Göm menyn

LiU:s riktlinjer 


Säkerställande av verksamheten

 • (Ny 2020-03-17 kl 11.00) Medarbetare och studenter uppmanas till distansarbete och distansstudier

 • Från och med den 18 mars sker alla examinationer på distans.

 • Medarbetare som kan arbeta hemma gör det, efter avstämning med närmaste chef.

 • Samtliga kurser som planeras under vårterminen 2020 ska övergå till distansläge snarast möjligt.

 • Disputationer, licentiatframläggningar och andra moment relaterade till forskarutbildning ska i möjligaste mån genomföras på distans.

 • Universitetets lokaler hålls även fortsättningsvis tillgängliga men det är endast möten som är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten som genomförs fysiskt.

 • Övriga möten, konferenser, seminarier och dylikt skjuts på framtiden eller genomförs på distans.

 • Samtliga tjänsteresor för LiU:s medarbetare ställs in tills vidare.

Resor

 • (Uppdaterad 2020-03-17 kl 11:10) Alla tjänsteresor för medarbetare ställs in tills vidare.
 • När det gäller privata resor och semesterresor som medarbetare och studenter gör, manar vi alla till att noggrant överväga vilka resor en gör, både inom Sverige och till andra länder med hänsyn till smittspridning.
 • Pendling till och från arbetet eller studierna berörs i dagsläget inte av ovanstående. Dock ska både studenter och medarbetare endast komma till arbete/studier när det är nödvändigt.
 • För mer information om hur resor och utlandsstationering påverkas, se LiU:s resesida.

Sjukdom/sjukanmälan

 • Alla studenter/anställda ska vara hemma vid sjukdomssymptom som berör luftvägarna (till exempel förkylning).
 • Alla studenter/anställda som är sjuka ska sjukanmäla sig enligt vanligt förfaringssätt.
 • Får du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber, och haft nära kontakt med en person som har fastställd coronavirussjukdom covid-19 eller varit i ett smittdrabbat område ska du kontakta sjukvården via telefon 1177 för bedömning.
 • Gäller anställda:
  • (Uppdaterad 2020-03-24) Regeringen har slopat karensavdraget, från den 11 mars tom den 31 maj, vilket betyder att sjuklön utbetalas från första sjukdagen. Du ska sjukanmäla dig som vanligt och rapportera i Primula när du är tillbaka från sjukfrånvaron. Du ansöker om ersättning retroaktivt direkt hos Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassan

  • (Uppdaterad 2020-04-01) Kravet på sjukintyg från dag 8 avskaffas tillfälligt i syfte att avlasta hälso- och sjukvården. Den som blir sjuk ska kunna stanna hemma utan läkarintyg i upp till 21 dagar utan att förlora rätten till sjuklön. Det innebär att du ska registrera din sjukfrånvaro i Primula om du är frisk, och tillbaka på jobbet, inom de första 21 dagarna. Är du sjuk längre, mer än 21 dagar, ska du lämna läkarintyg enligt vanligt förfaringssätt och se till att få med information om din första sjukdag i sjukperioden. Då tar löneenheten över sjukregistreringen i systemet och meddelar Försäkringskassan om sjukdag 22.
 • Provtagning/smittbärare studenter: Studenter som testats för coronavirus/covid-19 ska stanna hemma tills dess att provsvaret kommit.

 • Provtagning/smittbärare anställda: Anställda som testats för coronavirus/covid-19 ska stanna hemma tills dess att provsvaret kommit. Om du kan arbeta hemma går det bra att göra det, men stäm av med din närmaste chef. Enligt villkorsavtalet kan en smittbärare få lön om en läkare har beslutat att hen måste avstå från arbete eller att hen måste genomgå en läkarundersökning. Då krävs ett intyg från läkare att du antas vara smittbärare eller är smittad av en allmänfarlig sjukdom utan att ha förlorat sin arbetsförmåga. Du kan också ha rätt att få resekostnadsersättning från Försäkringskassan. Som exempelvis om du ska transportera dig till och från vårdinrättning.

Arrangemang och sammankomster

 • LiU kommer att ställa in alla större arrangemang med över 500 deltagare. Har vi öppna arrangemang där vi inte vet exakt hur många deltagare som kommer, ställer vi också in för att vara på den säkra sidan. Som en följd av det ställs till exempel den planerade Öppet Hus-dagen i Norrköping in, som skulle ägt rum den 19 mars.
 • Vi kommer också att ompröva en rad andra större aktiviteter där vi antingen bjuder hit många personer, eller där någon av våra studenter eller medarbetare är ute och besöker andra miljöer.

 

Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan komma att uppdateras inom kort.


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-01