Göm menyn

Coronavirus - frågor och svar för medarbetare

(Uppdaterad 2020-08-12 15:36)

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som är kopplade till LiU:s hantering av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.

Håll dig uppdaterad, följ nyhetsbevakningen noggrant. Rekommendationerna ändras ofta och löpande!

Resor

F: Vad gäller kring tjänsteresor?

S: Alla internationella tjänsteresor ställs in så länge Utrikesdepartementets rekommendationer påverkar den planerade resan. För inrikes tjänsteresor, som bedöms som nödvändiga, gäller att FHM:s rekommendationer om resor i kollektivtrafiken följs eller att du bokar och resor i LiU:s hyrbilar. Varje person måste ta ansvar för att hålla social distansering, resan ska inte genomföras vid sjukdom. Den som uppvisar symtom och planerar att resa ska testa sig för covid-19. Kontakta sjukvården via tfnnr 1177. (2020-08-12 15:36)

F: Jag planerar att resa iväg på semestern. Vad gäller?

S: När det gäller privata resor, både inrikes och utrikes, som medarbetare gör, manar vi alla till att noggrant överväga vilka resor man gör med hänsyn till smittspridning. LiU följer UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Reserestriktionerna inom Sverige hävdes från och med den 13 juni, men varje person måste ta ansvar för att hålla social distansering och inte genomföra resan vid sjukdom. Pendling till och från arbetet berörs i dagsläget inte av ovanstående, förutsatt att du känner dig frisk. 

F: Vad gäller om jag är på semester utomlands och blir kvarhållen i karantän på semesterorten och inte kan komma tillbaka till arbetet?

S: Det innebär löneavdrag alternativt om du istället vill ta ut semester så går det, enligt 6 § Villkorsavtalen, men ta kontakt med din närmaste chef. Är du däremot smittbärare betalas lön ut om du kan uppvisa ett läkarintyg som styrker att du är eller misstänks vara smittbärare. Kan du vid hemkomst visa sådant intyg ska ersättningen regleras retroaktivt.

F: Vad ska jag, som kommer hem från en resa i ett område med pågående smittspridning av coronavirus, göra?

S: LiU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du inte har några symtom ska du arbeta som vanligt. Om du uppmärksammar symtom ska du sjukanmäla dig enligt vanlig rutin och stanna hemma. Får du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber, OCH har varit i ett område med pågående smittspridning, ska du kontakta sjukvården via tfnnr 1177 för bedömning och eventuell provtagning. Har du haft nära kontakt med en person som har en fastställd coronavirussjukdom covid-19 ska du också kontakta sjukvården via telefonnr 1177 för bedömning och eventuell provtagning.

Medarbetare bör ta kontakt med sin närmaste chef, innan återgång till arbetsplatsen, så att chefen kan göra en riskbedömning utifrån smittspridning.

F: Jag har frågor om avbokning av tjänsteresa/utlandsstationering, avbeställningsskydd och tjänstereseförsäkringar. Var hittar jag information om det?

S: Du kan läsa mer om det på LiU:s reseportal (inloggning med LiU-id krävs).

F: Jag är på tjänsteresa/utlandsstationering. Omfattas jag av någon tjänstereseförsäkring?

S: Du kan läsa mer om det på LiU:s reseportal (inloggning med LiU-id krävs).

F: Vad gäller om jag är på tjänsteresa och inte kan komma hem på grund av coronaviruset?

S:  gäller det som står i 10 kap. 2 § Villkorsavtalen. Det innebär att inget löneavdrag ska göras och att du har rätt till traktamente.
 


Arbetsplats

F: Ska jag komma tillbaka till min ordinarie arbetsplats efter sommarsemestern?

S: För medarbetare gäller att en successiv återgång till ökad fysisk närvaro på jobbet ska beslutas tillsammans med närmaste chef. Vid fysisk närvaro i LiU:s lokaler ska fysisk distansering tillämpas.

Vi kommer behöva fortsätta med digitala inslag i höst, dels för att motverka smittspridning generellt, dels för att minska det totala antalet personer som vistas vid campus. Vi följer även fortsättningsvis noggrant regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om rekommendationerna skulle komma att skärpas inför, eller under pågående, hösttermin innebär detta att verksamheten kan komma att behöva bedrivas på distans i högre utsträckning än vad som kunnat förutses. Samtliga chefer och medarbetare behöver vara beredda på att LiU kan behöva fortsätta med verksamhet i distansläge i högre utsträckning än planerat. (2020-06-08 08:18)

F: Vilka allmänna restriktioner gäller när vi från och med höstterminen successivt ska återgå till campusförlagd verksamhet?

