Göm menyn

Bild: Växthuset, Campus US i vinterskrud

Skärpta restriktioner vid LiU till och med 30 juni

(Granskad 10 mars 2021)

Med anledning av de nationella och lokala restriktioner som gäller för att förhindra smittspridning, har den centrala krisledningen vid Linköpings universitet fattat beslut om ett antal åtgärder för verksamheten.  LiU:s åtgärder gäller till och med 30 juni.

Vid Linköpings universitet gäller

För alla

 • Tillträde till LiU:s lokaler är begränsat. Biblioteken är stängda för självstudier, du kan bara låna eller lämna tillbaka böcker i biblioteken. Infocenter och registraturen har fortsatt begränsade öppettider. Se särskilda öppettider. 
 • Bara nödvändig fysisk närvaro i universitetets lokaler får förekomma.
 • Vid nödvändig närvaro i våra lokaler är det fysisk distansering som gäller. Då ska lokalen inte utnyttjas mer än till hälften. Vid sittande placering ska armlängds avstånd hållas, annars två meters avstånd. Enligt samråd med Smittskydd Östergötland gäller följande gruppstorlekar vid nödvändig närvaro i LiU:s lokaler:

– Vid nödvändiga moment som föreläsning eller examination är maximal gruppstorlek 50 personer.
– I övrigt bör inte en grupp vara större än 5 till 10 personer.

 • Möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in.
 • Beredskap ska finnas för att regering eller Folkhälsomyndigheten kan rekommendera eller besluta om att nödvändig campusförlagd verksamhet ska växla över till distansläge.

För studenter och undervisande personal

 • Alla studenter ska studera hemifrån. Undantag kan göras för vissa schemalagda moment och examinationer som måste genomföras fysiskt på campus.  
 • Undervisningen genomförs digitalt. De studenter som ska prioriteras för campusförlagd undervisning när det är ont om lokaler är 1) de som är i en avslutande del i sin utbildning, 2) där en campusförlagd undervisning är viktig för de fortsatta studierna och 3) där det är omöjligt eller olämpligt att genomföra utbildningsmomentet digitalt. 
 • Examinationer genomförs digitalt enligt instruktion från examinator. Undantag är tillåtna, så fysiska tentor/salstentor kan förekomma, men bara då de krävs för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. Prioritetsordningen när det gäller tillgång till lokaler är samma som ovan, det vill säga 1) de som är i en avslutande del i sin utbildning, 2) där en campusförlagd examination är viktig för de fortsatta studierna och 3) där det är omöjligt eller olämpligt att genomföra examinationen digitalt.  
 • Studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen.
 • Aktiviteter kopplade till mottagandet av studenter inför vårterminens början, ska planeras i särskild ordning med hänsyn till de gällande restriktionerna. Detta görs i dialog med studentkårerna.

För medarbetare

 • Alla medarbetare ska jobba hemifrån. Bara de som måste vara på plats ska vara det. 

 • Tjänsteresor ställs in.

Planeringsförutsättningar för vårterminen

Beslut om aktivering av pandeminivå inför våren 2021 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-12-02)

 


 

Håll ut, håll avstånd och ta ansvar

Så länge pandemin pågår: stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik större sociala sammanhang.

 


 

Affischer och bordsryttare

 

Nyhetsuppdateringar

Bild: Två personer går framför upplyst Studenthus. Foto: Thor Balkhed.

Förberedelser för höstterminen

LiU planerar för att öka närvaron på campus i samband med höstterminsstarten men med fortsatta restriktioner vad gäller till exempel gruppstorlekar. Allt beror på den fortsatta utvecklingen av smittspridningen av covid-19 och effekterna av massvaccineringen.

Golvskylt med Håll avstånd-budskap

Hemarbete vårterminen ut

Med anledning av regeringens besked idag – att förlänga uppdraget till statliga myndigheter att medarbetare ska arbeta hemifrån – vill LiU:s krisledning påminna om att nuvarande beslut om hemarbete gäller tillsvidare.

