Göm menyn

Pandeminivå 4

P4 – Omfattande restriktioner

Pågående pandemi med stor påverkan på LiU:s verksamhet. Omfattande restriktioner.

 1. Avstånd
  Minst 1 armlängd, gärna 2 meter.
 2. Uppskattad gruppstorlek
  Max 50 vid nödvändiga moment, i övrigt max 5-10.
 3. Närvaro i lokaler
  All icke nödvändig närvaro ska undvikas.
 4. Genomsnittlig fysisk närvaro, i relation till normalläge
  20 procent.
 5. Tillträde
  Låst för allmänheten undantaget öppettider för bibliotek/infocenter. Registratur tillgänglig enligt rutin. Student- och anställdtillträden enligt normalläge.
 6. Arbete i LiU:s lokaler
  Kraftigt begränsat, växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 7. Möten
  Endast absolut nödvändiga fysiska möten som inte kan ske på distans får genomföras fysiskt. Övriga ska ske digitalt.
 8. Tjänsteresor inrikes
  Bara absolut nödvändiga. Bedömning görs av prefekt/motsvarande.
 9. Tjänsteresor utrikes
  Bara absolut nödvändiga, och inom ramen för UD:s rekommendationer. Bedömning görs av prefekt/motsvarande. Även vid planering ska hänsyn tas till att resan kan komma att påverkas av UD:s rekommendationer eller andra länders restriktioner och karantänsbestämmelser, t.ex. vid genomresa.
 10. Kommunikationsinsats
  Bred och riktad kriskommunikation genom etablerade kriskanaler. Förstärkt kapacitet för intern och extern kommunikation, med regelbundna uppdateringar av kriswebb. Tydlig ledningskommunikation. Visa tydlig riktning.
 11. Krisledning
  Krisledning aktiverad genom särskilt beslut.
 12. Lunch-, fika- och personalrum (sociala utrymmen)
  Växelvis med anpassning till bland annat gruppstorlek och avstånd. Utglesning av sittplatser.
 13. Lokalvård
  Behovsstyrt med anpassning till bland annat närvaro i lokaler samt områden med ökad risk för smitta.
 14. Undervisning
  Prioriterade fysiska moment kan genomföras på plats med en anpassning till avstånd och gruppstorlek. Övriga moment ska ske digitalt.
 15. Examination
  Prioriterade examinationsmoment kan genomföras på plats med en anpassning till avstånd och gruppstorlek. Övriga examinationer ska ske digitalt. Bedömning görs av fakulteterna i samverkan med institutioner och andra fakulteter.
 16. VFU
  Enligt huvudmannen, utifrån riskbedömning.
 17. Självstudier i LiU:s lokaler
  Kraftigt begränsat, endast moment som kräver närvaro tillåtna.
 18. Utresande studenter
  Enligt UD:s rekommendationer och Kammarkollegiets försäkringsvillkor. Hänsyn tas till respektive mottagarlands och partneruniversitets ev.  inrese- och mottagarrestriktioner. Vid omfattande avrådan och restriktioner som berör större delen av de länder där LiU:s studenter normalt förlägger sina utlandsstudier/sin praktik i utlandet ställs samtliga utlandsstudier och all praktik i utlandet in.
 19. Inresande studenter
  Enligt eventuella inreseförbud. Särskilda försiktighetsåtgärder gällande inresande från drabbade regioner. LiU har informationsansvar gällande läget i Sverige gentemot partneruniversitet i utlandet och inresande studenter. Dialog med Migrationsverket nödvändig. Kortare inresande utbyten avrådes.
 20. Uppdragsutbildning
  Alla moment genomförs digitalt i samförstånd med uppdragsgivaren. Utbildningar som inte kan genomföras digitalt skjuts upp.
 21. Studentbokade event i LiU:s lokaler
  Endast, för studentlivet, nödvändiga eller synnerligen prioriterade möten (årsmöten etc). Föreningarna ska kraftigt begränsa närvaron gällande personantal och skapa möjlighet att hålla avstånd. Arrangören ska efterleva LiU:s rådande riktlinjer.
 22. Studentbokade event utomhus
  Endast, för studentlivet, nödvändiga eller synnerligen prioriterade aktiviteter (mottagningen etc). Föreningarna ska kraftigt begränsa närvaron gällande personantal och skapa möjlighet att hålla avstånd.
 23. Mottagningsverksamhet (eller motsvarande)
  Begränsad närvaro, växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 24. Närvaro i labb
  Kraftigt begränsad närvaro, växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 25. Datainsamling på plats
  Prioriterade fysiska moment kan genomföras på plats med en anpassning till avstånd och gruppstorlek. Övriga moment ska ske digitalt. Särskild hänsyn tas till forskningspersoner och informanter i riskgrupp.
 26. Externt förlagd forskning
  Enligt värdorganisationen och med hänsyn till LiU:s restriktioner gällande tjänsteresor. Bedömning och prioritering görs av prefekt.
 27. Disputationer
  Institutionen ska kraftigt begränsa närvaron gällande personantal samt skapa möjlighet att hålla avstånd. Auditoriet får endast delta digitalt.
 28. Konferenser
  Endast digitala konferenser får genomföras.
 29. Externa besökare (t.ex. gästforskare)
  Endast prioriterade besök. Enligt eventuella inreseförbud. Särskild restriktivitet eller övervägande av försiktighetsåtgärder gällande besökare från specifik drabbade områden.

 

 

 

 

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-12