Göm menyn

Bild: Student studerar på gräsmattan.

Skärpta restriktioner vårterminen ut

(Granskad 1 juni 2021)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om distansundervisning för universitet och högskolor upphör den 1 juni. Det innebär att mer av undervisningen och tentamina stegvis kan ske på plats på campus. De restriktioner som LiU beslutat om för att minska trängsel och därmed risk för smittspridning gäller tills vidare och fram till 31 juli.
Linköpings universitet har fattat beslut om en stegvis återgång tillbaka till campus med start den första augusti. Detaljerna i beslutet redovisas i artikeln "Stegvisa lättnader under höstterminen".

 

Vid Linköpings universitet gäller

För alla

 • Tillträde till LiU:s lokaler är begränsat. Biblioteken är stängda för självstudier, du kan bara låna eller lämna tillbaka böcker i biblioteken. Infocenter och registraturen har fortsatt begränsade öppettider. Se särskilda öppettider. 
 • Bara nödvändig fysisk närvaro i universitetets lokaler får förekomma.
 • Vid nödvändig närvaro i våra lokaler är det fysisk distansering som gäller. Då ska lokalen inte utnyttjas mer än till hälften. Vid sittande placering ska armlängds avstånd hållas, annars två meters avstånd. Enligt samråd med Smittskydd Östergötland gäller följande gruppstorlekar vid nödvändig närvaro i LiU:s lokaler:

– Vid nödvändiga moment som föreläsning eller examination är maximal gruppstorlek 50 personer.
– I övrigt bör inte en grupp vara större än 5 till 10 personer.

 • Möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in.
 • Beredskap ska finnas för att regering eller Folkhälsomyndigheten kan rekommendera eller besluta om att nödvändig campusförlagd verksamhet ska växla över till distansläge.

För studenter och undervisande personal

 • Alla studenter ska studera hemifrån. Undantag kan göras för vissa schemalagda moment och examinationer som måste genomföras fysiskt på campus.  
 • Undervisningen genomförs digitalt. De studenter som ska prioriteras för campusförlagd undervisning när det är ont om lokaler är 1) de som är i en avslutande del i sin utbildning, 2) där en campusförlagd undervisning är viktig för de fortsatta studierna och 3) där det är omöjligt eller olämpligt att genomföra utbildningsmomentet digitalt. 
 • Examinationer genomförs digitalt enligt instruktion från examinator. Undantag är tillåtna, så fysiska tentor/salstentor kan förekomma, men bara då de krävs för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. Prioritetsordningen när det gäller tillgång till lokaler är samma som ovan, det vill säga 1) de som är i en avslutande del i sin utbildning, 2) där en campusförlagd examination är viktig för de fortsatta studierna och 3) där det är omöjligt eller olämpligt att genomföra examinationen digitalt.  
 • Studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen.
 • Aktiviteter kopplade till mottagandet av studenter inför vårterminens början, ska planeras i särskild ordning med hänsyn till de gällande restriktionerna. Detta görs i dialog med studentkårerna.

För medarbetare

 • Alla medarbetare ska jobba hemifrån. Bara de som måste vara på plats ska vara det. 

 • Tjänsteresor ställs in.

Planeringsförutsättningar för vårterminen

Beslut om aktivering av pandeminivå inför våren 2021 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-12-02)

 


 

Håll ut, håll avstånd och ta ansvar

Så länge pandemin pågår: stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik större sociala sammanhang.

 


 

Affischer och bordsryttare

 

Nyhetsuppdateringar

Bild: Två personer i biblioteket, Studenthuset.

Lägre aktivitet under corona

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för landets lärosäten. En undersökning som UKÄ genomfört på åtta campus, bland annat Campus Valla, genom att mäta mobiltelefonaktiviteten, visar på en kraftigt minskad aktivitet på campus från mars 2020.

Bild: Studentmottagning Campus Valla 2020. Foto: Magnus Johansson

Stegvisa lättnader under höstterminen

LiU har beslutat att starta höstterminen 2021 på pandeminivå 2. Det innebär att något fler kan mötas fysiskt i grupp och att mer av undervisning och examinationer kan genomföras på campus, men också att vi måste fortsätta att hålla avstånd till varandra.

