Göm menyn

Coronavirus/återgång - frågor och svar för medarbetare

(Sidan uppdaterades den 20 oktober, 2021)


Från den 29 september ska medarbetare, på de statliga myndigheter som uppmanats att arbeta hemma under pandemin, successivt återgå till att arbeta på plats. För LiU:s del är planen en stegvis återgång under oktober månad, som planeras inom respektive verksamhet och i dialog med närmaste chef.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du ta del av de allmänna råd som gäller från och med den 1 november.

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om de tillfälliga coronaregler som upphör från och med den 1 oktober.


Distansarbete

Den 12 oktober 2021 beslutades om riktlinjer för distansarbete vid LiU. Genom riktlinjerna ger LiU möjlighet till distansarbete. Regelbundet distansarbete är en möjlighet, inte en rättighet, och bygger på ett ömsesidigt intresse mellan dig och din närmaste chef och att verksamheten medger det. 


Återgång

F: Jag är lite småförkyld, känner mig fullt arbetsför och vill därför inte sjukskriva mig. Jag har inte möjlighet att arbeta hemifrån. Vad gäller?

S: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har covid-symptom ska vara hemma och testa sig. Om testet är negativt kan du återgå i arbete. Försäkringskassan godkänner sjukskrivning vid covid-symptom även om du bedömer att du egentligen är arbetsför. Eftersom du har möjlighet att vara sjukskriven utgår inte någon lön. Sjukanmäler du dig får du sjuklön.
 


Vaccination

F: Vad gör LiU för att underlätta covid19-vaccinering för medarbetare?

S: LiU:s företagshälsovård Feelgood slöt ett avtal med Region Östergötland om att bistå i vaccineringen i fas 4, av bland annat LiU:s medarbetare i Norrköping och Linköping. Avtalet sträckte sig fram till den 1 september. Från och med den 1 september bokar du tid för vaccination via 1177.

F: Får jag vaccinera mig på arbetstid?

S: Ja, det får du göra, men du måste stämma av det med din närmaste chef. Inget löneavdrag görs.
 


Tjänsteresor, avstånd, möten, konferenser


Sjukdom och riskgrupper

Från och med den 1 oktober upphör flera tillfälliga ersättningar och undantag som regeringen infört under pandemin.

F: Jag tillhör en riskgrupp – vad gäller för mig?

S: Vaccination rekommenderas till alla som tillhör en riskgrupp och att man är försiktig och följer de allmänna råden. Medarbetare som själva tillhör riskgrupp ska, så långt möjligt, ges möjlighet att arbeta hemifrån - om och när arbetsuppgifterna tillåter. Om det inte finns förutsättningar att arbeta hemifrån kan arbete utföras från arbetsplatsen och anpassas, vilket ligger inom ramen för arbetsskyldigheten. Dialog förs med närmaste chef.

F: Vad gäller för medarbetare som bor tillsammans med en person som har testat positivt för covid-19?

S: Det är alltid läkare som beslutar om förhållningsregler, dessa måste du följa. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av sjukvården och få mer information om vad som gäller. Om du har arbetsförmåga och kan utföra arbete i hemmet utgår vanlig lön. Om du har arbetsförmåga men inte möjlighet att utföra arbete i hemmet ska lön till smittbärare utgå, (9 kap. 3 § villkorsavtalen, 12 § 12 mom.). För att lön till smittbärare ska utgå krävs läkarintyg av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta. Det räcker med att du visar intyget för din närmaste chef för att ha en godkänd frånvaro. Du ska inte registrera din frånvaro i Primula.

F: Vad ska jag som är gravid tänka på kring risken för smitta av covid-19? 

S: Enligt Socialstyrelsen har gravida under den senare delen av graviditeten en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19-infektion. Om det finns risk för att du som är gravid efter vecka 20 i graviditeten utsätts för smitta av covid-19 i arbetet ansvarar din chef för att göra en individuell riskbedömning för dig (enligt AFS 2007:5). Din chef ska se över möjlighet till anpassning av arbetsuppgifter eller om möjligt medge arbete hemifrån. Kan så inte ske kan din chef förbjuda dig som är gravid att arbeta och du kan då söka graviditetspenning från Försäkringskassan. I så fall ska din chef utfärda ett utlåtande om omplacering. Blankett för detta finns på Försäkringskassans webbplats.

