Göm menyn

Jämställdhetsintegrering vid LiU - Equitas

Equitas är latin och står för jämlikhet, rättvisa, opartiskhet, hederlighet. Det är också namnet på Linköpings universitets kommande och intensifierade arbete med att främja jämlikhet och jämställdhet inom universitetets kärnverksamheter - utbildning, forskning och samverkan.

Likvärdiga och rättvisa förutsättningar

Equitas innebär ett utvecklingsarbete i syfte att integrera ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet på universitetet. På så sätt främjas kvalitet i den forskning och utbildning som bedrivs på universitetet. En viktig del handlar om att Linköpings universitet ska vara en plats där studenter, forskare och andra medarbetare kan studera, undervisa och forska under likvärdiga och rättvisa förutsättningar och där allt arbete bedrivs med utgångspunkt i universitets värdegrund.

Nya regeringskrav på jämställdhet

Inom ramen för Equitas kommer frågor kring jämställdhet särskilt stå i fokus under 2016-2019 utifrån det regeringsuppdrag som samtliga svenska lärosäten har fått i uppdrag att arbeta med. En viktig del av Equitas handlar om det lagstadgade arbetet med att främja lika möjligheter och rättigheter och motverka diskriminering för studenter och anställda utifrån kön, könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt ålder som redan bedrivs inom ramen för Lika Villkor och som kommer att utvecklas i och med att kraven utökas från och med 1 januari 2017.

Nytt och mer sammanhållet arbetssätt

En annan viktig del är de insatser som redan görs via Genuslektorerna och Forum för genusvetenskap och jämställdhet. Under hösten pågår en förstudie med målet att ta fram vilka områden som ska adresseras inledningsvis samt hur arbetet ska utvecklas rent praktiskt. Förhoppningen är att två institutioner ska kunna vara ”testpiloter” för ett nytt och mer sammanhållet arbetssätt där det befintliga Lika Villkor- och jämställdhetsarbetet kompletteras och förstärks där det behövs och för att senare spridas till andra delar av universitetet.


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-15