Göm menyn

Coronavirus - frågor och svar för studenter


(2021-06-01) Linköpings universitet har fattat beslut om en stegvis återgång tillbaka till campus med start den första augusti. Fram tills dess gäller nedanstående.


 

(Uppdaterad 2021-02-23)

Många studenter och anställda har frågor om coronaviruset. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som är kopplade till LiU. Sidan uppdateras löpande. Håll dig uppdaterad, följ nyhetsbevakningen och ta för vana att besöka den här sidan regelbundet.

Examination

Du hittar all information om examination på sidan med tentamensinformation.


Studiestöd

F: Hur blir det med mitt bidrag och lån från CSN om studierna påverkas av coronaviruset?

S: Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer CSN att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att LiU inte kunnat bedriva undervisning som en följd av smittspridning av coronavirus tar CSN hänsyn till detta, under förutsättning att du kan styrka det med någon form av dokumentation. 
LiU utfärdar endast intyg om en kurs har blivit inställd på grund av Covid-19.
I övriga fall kan du bifoga ordinarie registrerings- och resultatintyg från Ladok som dokumentation.

F: Vad händer om jag blir sjuk och/eller satt i karantän och t ex inte kan genomföra en tentamen?

Under pågående pandemi är det extra viktigt att du som får CSN-bidrag och blir sjuk anmäler detta till Försäkringskassan. Dels ger det möjlighet att behålla bidrag och lån medan du är sjuk, dels kan man ta hänsyn till dokumenterad sjukdom om dina studieresultat skulle behöva prövas. 

Om du blir satt i karantän eftersom läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen, kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN. Exempelvis om en läkare beslutar att du under en tid inte får delta i din utbildning, att du ska hållas i karantän eller att du ska hållas isolerad.


Studiemiljö

F: Både regeringen och LiU har beslutat om fortsatta restriktioner. Vad gäller för mig som student?

S: Med anledning av de nationella och lokala restriktioner som gäller för att förhindra smittspridning, har den centrala krisledningen vid Linköpings universitet fattat beslut om ett antal åtgärder för verksamheten.  LiU:s åtgärder gäller till och med 30 juni. Detta innebär fortsatt uppmaning för studenter att studera hemifrån och att icke nödvändig närvaro i LiU:s lokaler ska undvikas.

F: Hur kommer det fungera med salsundervisningen på plats?

S: Undervisningen genomförs digitalt. De studenter som ska prioriteras för campusförlagd undervisning när det är ont om lokaler är 

  1. De som är i en avslutande del i sin utbildning
  2. Där en campusförlagd undervisning är viktig för de fortsatta studierna
  3. Där det är omöjligt eller olämpligt att genomföra utbildningsmomentet digitalt. 

Vid nödvändig närvaro i våra lokaler är det fysisk distansering som gäller. Då ska lokalen inte utnyttjas mer än till hälften. Vid sittande placering ska armlängds avstånd hållas, annars två meters avstånd. Enligt samråd med Region Östergötlands smittskyddsenhet gäller följande gruppstorlekar vid nödvändig närvaro i LiU:s lokaler:

  • 50 studenter vid genomförande av examination i sal
  • 8-50 studenter vid genomförande av andra examinationer och undervisningsmoment
  • 8 individer i den övriga verksamheten.

F: Vad gäller angående munskydd på LiU?

S: Studierna ska i första hand ske på distans eller, om det är nödvändigt med fysisk närvaro i LiU:s lokaler, med fysisk distansering. Det är då den ansvarige för verksamheten som ska göra en riskbedömning och vidta de skyddsåtgärder som behövs för att minimera riskerna för smitta. Det kan t ex handla om att se över schemaläggning för utglesning i lokaler, lokalens storlek, desinfektion av gemensamma ytor, barriärskydd som plexiglasskärmar och personlig skyddsutrustning som till exempel munskydd.