Har du några frågor kontakta din chef eller din HR-partner på institutionen/motsvarande.


Skyddsåtgärder

F: Vilken skyddsutrustning ska jag använda om jag utför moment inom Region Östergötlands (RÖ) regi?

S: Om du som LiU-anställd genomför moment inom en av RÖ:s vårdenheter ska du följa vårdenhetens riktlinjer gällande skyddsutrustning. I nuläget innebär det, vid aktiviteter i RÖ:s lokaler, att munskydd IIR ska bäras kontinuerligt av all personal som vistas på vårdenhet (tex vårdavdelning, mottagning, vårdcentral och vårdenhetsrelaterade laboratorier) samt av all personal som vistas i lokaler utanför vårdenhet i de fall då fysisk distans inte kan upprätthållas.

F: Vilka skyddsåtgärder vidtar vi inom LiU för att minimera smittspridningen? 

S: LiU bottnar i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vikten av att vaccinera sig, god handhygien genom att tvätta händerna noggrant och ofta, samt stanna hemma vid symtom och testa sig för att ta reda på om du har covid-19.

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren fortsätta att vida smittskyddande åtgärder även efter den 29 september. Pandemin är inte över och risken för smitta kvarstår, vilket gör att vi behöver fortsätta att jobba med att minska riskerna för att medarbetare och studenter smittas av corona-viruset på arbetsplatsen/studieplatsen. Därmed är det av fortsatt vikt att:

  • Möjliggöra succesiv återgång under oktober, vilket sker i dialog med närmaste chef
  • Hålla avstånd så ofta som det går och att vi hjälps åt att undvika trängsel
  • Fortsätta med god städning där toaletter städas dagligen (för tangentbord i datorsalar ansvarar IT för att rengöra dem regelbundet)

Om det förkommer moment, arbetsuppgifter eller situationer där det finns risk för att man kommer i kontakt med smitta eller riskfyllda moment (inom laborationssalar, verkstäder, studios/scener,  Clinicum), ska ansvarig chef göra en riskbedömning för att minimera riskerna för smitta och vidta de skyddsåtgärder som behövs som t ex att se över schemaläggning för möjliggöra avstånd i lokaler om möjligt, lokalens storlek, desinfektion för gemensamma ytor, barriärskydd som plexiglasskärmar, personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, visir, skyddshandskar och engångsförkläde m.m. Riskbedömning ska dokumenteras, enligt LiU:s mall för riskbedömning, och kommuniceras till berörda medarbetare.

Vägledning vid uppgift om förekomst av smitta

F: Hur ska jag hantera en uppgift om att det förekommer smitta av covid-19 på min arbetsplats?

S: Det finns en vägledning hur vi ska hantera om en medarbetare informerar att denne är smittad av covid-19. Mycket kort säger den att du i första hand uppmuntras att självmant informera LiU, t ex din närmaste chef, om att du har blivit smittad av covid-19. LiU efterfrågar inte aktivt denna information. Informationen hanteras varsamt, så som är fallet vid alla sjukdomsfall. Tystnadsplikt råder. Uppgifter får då inte, utan uttryckligt stöd i lag, spridas till andra av arbetsgivaren/universitetet utan ditt uttryckliga, helst skriftliga, medgivande. Vi har också en rutin, genom Region Östergötland, kring hur smittspårningen ska gå till.

Dessutom ska anmälan om allvarligt tillbud göras till Arbetsmiljöverket om någon exponerats för eller smittats av coronaviruset i samband med arbete. 

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

  • Svensklistan (Under din utlandsvistelse uppmanas du att registrera dig på svensklistan hos UD för att få uppdaterad information från ambassaden)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-25