenska muslimer (34 min film)

Centrum mot rasism (CMR)
Centrum mot rasism är en samlande kraft, det civila samhällets aktör i arbetet mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi, antisemitism, islamofobi och antiziganism.

Immigrant-institutet
Immigrantinstitutet arbetar information och opinionsbildning i syfte att motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället. På denna sida hittar du viktiga artiklar, lagar, myndigheter och länkar till andra institutioner som också arbetar för samma mål.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Rådet för integration i arbetslivet (Ria)

Rådet för integration i arbetslivet består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar för ett arbetsliv som tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund, och är fritt från diskriminering.
 
Här hittar Du referenser till svensk och utländsk litteratur samt till propositioner och utredningar. Det finns också rapporter, uppsatser och utredningar som Du kan ladda ner. Du hittar information om forskning och mångfaldsprojekt i svenskt arbetsliv. Det finns även länkar till andra svenska och utländska bibliotek/källor, samt tips om filmer och spel.
 
Vi arbetar med att förebygga och motverka all form av diskriminering i samhället oavsett om den beror på etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02