Göm menyn

Coronavirus - frågor och svar för studenter

(Uppdaterad 2021-09-17)

Under hösten fortsätter vi att återgå till campus*. Många studenter och anställda har frågor om coronaviruset och tillbakagången. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som är kopplade till LiU och listan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Under september kommer studenter erbjudas att vaccinera sig på Campus Valla och Campus Norrköping vid två tillfällen, läs mer nedan.

Linköpings universitet planerar också för hur den fortsatta återgången till campus kommer att genomföras under hösten, inte minst när det gäller undervisningen. Mer information kommer inom kort.

* I juni fattades beslutet om en stegvis återgång tillbaka till campus från den första augusti.

Vaccination

F: Kan jag vaccinera mig på något av våra campus?

S: Ja. Under september månad finns två tillfällen att vaccinera sig på campus. Tisdagarna 14 och 21 september öppnas tillfälliga vaccinationscentraler på Campus Valla och Campus Norrköping. De dagarna finns Region Östergötland på plats med sin personal mellan klockan 15 och 18, redo att vaccinera studenter och medarbetare.

F: Jag tog min första vaccinspruta innan jag flyttade till Östergötland för att studera. Kan jag ta min andra spruta nu när jag är på plats här?

S: Ja, det kan du. Kontakta Region Östergötlands centrala telefonbokning för att boka tid för vaccination med dos 2.

Ha ditt vaccinkort eller annan motsvarande dokumentation från första vaccinationstillfället nära till hands. Det visar vilket vaccin du fått och när. Informationen finns också i journalen via nätet när du loggar in på 1177.se.


Examination

F: Hur blir tentorna i höst, salstentor eller på distans?

S: Examination på distans rekommenderas även fortsättningsvis. Möjlighet till dispens finns, då respektive examinator avgör om tentamen lämpar sig bäst på distans eller som salstenta.

F: Om den ordinarie tentan var på distans, blir omtentan också på distans då?

S: Examinatorn är den som ansvarar för att göra bedömningen utifrån planeringsförutsättningarna.

F: Hur ser LiU till att salstentorna är smittsäkra?

S: LiU använder sig av tydliga riktlinjer för att kunna genomföra salstentamen under säkra former. Det är viktigt att studenter inte samlas i grupper före eller efter tentamenstillfällena.

Du hittar all information om examination på sidan med tentamensinformation.


Studiemiljö

F: Vad kommer att gälla under höstterminen på LiU?

S: I takt med att restriktionerna tas bort på nationell nivå från den 29 september, kommer Linköpings universitet fortsätta att stegvis återgå till campusförlagd verksamhet. 
Det är respektive kursledning som beslutar om takten och omfattningen av denna återgång.

F: Hur kommer fördelningen mellan digitala föreläsningar och salsföreläsningar se ut under hösten?

S: Höstens undervisning kommer delvis att fortsätta vara digital. Viss undervisning kommer att ske i grupprum och lärosalar men undervisning i större grupp och större lärosalar kommer att ske digitalt. Anledningen är dels att LiU måste förhålla sig till de riktlinjer om bland annat fysiskt avstånd som finns, men framför allt att det tar tid att ställa om planeringen för undervisningen.

Det är varje enskild kurslednings ansvar att hitta de rätta formerna för detta under den stegvisa återgången tillbaka till campusläge. 

F: Kommer vissa grupper att få företräde till att ha föreläsningar på campus? Förra året prioriterades de nya studenterna. 

S: Utgångspunkten är att inte peka ut några prioriterade grupper, till skillnad från förra hösten när de nyantagna studenterna hade förtur till närvaro på campus. I år ska campusnärvaron vara mer solidariskt fördelad.

F: Kan man fortsätta att bo på annan ort trots att man börjar plugga på LiU?

S: LiU rekommenderar att du ska flytta hit. Planen är att successivt återgå till fysisk undervisning.

F: Är det tillåtet att vara på campus även om man inte har schemalagda moment?

S: Studenter uppmanas att begränsa närvaron för självstudier på campus i LiU:s lokaler. När du som student måste befinna dig på campus bör du se till att hålla avstånd, särskilt vid terminsstarten. Känner du minsta symptom på halsont, förkylning, feber eller hosta ska du alltid hålla dig hemma.

F: Kan man avstå att komma till campus, om man anser att säkra avstånd inte går att hålla?

S: Kursledningen är huvudansvarig för om undervisningen ska ske på plats eller digitalt. Kontakta hen för att få veta mer om hur undervisningen planeras.

F: Hur ska trängsel i korridorer och gemensamma utrymmen undvikas vid ökad studentnärvaro på campus? 

S: Studenter och anställda kommer likt tidigare att uppmanas undvika större samlingar i samma lokal, exempelvis små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation. Det är också möjligt att via möblering eller på annat sätt skapa utrymme att hålla avstånd.

