Göm menyn

Coronavirus - frågor och svar för medarbetare

(Uppdaterad 2020-04-01 15:37)

Många studenter och anställda har frågor om coronaviruset. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som är kopplade till LiU. Sidan uppdateras löpande och kommer att fyllas på med fler frågeställningar. Håll dig uppdaterad, följ nyhetsbevakningen och ta för vana att besöka den här sidan regelbundet.

Samhällsviktig verksamhet

F: Hur vet jag om jag deltar i samhällsviktig verksamhet och därmed har rätt till barnomsorg om skola/förskola stänger? 

S: De allra flesta av LiU:s medarbetare omfattas inte av den föreskrift som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutade den 26 mars 2020 och som möjliggör för en vårdnadshavare att få del av barnsomsorg även om regeringen/huvudman fattar beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 

Det kan eventuellt finnas några få funktioner vid LiU som skulle kunna omfattas av förskriften. LiU inventerar för närvarande sådana funktioner. Om du inte blivit kontaktad, men känner dig tveksam och behöver en bedömning i kontakten med skola/förskola mm - kontakta din närmaste chef.

Som din arbetsgivare ansvarar LiU för att göra bedömningen om den verksamhet du deltar i räknas som samhällsviktig på det sätt som framgår av föreskriften och om du behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå.

Om du har en förenad anställning mellan LiU och Region Östergötland, och undrar om det arbete som du utför för Region Östergötland är att betrakta som samhällsviktig på ett sätt som ger dig rätt till barnomsorg - ta kontakt med Region Östergötland. (2020-03-27 15:20)


Sjukdom/sjukfrånvaro

F: Vad gäller kring sjukfrånvaro och sjukanmälan?
S: Läs mer på sidan om LiU:s riktlinjer. (2020-04-01 10:57)


Examination på distans

F: Hur vet jag att alla som är anmälda till tentan finns i kursrummet i Lisam och kommer att komma åt sin tenta?

S: Kontrollera anmälda i listan från TAL att de finns inlagda i kursrummet i Lisam, och lägg till de som saknas i Lisams kursrum. (2020-03-20 13:55)

F: Hur får jag reda på hur många som anmält sig till tentan?

S: För att få information om antal anmälda och studenter med särskilt stöd, efter att anmälningstiden gått ut, kontakta tenta@liu.se. (2020-03-20 13:55)

F: Hur får jag reda på om det är någon student med behov av särskilt stöd som anmält sig?

S: För att få information om antal anmälda och studenter med särskilt stöd, efter att anmälningstiden gått ut, kontakta tenta@liu.se. (2020-03-20 13:55)


Distansarbete

F: Vad gäller för mig som jobbar på distans?

S: Vi har publicerat en sida med information. Sidan innehåller generella rekommendationer vid distansarbete, information om vad som gäller kring försäkringar och råd och stöd till dig som ska hålla i eller delta på ett distansmöte. (2020-03-19 10:27) 

F: Är jag försäkrad nu när jag jobbar hemifrån?
S: Alla anställda omfattas av avtalet om ersättning vid personskada. Avtalet fungerar som en försäkring och ger ersättning vid arbetsskada. Den gäller även vid distansarbete - förutsatt att din chef och du är överens om att arbetet utförs i hemmet. Du har ansvar för att teckna en hemförsäkring, som ger ersättning vid t ex brand eller inbrott. (2020-03-19 10:27)

F: Jag ska hålla i/delta på ett distansmöte/onlinemöte. Jag känner mig osäker inför hur det går till.
S: Ett råd är att skapa ett testmöte, bjud in en kollega och koppla upp er innan det riktiga mötet för att testa funktionerna. Undersök var och hur du ändrar ljud- och kameraenhet ifall det skulle behövas. Ljudet är viktigt i distansmöten: testa med en kollega om din ljudenhet låter bra och lär dig var du stänger av ljudet på din mikrofon. Kort sagt: testa, testa, testa. (2020-03-19 10:27) 

F: Jag har en handling som min chef måste skriva under. Hur fungerar det när vi är i distansläge?

S: Det är varje institution, avdelning, enhet eller motsvarande som i det nu uppkomna distansläget ansvarar för att det skapas fungerande rutiner för mottagning och underskrift av handlingar. Det kan till exempel innebära att man arbetar efter en rutin där chefen åker in till arbetsplatsen vissa förutbestämda dagar för att skriva under handlingar som samlats på en överenskommen plats.

