Göm menyn

Pandeminivå 5

P5 - Distansläge

Pågående pandemi med stor påverkan på LiU:s verksamhet. Mycket omfattande restriktioner och/eller myndighetsdirektiv gällande inriktning och/eller hur verksamheten ska bedrivas.

 1. Avstånd
  Minst 1 armlängd, gärna 2 meter.
 2. Uppskattad gruppstorlek
  Max 5-10.
 3. Närvaro i lokaler
  All icke nödvändig närvaro ska undvikas.
 4. Genomsnittlig fysisk närvaro, i relation till normalläge
  10 procent.
 5. Tillträde
  Tillträden för studenter begränsade utanför undervisningsmoment som ska ske på plats (se undervisning). Tillträden för anställda enligt normalläge. Låst för allmänheten. Registratur tillgänglig enligt rutin.
 6. Arbete i LiU:s lokaler
  Kraftigt begränsat, växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 7. Möten
  Endast absolut nödvändiga fysiska möten som inte kan ske på distans får genomföras.
 8. Tjänsteresor inrikes
  Bara absolut nödvändiga och med vidtagna åtgärder för riskminimering. Bedömning görs av prefekt/motsvarande.
 9. Tjänsteresor utrikes
  Inga tillåtna.
 10. Kommunikationsinsats
  Bred och riktad kriskommunikation genom etablerade kriskanaler. Förstärkt kapacitet för intern och extern kommunikation, med regelbundna uppdateringar av kriswebb. Tydlig ledningskommunikation. Visa tydlig riktning.
 11. Krisledning
  Krisledning aktiverad genom särskilt beslut.
 12. Lunch-, fika- och personalrum (sociala utrymmen)
  Växelvis med anpassning till bland annat gruppstorlek och avstånd. Utglesning av sittplatser.
 13. Lokalvård
  Behovsstyrt med anpassning till bland annat närvaro i lokaler samt områden med ökad risk för smitta.
 14. Undervisning
  Endast prioriterade fysiska moment som erhållit dispens får genomföras på plats med en anpassning till avstånd och gruppstorlek. Övriga moment ska ske digitalt
 15. Examination
  Endast prioriterade examinationsmoment som erhållit dispens får genomföras på plats med en anpassning till avstånd och gruppstorlek. Övriga examinationer ska ske digitalt. Bedömning görs av fakulteterna i samverkan med institutioner och andra fakulteter.
 16. VFU
  Enligt huvudmannen, utifrån riskbedömning.
 17. Självstudier i LiU:s lokaler
  Kraftigt begränsat, endast moment som kräver närvaro tillåtna.
 18. Utresande studenter
  Enligt UD:s rekommendationer och Kammarkollegiets försäkringsvillkor. Hänsyn tas till respektive mottagarlands och partneruniversitets ev. inrese- och mottagarrestriktioner. Vid omfattande avrådan och restriktioner som berör större delen av de länder där LiU:s studenter normalt förlägger sina utlandsstudier/sin praktik i utlandet ställs samtliga utlandsstudier/all praktik i utlandet in.
 19. Inresande studenter
  Enligt eventuella inreseförbud. Särskilda försiktighetsåtgärder gällande inresande från drabbade regioner. LiU har informationsansvar gällande läget i Sverige gentemot partneruniversitet i utlandet och inresande studenter. Dialog med Migrationsverket nödvändig. Inga inresande utbyten tillåtna.
 20. Uppdragsutbildning
  Alla moment genomförs digitalt i samförstånd med uppdragsgivaren. Utbildningar som inte kan genomföras digitalt skjuts upp.
 21. Studentbokade event i LiU:s lokaler
  Endast, för studentlivet, nödvändiga eller synnerligen prioriterade möten (årsmöten etc). Föreningarna ska kraftigt begränsa närvaron gällande personantal och möjlighet att hålla avstånd. Arrangören ska efterleva LiU:s rådande riktlinjer.
 22. Studentbokade event utomhus
  Inga tillåtna.
 23. Mottagningsverksamhet (eller motsvarande)
  Endast digitala mottagningsaktiviteter.
 24. Närvaro i labb
  Kraftigt begränsad närvaro, växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 25. Datainsamling på plats
  Mycket kraftigt begränsad närvaro, växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 26. Externt förlagd forskning
  Inget icke nödvändigt arbete på plats är tillåtet, och ska därför ske digitalt.
 27. Disputationer
  Institutionen ska kraftigt begränsa närvaron gällande personantal samt skapa möjlighet att hålla avstånd. Auditoriet får endast delta digitalt.
 28. Konferenser
  Endast digitala konferenser får genomföras.
 29. Externa besökare (t.ex. gästforskare)
  Endast prioriterade besök. Enligt eventuella inreseförbud. Särskild restriktivitet eller övervägande av försiktighetsåtgärder gällande besökare från specifik drabbade områden.

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-12