Göm menyn

Föräldraledighet

Föräldraledighet vid Linköpings universitet regleras av Föräldraledighetslagen och Villkorsavtalet.

Ansökan om föräldraledighet görs på föräldraledighetsblankett och lämnas  till närmaste chef minst två månader innan ledigheten påbörjas. Minst 20 semesterdagar/år ska tas ut.

Du begär själv föräldrapenning från Försäkringskassan. Ersättningen är lite mindre än 80 procent av din lön upp till det s.k. basbeloppstaket. Om du vill veta mer om rätten till föräldrapenning kan du gå in på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se.

Graviditetspenning

Vid fysiskt påfrestande arbete kan kvinnlig anställd bli omplacerad med samma förmåner som tidigare. Kvinnan måste begära omplacering minst en månad i förväg.

Om kvinnan inte kan omplaceras, kan hon ha rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan från och med en 60:e dagen före beräknad förlossning till och med den 11:e dagen före beräknad förlossning. De sista 10 dagarna kan kvinnan ta ut föräldrapenning.

Gravida kvinnor som arbetar i en miljö som kan innebära risk för fostret har också rätt till omplacering och graviditetspenning enligt dessa regler.

Föräldralön

När du är föräldraledig får du föräldralön. Föräldralön kan betalas ut from den 60:e dagen före beräknad förlossning och längst till och med den månad då barnet fyller åtta år.

Om du som förälder har fått tvillingar eller är ensam vårdnadshavare har du rätt till fler ledighetsdagar, men för dessa dagar utgår ingen föräldralön.

Föräldralönens storlek
Föräldralön utgår med 10 procent av den faktiska aktuella daglönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av daglönen. Föräldralönen är inte kopplad till om du tar ut någon ersättning från Försäkringskassan eller ej, utan all föräldraledighet - med undantag för tillfällig vård av barn och dagar vid barns födelse - under de första 360 hela dagarna, kommer att registreras som föräldraledig med föräldralön i lönesystemet.

Föräldralönen utbetalas månadsvis i förhållande till ledighetens omfattning och utgår under högst 360 hela dagar per barnsbörd. Om du har nedsättning av tjänstgöringsgraden av annan anledning är ledighet med föräldralön, räknas den partiella dagen med föräldralön som en hel uttagen föräldralönedag om ledigheten tillsammans blir en hel dag.

Om du har haft tjänstledigt helt eller delvis före föräldraledigheten finns det särskilda regler för beräkning av föräldralönen (se lokala Villkorsavtalet).

Om du har varit ledig för vård av barn och blir gravid på nytt innan det tidigare barnet blir ett år och nio månader finns också särskilda regler för beräkning av föräldralönen (se lokala Villkorsavtalet).

Semester under föräldraledighet
Ledighet med föräldralön är semesterlönegrundande och du måste ta ut minst fyra veckors semester under varje kalenderår även när du är föräldraledig.

Sjukdom under föräldraledighet
Om du blir sjuk under föräldraledigheten och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning istället för föräldrapenning ska du anmäla detta till arbetsgivaren genom att återta din föräldraledighet och du får ett sjukavdrag istället. Du kan då använda de föräldraledighetsdagarna vid ett senare tillfälle. LiU har dessutom ett rehabiliteringsansvar för dig när du blir sjuk, även om du för tillfället är föräldraledig.

 

Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption - "pappadagar"

En nybliven pappa eller den andra föräldern har rätt till 10 dagars ersättning i samband med barns födelse eller adoption. Regler finns på www.forsakringskassan.se.

Universitetet främjar pappors eller den andra förälderns rätt att vara hemma med sina barn på föräldraledighet. Vård av barn främjar personlig utveckling och förmåga, speciellt viktigt för chefer och lärare. Dessutom får universitetet större möjlighet att ta vara på sina anställdas kompetens.

 

Tillfällig vård av barn - "VAB"

När du behöver vara ledig för att ditt barn är sjukt får du ersättning för vård av sjukt barn från Försäkringskassan, så kallad tillfällig föräldrapenning. Ersättningen är 80 procent av din lön upp till basbeloppstaket. Om du har inkomster över basbeloppstaket betalar universitetet under 10 dagar per år en kompletterande ersättning på den del som ligger över taket. Det innebär att du under dessa dagar får en total ersättning på 80 procent av din inkomst. De 10 dagarna räknas ihop med de 10 dagarna vid barns födelse. Antal dagar avser hela dagar.

Du gör själv anmälan direkt till Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) och sedan ska du så snart som möjligt, lämna in en föräldraledighetsansökan till din arbetsplats.

Mer information kan du få från Försäkringskassan.

 

Arbetstidsförkortning

Enligt Föräldraledighetslagen har man rätt till dels hel ledighet för vård av barn tills dess barnet är 18 månader, dels förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar av normal heltid (sex timmars arbetsdag) till dess barnet uppnått åtta års ålder eller avslutat första skolåret.

Som statligt anställd har man rätt till denna ledighet fram till starten av första höstterminen efter det att barnet fyllt 12 år.

Ansökan om ledigheten ska du göra på föräldraledighetsansökan och lämna till din närmaste chef minst 1 månad innan du vill börja din ledighet.

Om du vill förlägga dina arbetsdagar koncentrerat till vissa dagar i veckan måste du få detta godkänt av din chef - det är alltså ingen självklar rättighet utan ska bedömas utifrån dels barnets behov av tillsyn och dels verksamhetens krav.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-09