Just nu finns inga fastställda rutiner eller tillgänglig teknisk lösning vid LiU för säker elektronisk signering, dock pågår arbete på en sektorsgemensam nationell nivå för att ta fram detta, vilket skulle kunna underlätta hanteringen i distansläget.

Det är viktigt i sammanhanget att poängtera att verksamheten fortsätter att fungera även i distansläge. Så går till exempel internposten som vanligt vid LiU.

För den som undrar över vilka regler som gäller generellt för hantering av inkommande post så regleras detta i beslutet Hantering av inkommande post – riktlinjer och rekommendationer (diarienr LiU-2009-00697). 

Personadresserad inkommande post ska till exempel ankomststämplas men ej öppnas av annan, utan vidarebefordras till adressaten. Medarbetare bör därför uppmanas att lämna fullmakt till registrator, chef eller annan att öppna hens personadresserade papperspost om man kommer vara frånvarande från arbetsplatsen under en längre period.

Externa parter bör uppmuntras att så långt möjligt adressera post till institution/enhet och inte till person. (2020-03-27 15:20)

F: Vi har fått in förfrågningar om hjälp med material och lokaler. Hur ska vi göra?

S: Alla frågor som kommer in externt, exempelvis från Region Östergötland, och som rör behov av hjälp med material och lokaler i Corona-situationen samordnas av Irene Rydberg på Fastighetsavdelningen, UF. Detta för att sammanställa de förfrågningar som kommer in samt säkerställa att det finns resurser för att möta behoven.

Maila irene.rydberg@liu.se och märk rubriken med Corona. (2020-04-01 15:37)


Arbetsplats

F: Kommer disputationer att kunna genomföras som planerat (enligt lag ska en disputation genomföras muntligen och vara öppen för allmänheten)?

Beslut om disputationer har tagits 2020-03-25. 

F: Får jag jobba hemifrån?
S: LiU har fattat beslut om distansläge. Medarbetare uppmanas till distansarbete. Beslutet följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen samt hälso- och sjukvården och innebär att medarbetare som kan arbeta hemma gör det, efter avstämning med närmaste chef. (2020-03-17)

F: Vad betyder det att jag måste stämma av med närmaste chef, ska vi göra det varje dag?

Svar: Det innebär att du och din chef har en dialog löpande och vid behov om vad som ska göras och hur ni håller kontakten framöver. I dagsläget får vi anta att det kan dröja en tid innan vi åter kan arbeta på campus. (2020-03-18 16:45)

F: Jag ska genomföra en konferens/seminarie/möte. Vad gäller?

S: Endast nödvändiga möten får genomföras fysiskt. Hitta alternativa mötesformer, t ex digitala, för övriga möten, konferenser, seminarier och dylikt. I den mån det inte går får de senareläggas.


Resor

F: Vad gäller kring tjänsteresor?

S: Alla tjänsteresor ställs in tills vidare. De får senareläggas eller så går det kanske att hitta alternativa mötesformer.

F: Jag har frågor om avbokning av tjänsteresa/utlandsstationering, avbeställningsskydd och tjänstereseförsäkringar. Var hittar jag information om det?

S: Du kan läsa mer om det på LiU:s reseportal (inloggning med LiU-id krävs).

F: Jag är på tjänsteresa/utlandsstationering. Omfattas jag av någon tjänstereseförsäkring?

S: Du kan läsa mer om det på LiU:s reseportal (inloggning med LiU-id krävs).

F: Vad gäller om jag är på tjänsteresa och inte kan komma hem på grund av coronaviruset?

S:  gäller det som står i 10 kap. 2 § Villkorsavtalen. Det innebär att inget löneavdrag ska göras och att du har rätt till traktamente.

F: Vad gäller om jag är på semester och blir kvarhållen i karantän på semesterorten och inte kan komma tillbaka till arbetet? 

S: Det innebär löneavdrag alternativt om du istället vill ta ut semester så går det, enligt 6 § Villkorsavtalen, men ta kontakt med din närmaste chef. Är du däremot smittbärare, enligt ovan angivna bestämmelser, betalas lön ut om du kan uppvisa ett läkarintyg som styrker att du är eller misstänks vara smittbärare. Kan du vid hemkomst visa sådant intyg ska ersättningen regleras retroaktivt. 

