Göm menyn

LiU:s riktlinjer och beslut

(2020-10-08) Under pågående pandemi har LiU beslutat om följande riktlinjer för verksamheten. Universitetet följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Aktuellt beslut 2020-09-29 ligger till grund för hur verksamheten vid LiU kommer genomföras under hösten.

Beslut: Kompletterande beslut om fortsatta restriktioner i verksamheten under hösten 2020 i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (pdf)

Läs nyhetsartikel om beslutet

 

Planeringsförutsättningar för kommande verksamhetsperiod

 • Inriktningen är en önskad fortsatt återgång till närvaro på campus samtidigt som var och en har ansvar att följa de restriktioner och rekommendationer som gäller.
 • Studenter på senare terminer ska kunna varva en ökad andel campusförlagd undervisning med digitala inslag. Under inledningen av höstterminen har det framför allt varit studenter som precis påbörjat sina studier som erbjudits campusförlagd undervisning, nu utökas alltså detta för andra studenter. Beslutet betonar vikten av att varje student försäkras moment med motiverande inslag av fysisk närvaro.
  Fortfarande gäller att studenter som tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör ta kontakt med studievägledning för att hitta en lösning.
 • Lokaler ska prioriteras för examinationer som inte är möjliga, eller är olämpliga, att genomföra på distans eller digitalt.
 • Verksamhet som inte kan genomföras på distans eller digitalt, till exempel moment som utförs i laborationssalar eller datorsalar, ska också prioriteras att få göras på campus.

Närvaro och sammankomster

 • Vid all fysisk närvaro i LiU:s lokaler ska social/fysisk distansering tillämpas. Det innebär att lokalerna inte får utnyttjas mer än till hälften av kapaciteten och att regeln om två meters avstånd mellan personerna i lokalen ska gälla.
 • Inga grupper får samlas som omfattar fler personer än de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger (för närvarande 50 personer). Det innebär att möten, internat, konferenser, seminarier, mässor och andra event som samlar fler personer än så ska ställas in, senareläggas eller hållas digitalt.
 • Medarbetare ska få möjlighet till ökad fysisk återgång till arbetsplatsen. I samråd med närmaste chef bestäms bland annat hur medarbetare kan arbeta växelvis under hösten. Medarbetare som tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör även fortsättningsvis arbeta på distans. Motsvarande ska studenter söka dialog med studievägledare för lösningar.
 • När man vistas i LiU:s lokaler ska man följa rekommendationer om fysisk distansering och andra åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Resor

 • Den generella avrådan som funnits av tjänsteresor utgår vilket innebär att resor inom landet som är motiverade av verksamhetsskäl kan genomföras efter godkännande av närmaste chef. Alla internationella tjänsteresor ställs in tills vidare.

 

Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan komma att uppdateras.

 

Beslut

Kompletterande beslut om fortsatta restriktioner i verksamheten under hösten 2020 i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-09-29)

Beslut om inställande av utbyten vid Medicinska fakulteten vårterminen 2021 (2020-09-22)

Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner höstterminen 2020 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-29)

Beslut om temporära rutiner från 1 september 2020 för genomförande av disputationer med beaktande av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-15)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till distanstentamen (2020-06-16)

Successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-04)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till examination på distans (2020-05-12)

Beslut om inställda studentutbyten (utresande) under ht 2020 (2020-04-27)

Beslut om planeringsförutsättningar med hänsyn till utvecklingen av spridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-04-22)

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-08