F: Digital undervisning fungerar bra för mig, jag skulle föredra det även efter pandemin. Kommer det vara en möjlighet?

S: LiU är ett campusuniversitet där större delen av undervisningen är på plats. Pandemin har samtidigt lärt oss mycket om de digitala fördelarna, som kan bli möjliga att dra nytta av framöver. Respektive kursledning kommer vara de som avgör hur undervisningen ser ut.

F: Har LiU några planer på att anordna inspelade föreläsningar av kurser och anordna virtuella lektioner?

S: LiU kommer fortsätta att vara ett campusuniversitet i grunden, även om vi har lärt oss att utnyttja digitala resurser på ett ökat sätt under pandemin. Grupprum håller på att utrustas för att underlätta digitala sammankomster.

F: Hur gör jag datorlabbar på distans?

S: Laborationer i datorsal kan genomföras via fjärranslutning till datorer i LiU:s datorsalar. 

F: Vad gäller för mig som gör VFU på medicinska fakulteten eller lärarutbildningen?

S: Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen.

F: Kommer det vara möjligt att anordna arbetsmarknadsmässor under hösten?

S: Arbetsmarknadsdagar och mässor som planerats till första perioden av höstterminen (dvs v 34-44), måste senareläggas eller genomföras helt digitalt. 
Först när det är klarlagt hur smittspridningen ser ut i början av terminen kan besked om mässbokningar som är planerade under period 2 (v 45-03] ges. 
Öppna ytor kommer bli möjligt att boka igen först när LiU befinner sig i ett normalläge.

F: När kommer studenter och studentföreningar kunna boka lokaler?

S: Självbokning av lokaler för studenter och studentföreningar öppnade 6 september. Öppna ytor kommer bli möjligt att boka igen först när LiU befinner sig i ett normalläge. 

F: Kommer det kunna anordnas sittningar, kravaller och andra studentfester under hösten?

S: Verksamheten kommer att följa nationella riktlinjer/FHM:s rekommendationer. Kårhusen tar emot bokningar för både dag- och kvällsaktiviteter för höstterminen men förutsättningarna (t ex antalet gäster) kan komma att ändras med kort varsel. 

F: Finns det någon möjlighet att få extrastöd i form av föreläsningar och kontakter med lärare om man missat moment under pandemin och inte kunnat gå upp på tentor?

S: I första hand är det din lärare du ska kontakta för att se om det finns möjlighet till extra stöd.

F: Hur kommer Studenthälsans verksamhet se ut i höst?

S: Studenthälsans verksamhet kommer vid terminsstarten i höst i huvudsak vara digital. Kurser och stödsamtal kommer i första hand att erbjudas via Zoom respektive Teams.

F: Mitt testresultat påvisar att jag är smittad av Covid-19. Vem ska jag vända mig till på LiU?

S: Om ditt provsvar visar att du har Covid-19 så ska du kontakta din studievägledare.


Studiestöd

F: Hur blir det med mitt bidrag och lån från CSN om studierna påverkas av coronaviruset?

S: Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer CSN att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att LiU inte kunnat bedriva undervisning som en följd av smittspridning av coronavirus tar CSN hänsyn till detta, under förutsättning att du kan styrka det med någon form av dokumentation. 
LiU utfärdar endast intyg om en kurs har blivit inställd på grund av Covid-19.
I övriga fall kan du bifoga ordinarie registrerings- och resultatintyg från Ladok som dokumentation.

F: Vad händer om jag blir sjuk och/eller satt i karantän och t ex inte kan genomföra en tentamen?

Under pågående pandemi är det extra viktigt att du som får CSN-bidrag och blir sjuk anmäler detta till Försäkringskassan. Dels ger det möjlighet att behålla bidrag och lån medan du är sjuk, dels kan man ta hänsyn till dokumenterad sjukdom om dina studieresultat skulle behöva prövas. 

Om du blir satt i karantän eftersom läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen, kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN. Exempelvis om en läkare beslutar att du under en tid inte får delta i din utbildning, att du ska hållas i karantän eller att du ska hållas isolerad.


Campus

F: Vilka öppettider gäller för LiU:s lokaler?

S: Här hittar du aktuella öppettider för LiU:s lokaler (rubrik Tillträde och öppettider till universitetets lokaler):

F: Är biblioteken på campus öppna?

S: Här hittar du information om bibliotekens öppettider och vilka lånetider som gäller.

F: Hur går Campusbussen i höst och hur kommer det att hållas avstånd under resorna?

S: Campusbussen har återgått till den ursprungliga tidtabellen. Vad gäller beläggning av resenärer anpassas detta till rådande rekommendationer för inrikes trafik.
Var noga att aldrig resa om du har symtom, och håll avstånd till andra på hållplatserna och när du går av och på.

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-17