F: Jag ska åka på semester. Vad gäller?

S: När det gäller privata resor och semesterresor som medarbetare och studenter gör, manar vi alla till att noggrant överväga vilka resor en gör, både inom Sverige och till andra länder med hänsyn till smittspridning. Håll dig uppdaterad genom att följa UD:s rekommendationer - länk till höger. Pendling till och från arbetet eller studierna berörs i dagsläget inte av ovanstående. 

F: Vad är rekommendationen om jag har familjemedlemmar eller nära släkt som nyligen har rest inom eller ska resa till ett smittdrabbat område? 

S: Var uppmärksam på symtom som kan tyda på sjukdom. Om du inte har några symtom kan du gå till arbetet. Stanna hemma och sjukanmäl dig enligt LiU:s rutiner om du har symtom. Ta kontakt med sjukvården via telefonnr 1177 för rådgivning.


Campus

F: Är restaurangerna öppna på campus? Finns det möjlighet att köpa mat eller fika?

S: Situationen kan förändras snabbt, men just nu är följande ställen öppna (2020-03-24 11:25):

Campus Valla: Pressbyrån, Falafelhuset

Campus US: Linds konditori, Pressbyrån, 7-Eleven

Campus Norrköping: Restaurangen på Visualiseringscenter C

F: Är det tillåtet att vara på campus trots att studenter och medarbetare uppmanas att studera och arbeta på distans?

S: Våra campus kommer även fortsättningsvis att vara tillgängliga, men från och med onsdag 18 mars kommer du behöva ha ditt LiU-kort med dig för att komma in i LiU:s lokaler. Undantagna är LiU:s bibliotek, där du kommer in utan LiU-kort. 

Även om lokalerna är öppna så uppmanar regeringen alla studenter att sitta hemma och plugga och begränsa sina sociala kontakter för att minska smittspridningen. (2020-03-17 17:53)

F: Kommer biblioteken på campus att vara öppna?

S: Fr o m 28 mars och tills vidare gäller begränsade öppettider på biblioteken, med anledning av risken för smittspridning.

  • Bibliotekslokalerna på Campus Norrköping och Campus US har öppet vardagar kl 12.00-15.00. Stängt på helgerna.
  • På Vallabiblioteket i Studenthuset är lånedisken bemannad vardagar kl 12.00-15.00. Bokmagasinet på plan 1 är fortsatt stängt för besökare. Litteratur därifrån beställs via katalogen och hämtas på plan 3.
  • Lånetid av kursreferens utökas från dagslån till tre dagar. Fredag återlämnas på måndag.
  • Fråga biblioteket (on-line chattstöd) öppet som vanligt 10.00-16.00.
  • E-post biblioteket@liu.se bevakas vardagar kl 8.00 – 17.00

Läs mer på bibliotekets hemsida (2020-03-26 16:30)

F: Jag har lånat böcker på biblioteket. Vad gäller kring återlämning?

S: Från och med tisdag 17 mars tar biblioteket bort nya förseningsavgifter för ej återlämnade böcker och skickar inte heller några nya fakturor. Det betyder att du som är sjuk, eller rädd att bli det, inte behöver komma till biblioteket om ditt enda ärende är att återlämna en bok. Gamla avgifter ligger kvar, men inga nya avgifter kommer till. För fjärrlån gäller särskilda regler. Om du kan ska du givetvis lämna tillbaka böcker du har lånat! (2020-03-17 14:39)

F: Kommer Campusbussarna att fortsätta gå trots att studenter och medarbetare uppmanas att jobba hemifrån?

S: Campusbussarna går som vanligt med undantag för den allra första avgången på dagen som ställs in. Dubbla avgångar ändras dessutom till enkel avgång.
(2020-03-18 11:08)


Smittspridning

F: Jag har hört att någon på LiU har testats positiv för covid-19. Stämmer det?