Om du som LiU-student i din utbildning genomför moment inom en vårdenhet ska du följa vårdenhetens riktlinjer gällande skyddsutrustning. I nuläget innebär det, vid aktiviteter i Region Östergötlands lokaler, att munskydd IIR ska bäras kontinuerligt av all personal som vistas på vårdenhet (tex vårdavdelning, mottagning, vårdcentral och vårdenhetsrelaterade laboratorier) samt av all personal som vistas i lokaler utanför vårdenhet i de fall då fysisk distans inte kan upprätthållas.

F: Vad gäller för mig som är i en riskgrupp eller bor med någon i en riskgrupp och därmed inte kan delta i undervisning med fysisk närvaro?

S: Kontakta din studievägledare för dialog. Vi försöker så långt som möjligt söka lösningar för varje enskild situation.

F: Hur gör jag datorlabbar på distans?

S: Laborationer i datorsal kan genomföras via fjärranslutning till datorer i LiU:s datorsalar. 

F: Vad händer med min VFU/praktik?

S: Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. 

F: Jag är orolig för att bli smittad på min VFU som sker på sjukhuset. Hur arbetar LiU för att jag inte ska bli utsatt för smitta?

S: Vårt arbete bygger på att vi har tillit till olika myndigheter och organisationer, men även till att LiU:s studenter, agerar ansvarsfullt. Att du till exempel är hemma om du är sjuk och att du följer råden om god handhygien.

LiU bevakar särskilt frågan kring studenter som vistas på till exempel sjukhuset. Än så länge finns ingen annan bedömning än att det går att vistas på de olika vårdinrättningarna på samma sätt som tidigare.

F: Jag ska åka på utbytesstudier i vår, vad gäller där?

LiU:s fakulteter har nu gjort bedömningen att möjligheten att genomföra utlandsstudier och praktik kan öppnas upp inför vårterminen 2021. Undantaget är utbyten inom Medicinska fakultetens verksamhetsförlagda utbildningar (VFU), som under vårterminen är fortsatt inställda (Dnr LIU-2020-03353).

Möjligheten att genomföra utlandsstudier- eller praktik gäller under förutsättning att:

  • Utrikesdepartementet inte avråder från resa till landet (redan från avrådan för icke nödvändiga resor ska studenter inte resa ut). UDs avrådan för länder utanför EU/EES gäller tom 31 januari 2021.
  • Mottagande lärosäte eller organisation tar emot internationella studenter och att det följer landets inresebestämmelser.
  • Läs mer om utbytesstudier

F: Mitt testresultat påvisar att jag är smittad av Covid-19. Vem ska jag vända mig till på LiU?

S: Om ditt provsvar visar att du har Covid-19 så ska du kontakta din studievägledare.


Campus

F: Är det tillåtet att vara på campus?

S: All fysisk närvaro i universitetets lokaler ska undvikas, om det inte är nödvändigt för verksamheten.

Alla studenter ska studera hemifrån, förutom för schemalagda moment som är förlagda till campus.

Alla medarbetare ska jobba hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmsta chef. Mellan chef och medarbetare kan också överenskommelse göras om att växla mellan att arbeta på distans och på sin arbetsplats.

F: Vilka öppettider gäller för LiU:s lokaler?

S: Här hittar du aktuella öppettider för LiU:s lokaler (rubrik Tillträde och öppettider till universitetets lokaler):

F: Är biblioteken på campus öppna?

S: Här hittar du information om bibliotekens öppettider och vilka lånetider som gäller.

F: Kommer Campusbussarna att fortsätta gå trots att studenter och medarbetare uppmanas att jobba hemifrån?

S: Campusbussarna går som vanligt med undantag för den första avgången på dagen från respektive campus, vilken är inställd. Dubbla avgångar ändras dessutom till enkel avgång. Detta gäller tillsvidare. Nuvarande tidtabell gällerl från och med 4 januari 2021.

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-02