Göm menyn

Arbetet med aktiva åtgärder  

Samtliga arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka främjande för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen 2008:567).

Vid LiU är arbetet med aktiva åtgärder organiserat på flera olika nivåer och av flera aktörer. HR-specialister/koordinatorer för lika villkor ansvarar för den övergripande samordningen av LiU:s arbete med aktiva åtgärder och genomför även centrala åtgärder. Lönekartläggningsarbetet genomförs inom ramen för HR-avdelningen. På institutionsnivå/motsvarande samt på flertalet avdelningar/enheter på Universitetsförvaltningen så bedrivs ett aktivt åtgärdsarbete inom ramen för respektive verksamhet och dess behov och förutsättningar. Arbetet presenteras årligen för Universitetsstyrelsen. 

Instruktioner och dokumentationsmall för arbetet med aktiva åtgärder finns på Lika Villkors Sharepoint (kräver inlogg med LiU-id).

 


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-14