Göm menyn

Ledigheter

Utöver ledigheter som semester och föräldraledighet har du även möjlighet att vara ledig från arbetet för annan orsak. I vissa fall kan ledigheten beviljas med lön och i vissa fall utan lön. Beslut om att godkänna ledighet, med eller utan lön, sker vid varje enskilt tillfälle då du vill vara ledig. Oavsett längd på ledigheten ska du alltid och i förväg prata och stämma av med din närmaste chef.

I de fall där arbetsgivaren kräver att du formellt ansöker om ledighet gör du det via webbrapporteringen – om inget annat anges vid respektive ledighet.

Till webbrapporteringen

Ledighet med lön

Läkarbesök, vissa tandläkarbesök, mödravårdscentral m.m. 

Om du behöver göra besök under arbetstid till någon av nedanstående, beviljas ledigheten med lön. Tänk däremot på att alltid stämma av med din närmaste chef.

 • läkare (oavsett var hen arbetar)
 • företagshälsovård (oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska osv)
 • öppen vård (oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska osv)
 • kiropraktor, sjukgymnast, naprapat
 • psykiater/psykolog/psykoterapeut
 • mödravårdscentral (oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska osv)
 • hälsokontroll (ex mammografi)
 • besök hos optiker pga behov av terminalglasögon/arbetsglasögon
 • blodgivarcentral för blod- och plasmagivning
 • tandläkare om det är akuta tandbesvär
 • tandläkare för undersökning eller behandling vid oralkirurgisk klinik 

Släktangelägenhet

Om du behöver vara ledig på grund av släktangelägenhet, ta alltid kontakt med din närmaste chef eller HR-partner, för dialog om just din situation och för vilka dagar du kan vara ledig. Vissa av dagarna som du behöver vara ledig kan beviljas med lön och vissa utan lön. Hur många dagar som beviljas med lön sker genom bedömning av varje enskilt ärende, dock max 10 arbetsdagar per kalenderår.

När det gäller tidsåtgång för ledighet med lön för släktangelägenheten, och eventuell restid i samband med den, sker en bedömning vid varje enskilt ärende.

Du får vara ledig med lön för släktangelägenhet inom egen familj eller närmaste släktkrets, i följande fall:

 • vid allvarligare sjukdomsfall (avser sjuktillstånd av livshotande art eller akut sjukdomstillstånd som kräver ingripande från dig)
 • dödsfall
 • begravning och gravsättning
 • bouppteckning eller arvskifte

Vad menas med egen familj eller den närmaste släktkretsen?

Vid allvarligare sjukdomsfall och dödsfall menas:

make/maka, registrerad partner, sambo, barn, barnbarn, föräldrar (även styv-/fosterföräldrar), far- och morföräldrar, syskon, svärföräldrar (föräldrar till make/maka).

Vid begravning, bouppteckning och arvskifte menas även:

farbror, faster, morbror, moster, syskonbarn, svärson, svärdotter, svåger, svägerska.

Vid bouppteckning och arvskifte under förutsättning att arbetstagaren är dödsbodelägare eller, enligt lag eller förordning, har att företräda dödsbodelägaren.

Ytterligare förtydligande av släktangelägenhet

Det finns andra tillfällen i samband med släktangelägenhet som du kan ha en önskan att vara ledig. Dessa ledigheter kan beviljas, men ledigheten blir då utan lön. Läs mer under Ledighet utan lön nedan. 

Övriga ledigheter med lön

 • Egen flytt (en arbetsdag)
 • Flyttning, om flyttersättning lämnas (högst tre arbetsdagar)
 • Din examen och tentamen (högst fem dagar per kalenderår)
 • Fackligt förtroendemannauppdrag (högst tio dagar per kalenderår)

Ledighet utan lön

Annan statlig anställning

Du har rätt att vara ledig för annan tidsbegränsad statlig anställning, dock längst två år. Detta under förutsättning att du haft tillsvidareanställning vid LiU de närmaste 12 månaderna före den dag ledigheten inleds och att ledigheten avser heltid.

