Göm menyn

Ledigheter

Ledighet med lön

Om det behövs får du vara ledig utan löneavdrag för besök hos:

 • läkare (oavsett var han/hon arbetar)
 • företagshälsovård (oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska osv)
 • öppen vård (oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska osv)
 • kiropraktor
 • sjukgymnast
 • naprapat
 • psykiater/psykolog/psykoterapeut
 • mödravårdscentral (oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska osv)
 • hälsokontroll (ex mammografi)
 • besök hos optiker pga behov av terminalglasögon/arbetsglasögon
 • blodgivarcentral för blod- och plasmagivning
 • tandläkare om det är akuta tandbesvär
 • tandläkare för undersökning eller behandling vid oralkirurgisk klinik 

Vid behov och i samråd med närmsta chef får du vara ledig utan löneavdrag i följande fall:

 • flyttning
 • utbildning, om den anses betydelsefull för universitetets verksamhet
 • viss tjänstgöring i totalförsvaret

Vid släktangelägenhet får du vara ledig utan löneavdrag i följande fall, högst 10 arbetsdagar per kalenderår:

 • vid allvarligare sjukdomsfall (avser sjuktillstånd av livshotande art eller akut sjukdomstillstånd som kräver ingripande från dig)
 • dödsfall
 • begravning
 • bouppteckning eller arvskifte

inom egen familj eller närmaste släktkretsen.

Till egen familj eller den närmaste släktkretsen menas: make/maka, registrerad partner, sambo, barn, barnbarn, föräldrar (även styv-/fosterföräldrar ),far- och morföräldrar, syskon, svärföräldrar (föräldrar till make/maka), registrerad partner eller sådan sambo som avses ovan samt- när det är fråga om begravning, bouppteckning eller arvskifte (om arbetstagaren är dödsbodelägare, eller enligt lag eller förordning har att företräda dödsbodelägare)- även farbror, faster, morbror, moster, syskonbarn, svärson, svärdotter, svåger, svägerska.

Ledighet utan lön

Du har rätt att vara ledig för annan tidsbegränsad statlig anställning, dock längst två år. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om ledigheten en till två månader innan ledigheten.

Arbetstagare som vårdar någon närstående, av läkare bedömd som allvarligt sjuk, kan ha rätt till närståendevård. Ansökan om närståendevård görs skriftligen till Försäkringskassan.

Beräkning av löneavdrag

När du är ledig utan lön beräknas löneavdraget på följande sätt:

Om du är ledig högst fem arbetsdagar, görs avdrag för varje ledig arbetsdag med 4,6 procent av den fasta lönen per månad.

Om du är ledig sex arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje ledig kalenderdag med 3,3 procent av den fasta lönen per månad.

Om du är ledig endast en del av dagen görs avdrag för varje ledig timme enligt formeln "fasta lönen per månad (heltid) dividerad med 175".

Om du är ledig utan lön och ledighetsperioden omfattar en eller flera hela kalendermånader drar vi av hela den fasta lönen.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-07