Göm menyn

Definition av genus och jämställdhet

Ordet genus introducerades på 80-talet i Sverige för att möta ett behov av att kunna prata om den växande förståelsen av hur ”kvinnligt” och ”manligt” görs, de föreställningar som finns i samhället om vad som definieras som kvinnligt och manligt. Enkelt brukar genus beskrivas som det socialt och kulturellt konstruerade könet, till skillnad från det biologiska. Hur manligt och kvinnligt görs är nära relaterat till maskulinitet och femininitet. Begreppen maskulinitet och femininitet möjliggör för en förståelse av ordet genus som går utöver biologiska kroppar.

Genus kan också användas för att förklara strukturer som upprätthåller kategorierna kvinnor och män, och analysera maktrelationer däremellan. Men genus kan även användas för att analysera strukturer och maktrelationer inom kategorierna kvinnor och män i och med att genus görs och blir till i samverkan med andra sociala kategorier så som sexualitet, klass och hudfärg.

I ett jämställdhetspolitiskt sammanhang kan ordet genus förstås som att ta hänsyn till kön när beslut tas, och att synligöra att kvinnor, män och personer med andra könsidentiteter delvis har olika förutsättningar och behov.

Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Samtliga definitioner är tagna från Nationella sekretariatet för genusforsknings ordlista - http://www.genus.se (2016)


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-28