Göm menyn

Krisstöd

Arbetsmiljöarbetet omfattar framförallt förebyggande åtgärder, men även åtgärder för att minska följdverkningarna efter en olycka, akut sjukdom eller annan allvarlig händelse. Även om åtgärder vidtas för att hindra att olycksfall eller andra allvarliga händelser inträffar kan det inte alltid undvikas att människor drabbas på olika sätt. Det är därför viktigt att ha en handlingsberedskap för ett omedelbart omhändertagande så att de drabbade så snabbt som möjligt kommer under lämplig behandling.

Vid Linköpings universitet finns en central krisledningsorganisation som verkar övergripande för hela universitetet. Vid varje institution/motsvarande finns det en lokal krisledningsorganisation, läs mer under ”Krisledning vid LiU” till vänster. På varje arbetsplats på universitetet är det betydelsefullt att det finns beredskap inte bara för att ge första hjälpen vid olyckor och sjukdom utan även för att tillgodose det behov av psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår hos medarbetare och studenter som på olika sätt drabbas av akuta kriser, olyckor eller andra allvarliga händelser. Detta kan minska personliga lidanden och förebygga sjukfrånvaro.

Behov av krisstöd kan föreligga för såväl skadade som närvarande vid till exempel arbetsolyckor, våld eller hot om våld, arbetskamraters och studerandes död eller sjukdom samt olyckor och katastrofer. Chefer har ansvaret för att vid allvarliga händelser ordna med krisstöd för berörda anställda och studenter.

Första hjälpen och krisstöd - AFS 1999:7

Central krisledningsorganisation

I LiU:s centrala krisledningsorganisation ingår:

Beslutande chef
Kent Waltersson (Ersättare Margareta Bachrack Lindström)
 

Stab

Stabschef

Joakim Nejdeby Ersättare Robert Ericsson)

Sekreterare
Åsa Arvidsson (Ersättare Jenny Ewen)

HR
Pia Rundgren (Ersättare Monika Rissanen)

Studenthälsa
Gunilla Johnsson (Ersättare Jonas Blom)

Kommunikation
Mariethe Larsson (Ersättare Anna Valentinsson)

Säkerhet
Annevi Fredäng (Ersättare Helena Tegehed Dahlin)

Studentservice
Marina Geijer (Ersättare Marie Eslon)

IT och telefoni
Anna Fredin (E
rsättare David Byers)

Fastighet
Karolina Ganhammar (Ersättare Frida Ekman)

Service
Annika Svenvik (Ersättare Sofie Alexandersson)

Tjänsteman i beredskap(TiB)
Aktiv TiB

Adjungerad
Beror av händelse


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-11