Bild: Biblioteket, Studenthuset

LiU laddar för stegvis öppning

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om distansundervisning för universitet och högskolor upphör den 1 juni. Det innebär att mer av undervisningen och tentamina stegvis kan ske på plats på campus men att de restriktioner för att minska trängsel och därmed risk för smittspridning som finns nu fortfarande gäller till i höst.

Sjukvårdspersonal vaccinerar patient

Underlättar covid19-vaccinering

- När det är dags för dig att vaccinera dig mot covid-19 hoppas jag att du gör det så fort som möjligt, säger HR-direktören Pia Rundgren. LiU tar initiativ till att underlätta vaccinering för medarbetare.

Bild: Corona-kampanj i Studenthuset. Foto: Charlotte Perhammar

Pandemin är inte över än

I takt med att allt fler vaccinerar sig mot covid-19 stiger nu förväntningarna på en snabb återgång till det ”normala”. Samtidigt är trycket på sjukvården fortsatt mycket högt. Utifrån läget är vår slutsats att det gäller att hålla ut och hålla avstånd ännu en tid.

Bild: Två personer går framför upplyst Studenthus. Foto: Thor Balkhed.

Förberedelser för höstterminen

LiU planerar för att öka närvaron på campus i samband med höstterminsstarten men med fortsatta restriktioner vad gäller till exempel gruppstorlekar. Allt beror på den fortsatta utvecklingen av smittspridningen av covid-19 och effekterna av massvaccineringen.

Golvskylt med Håll avstånd-budskap

Hemarbete vårterminen ut

Med anledning av regeringens besked idag – att förlänga uppdraget till statliga myndigheter att medarbetare ska arbeta hemifrån – vill LiU:s krisledning påminna om att nuvarande beslut om hemarbete gäller tillsvidare.

Hemarbetsplats sett från medarbetarens vy - uppfälld laptop och katt som tittar ut genom fönstret.

LiU fortsätter med hemarbete till 28 mars

I enlighet med de förlängda nationella restriktioner som regeringen presenterat den 21 januari kommer LiU att fortsätta uppmana sina studenter och medarbetare att arbeta hemifrån. Regeringens besked gäller i första hand fram till 7 februari men LiU har sedan tidigare beslut om att all icke nödvändig närvaro i LiU:s lokaler ska undvikas och detta beslut gäller nu fram till och med 28 mars.

Studenthuset i vinterlandskap, motsol.

LiU och nya pandemilagen – vad gäller?

Från 10 januari gäller den så kallade pandemilagen som bland annat reglerar hur många besökare som får vistas i vissa lokaler samtidigt. LiU:s verksamhet omfattas mycket lite av lagen och bedömningen är att de åtgärder som tidigare införts gäller fortfarande och inte påverkas av den nya lagen.

En rad med tomma stolar längs ett bord.

LiU skärper coronarestriktionerna

LiU:s nya restriktioner innebär att biblioteken stängs för självstudier. Medarbetare fortsätter att jobba hemifrån. Examinationer kommer vara digitala, förutom då det är absolut nödvändigt att de genomförs fysiskt i sal.


Bakgrund

Linköpings universitet har en central krisledningsorganisation som är aktiv sedan den 10 mars 2020. Krisledningen hanterar och beslutar i frågor om hur coronapandemin påverkar verksamheten och har våra medarbetares och studenters säkerhet som högsta prioritet. Krisledningen syftar också till att säkerställa universitetets olika verksamheter på kort och lång sikt.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som utger rekommendationer och regeringen som beslutar om åtgärder för att minska smittspridningen. Linköpings universitet följer dessa rekommendationer och beslut.

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som smittar människor identifierats i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset, covid-19, har utvecklats till en pandemi som skördar många liv. Idag finns allmän smittspridning över hela världen vilket gjort att många samhällsfunktioner har påverkats och att många länder tagit beslut om omfattande åtgärder som stängda gränser och hög grad av social distansering för att minska smittspridningen.

 

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-03