S: Du ska känna dig trygg med att universitetet aldrig lämnar ut känsliga personuppgifter. Det gäller också nu: om vi får kännedom om att en enskild individ är smittad i covid-19 kommer vi inte att gå ut med några sådana uppgifter. De som är sjuka ska tas omhand av sjukvården. Vi har alla ett ansvar i att minska risken för smittspridning. Alla som visar upp symptom som förkylning, hosta, feber och andra symptom i luftvägarna ska stanna hemma. Överväg också vilka sociala sammankomster du deltar i, Folkhälsomyndigheten manar till försiktighet, inte minst i kontakt med äldre personer. 

F: Vad gäller om förskolan/skolan har stängt och jag måste vara hemma?

S: Om du inte kan arbeta på grund av att förskolan/skolan är stängd får du ansöka om föräldraledighet, semester alternativt tjänstledighet enligt gällande rutiner. Ha en dialog med din närmaste chef.

F: Jag testas för covid-19. Får jag lön under tiden som jag väntar på provsvar?
S: Anställda som testas för coronavirus/covid-19 ska stanna hemma tills dess att provsvaret kommit. Om du kan arbeta hemma går det bra att göra det. Stäm av med din närmaste chef. Enligt villkorsavtalet kan en smittbärare få lön om en läkare har beslutat att hen måste avstå från arbete eller genomgå en läkarundersökning. Då krävs ett intyg från läkare att du antas vara smittbärare eller är smittad av en allmänfarlig sjukdom utan att ha förlorat sin arbetsförmåga. Du kan också ha rätt att få resekostnadsersättning från Försäkringskassan. Till exempel om du ska transportera dig till och från vårdinrättning.

F: Varför sätter ni inte människor som just varit i riskområden i själv-karantän?

S: Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilar på vetenskaplig grund och därför är det en självklarhet att LiU följer dem. Vår viktigaste uppgift är att se till att verksamheten fungerar, att våra 32 000 studenter får sin utbildning och att våra anställda kan göra sitt jobb. LiU har ingen anledning att hitta på egna regler för att hantera situationen. Vår krisledningsorganisation följer situationen och kommer att gå ut med information om direktiven förändras. All info om detta och kontaktvägar om du har frågor om hanteringen i samband med pandemin covid-19 hittar du på http://insidan.liu.se/corona

F: Jag är mycket orolig för att bli smittad. Hur arbetar LiU med den oron som finns bland medarbetare och studenter?

S: LiU, som arbetsgivare och lärosäte, tar oron på allvar. Medarbetare pratar med sin närmaste chef och studenter kontaktar Infocenter. Information och kunskap är viktigt för att hantera en situation som coronaviruset. Läs gärna informationen som till exempel Folkhälsomyndigheten har. Se länk i högermenyn.

F: Jag har läst att tvål och handsprit är det bästa mot coronaviruset. Varför har LiU inte köpt in handsprit till alla toaletter?

S: LiU har sedan tidigare ett ställningstagande att inte köpa in handsprit vid epidemi eller pandemi, eftersom det inte är nödvändigt när det finns tillgång till tvål och vatten, vilket ger en bra effekt för att skydda sig själv mot smuts och mildra smittspridning. Handsprit kan medföra andra komplikationer hos den som använder för mycket handsprit. Dessutom ska vi säkra oss från risker att handspriten används till annat än den är tänkt att användas för.

F: Hur agerar LiU kring medarbetare och studenter som räknas som riskgrupper?

S: LiU följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och har därför valt att i dagsläget inte vidta några specifika åtgärder för personer som befinner sig i riskgrupper. Tänk på att tvätta händerna ofta med tvål och vatten, alternativt med handsprit. Undvik att röra vid ansiktet och ögonen. Ta kontakt med sjukvården via telefonnr 1177 för rådgivning vid oro.

F: Varför sätts inte personer i karantän i Sverige?

S: Att sätta en person i karantän innebär en kraftfull åtgärd som är noga reglerad i smittskyddslagen. Eftersom det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 numera är klassad som samhällsfarlig, kan smittskyddsläkaren i respektive sjukvårdsregion ta beslut om karantän för friska personer. Det kan handla om att placera personerna i en viss byggnad som kan vara i hemmet, en avgränsad del av en byggnad eller ett område. Om en mindre ingripande åtgärd kan få samma effekt ska den väljas istället. En sådan åtgärd kan till exempel vara beslut om förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Källa: Folkhälsomyndigheten

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala arbetsgrupp, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar om coronaviruset.

 

Beslut

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-01