Hemarbetsplats sett från medarbetarens vy - uppfälld laptop och katt som tittar ut genom fönstret.

LiU fortsätter med hemarbete till 28 mars

I enlighet med de förlängda nationella restriktioner som regeringen presenterat den 21 januari kommer LiU att fortsätta uppmana sina studenter och medarbetare att arbeta hemifrån. Regeringens besked gäller i första hand fram till 7 februari men LiU har sedan tidigare beslut om att all icke nödvändig närvaro i LiU:s lokaler ska undvikas och detta beslut gäller nu fram till och med 28 mars.

Studenthuset i vinterlandskap, motsol.

LiU och nya pandemilagen – vad gäller?

Från 10 januari gäller den så kallade pandemilagen som bland annat reglerar hur många besökare som får vistas i vissa lokaler samtidigt. LiU:s verksamhet omfattas mycket lite av lagen och bedömningen är att de åtgärder som tidigare införts gäller fortfarande och inte påverkas av den nya lagen.

En rad med tomma stolar längs ett bord.

LiU skärper coronarestriktionerna

LiU:s nya restriktioner innebär att biblioteken stängs för självstudier. Medarbetare fortsätter att jobba hemifrån. Examinationer kommer vara digitala, förutom då det är absolut nödvändigt att de genomförs fysiskt i sal.

Bild: Tentamen Campus Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Bevaka ändrade tentor

Under rådande restriktioner kan tentamenstillfällen under vårterminen komma att få ändrad tid eller datum. Det är viktigt att du som lärare har löpande kontroll på tid, datum och plats.

Bild: Höstlöv på Campus Valla

Planeringsscenario för våren

LiU:s verksamhet kommer att bedrivas på samma sätt som just nu, med omfattande restriktioner och stor påverkan på grund av pågående pandemi, fram till och med minst den 28 mars 2021. Därefter är förhoppningen att restriktionerna stegvis kan trappas ned under andra halvan av vårterminen.

Bild: Tenta pågår. Foto: Thor Balkhed

Hårdare uppstyrning av salstentor

LiU ser över smittskyddet kring de få salstentor som fortfarande genomförs och minskar antalet till ett absolut minimum. Grundregeln är även fortsättningsvis att all examination ska ske digitalt eller som hemtenta, men om examination är nödvändig ska risken för smittspridning vara så liten som möjligt.

Student tentar digitalt

För dig som ordnar distanstentamen

Didacticum i samarbete med IT-avdelningen erbjuder stöd för dig som ska anordna distanstentamen genom extrainsatta drop-in-tillfällen. Dessa ges under december i Zoom varje vardag 14:00.

Digital undervisning. Foto: Mostphotos

Extrapengar till digital undervisning

LiU har beslutat att ge Didacticum, i nära samarbete med LiU IT, 4 miljoner kronor för att ytterligare stödja och underlätta utbildningen vid institutionerna i rådande pandemi.


Bakgrund

Linköpings universitet har en central krisledningsorganisation som är aktiv sedan den 10 mars 2020. Krisledningen hanterar och beslutar i frågor om hur coronapandemin påverkar verksamheten och har våra medarbetares och studenters säkerhet som högsta prioritet. Krisledningen syftar också till att säkerställa universitetets olika verksamheter på kort och lång sikt.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som utger rekommendationer och regeringen som beslutar om åtgärder för att minska smittspridningen. Linköpings universitet följer dessa rekommendationer och beslut.

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som smittar människor identifierats i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset, covid-19, har utvecklats till en pandemi som skördar många liv. Idag finns allmän smittspridning över hela världen vilket gjort att många samhällsfunktioner har påverkats och att många länder tagit beslut om omfattande åtgärder som stängda gränser och hög grad av social distansering för att minska smittspridningen.

 

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-10