Du ska meddela om ledigheten till din närmaste chef en till två månader innan ledigheten.

Studier

Du har som regel rätt att vara ledig för studier, se förutsättningar enligt Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Du har rätt att ta studieledigt över hela året, men du kan även begränsa din studieledighet till terminstid. 

En förutsättning för ledighet för studier är att studierna följer en kursplan eller liknande och innefattar undervisning. 

Ledighetsansökan ska lämnas in i så god tid som möjligt. Din arbetsgivare har viss möjlighet att skjuta på ledigheten i upp till ett halvt år.

Till blanketter, välj "Ledighetsansökan"

Tjänstgöring i totalförsvaret

Huvudregeln är att du får ledighet med helt löneavdrag för tjänstgöring i totalförsvaret. Läs mer i Villkorsavtalet 9 kap §§ 5-7.

Till blanketter, välj "Ledighetsansökan"

Närståendevård

Det kan också vara möjligt att ansöka om närståendevård/närståendepenning. Du som vårdar någon närstående, av läkare bedömd som allvarligt sjuk, kan ha rätt till närståendevård. Ansökan om närståendevård görs skriftligen av dig som arbetstagare till Försäkringskassan. I dessa fall är det Försäkringskassan som beslutar om närståendepenning och betalar ut ersättning för detta. Hos arbetsgivaren sker fullt löneavdrag. Den anställde har rätt till ledighet för den tid och i den omfattning som närståendepenning uppbärs från Försäkringskassan. Tänk på att meddela din närmaste chef om du har blivit beviljad närståendepenning. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Ytterligare förtydligande av släktangelägenhet

Det kan finnas andra tillfällen i samband med släktangelägenhet med önskan om att vara ledig. Dessa ledigheter kan beviljas, men ledigheten blir då utan lön.

Exempelvis:

 • ​eget sorgearbete
 • begravning av nära vän
 • hantering av kvarlåtenskap
 • förberedelser inför begravning
 • tömning av bostad
 • flytt av nära anhörig
 • hembesök hos nära anhörig för anpassning av bostad, sjukvårdsteam etc.
 • medföljande vid anhörigs läkarbesök

Politiska uppdrag

Du har rätt att vara ledig utan lön för uppdrag som ledamot av riksdagen eller andra politiska uppdrag i kommun och landsting från och med den dag du tillträder uppdraget till och med den dag du lämnar uppdraget. Du ska snarast informera din chef om uppdraget och den tid detta omfattar.

Beräkning av löneavdrag

När du är ledig utan lön beräknas löneavdraget på följande sätt:

 • Om du är ledig högst fem arbetsdagar, görs avdrag för varje ledig arbetsdag med 4,6 procent av den fasta lönen per månad.
 • Om du är ledig sex arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje ledig kalenderdag med 3,3 procent av den fasta lönen per månad.
 • Om du är ledig endast en del av dagen görs avdrag för varje ledig timme enligt formeln "fasta lönen per månad (heltid) dividerad med 175".
 • Om du är ledig utan lön och ledighetsperioden omfattar en eller flera hela kalendermånader drar vi av hela den fasta lönen.

Mer om ledigheter

Det finns flera olika lagar och förordningar om ledighet som gäller i arbetslivet. Lagarna reglerar möjligheten att vara ledig i olika sammanhang. I vissa fall ger dessa rätt till ledighet om förutsättningarna för att få vara ledig är uppfyllda. I andra fall finns möjlighet till ledighet under förutsättning att arbetsgivaren beviljar ledigheten. Då får arbetsgivaren, universitetet, bedöma utifrån vad som är bäst för verksamheten.

Vill du läsa mer om ledigheter, se respektive Villkorsavtal i högermenyn.


Sidansvarig: camilla.nylander@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-19