S: Fysisk och social distansering gäller. Lokaler bör inte utnyttjas mer än till hälften av ytan och ca två meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i lokalen. Vi strävar efter att minska risken för att sammanlänka kontaktgrupper, att tillträde till lokaler sker på ett sätt så att så få personer som möjligt träffas på vägen till och från lokalen. Inga grupper som samlas fysiskt får omfatta fler individer än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Antalet är för närvarande 50 personer, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som huvudregel ska därför möten, internat, konferenser, seminarier, mässor och dylikt som samlar fler än det rekommenderade antalet deltagare ställas in, senareläggas eller hållas digitalt.

Dessa restriktioner gäller från och med höstterminens start och kvarstår så länge dessa är motiverade, dock som längst till och med 31 oktober 2020 enligt nuvarande beslut. De kan komma att förlängas även under senare del av höstterminen. (2020-08-04 08:30)

F: Jag ska genomföra en konferens/seminarium/möte. Vad gäller?

S: Inga grupper som samlas fysiskt får omfatta fler individer än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vid tidpunkten för detta beslut är antalet 50 personer. Som huvudregel ska därför möten, internat, konferenser, seminarier, mässor och dylikt som samlar fler än det rekommenderade antalet deltagare ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. Fysisk och social distansering, eller utglesning, ska tillämpas i våra lokaler. (2020-06-08 08:18)

F: Var hittar jag affischen om tips och råd för att förhindra smittspridning?

S: Affischen Undvik att bli smittad och att smitta andra innehåller tips för att förhindra smittspridning och finns på flera språk. Du hittar den för utskrift på Folkhälsomyndighetens webbplats  

Det finns också ett informationsmaterial för LiU med affischer, bordspratare och avståndsmarkörer för golv att beställa via LiU-tryck. Läs mer och beställ här. (2020-07-21 15:00)


Samhällsviktig verksamhet

F: Hur vet jag om jag deltar i samhällsviktig verksamhet och därmed har rätt till barnomsorg om skola/förskola stänger? 

S: De allra flesta av LiU:s medarbetare omfattas inte av den föreskrift som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutade den 26 mars 2020 och som möjliggör för en vårdnadshavare att få del av barnomsorg även om regeringen/huvudman fattar beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 

Det kan eventuellt finnas några få funktioner vid LiU som skulle kunna omfattas av föreskriften. LiU inventerar för närvarande sådana funktioner. Om du inte blivit kontaktad, men känner dig tveksam och behöver en bedömning i kontakten med skola/förskola mm - kontakta din närmaste chef.

Som din arbetsgivare ansvarar LiU för att göra bedömningen om den verksamhet du deltar i räknas som samhällsviktig på det sätt som framgår av föreskriften och om du behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå.

Om du har en förenad anställning mellan LiU och Region Östergötland, och undrar om det arbete som du utför för Region Östergötland är att betrakta som samhällsviktig på ett sätt som ger dig rätt till barnomsorg - ta kontakt med Region Östergötland. (2020-03-27 15:20)


Sjukdom/sjukfrånvaro

F: Vad gäller kring sjukfrånvaro och sjukanmälan?
S: Läs mer under sjukanmälan under coronavirustider


Distansarbete

F: Får jag ta hem min kontorsutrustning nu när jag arbetar på distans?
S: Det är tillåtet att ta med sig sin dator, datorskärm, dockstation, mus, tangentbord och kontorsstol hem. Det förutsätter att du kan ordna med transporten av detta på egen hand; till ditt hem och sedan tillbaka till arbetsplatsen när det blir aktuellt. Det är inte tillåtet att ta med sig skrivbordet hem. LiU bekostar inte några transporter och ombesörjer inte heller dessa. Om du inte har förutsättningar att arbeta hemifrån kan du arbeta från din ordinarie arbetsplats. Ha en dialog med din närmaste chef. (2020-04-30 14:01)

F: Hur påverkar covid-19 personuppgiftshanteringen (GDPR) vid undervisning och examination? 

S: Universitetets dataskyddsombud har sammanfattat de viktigaste råden avseende vad som gäller personuppgiftsbehandling vid undervisning och examination som sker på distans med anledning av covid-19. 

F: Jag tillhör riskgrupp/sammanbor med en i riskgrupp – vad gäller för mig?
S: Medarbetare som själva tillhör riskgrupp, eller bor tillsammans med någon i riskgrupp, ska efter överenskommelse med närmaste chef, så långt möjligt ges möjlighet att arbeta på distans - om och när arbetsuppgifterna tillåter.

F: Vad ska jag tänka på när jag jobbar på distans?
S: Vi har publicerat en sida med information. Sidan innehåller generella rekommendationer vid distansarbete, information om vad som gäller kring försäkringar och råd och stöd till dig som ska hålla i eller delta på ett distansmöte. (2020-03-19 10:27) 

F: Är jag försäkrad nu när jag jobbar hemifrån?
S: Alla anställda omfattas av avtalet om ersättning vid personskada. Avtalet fungerar som en försäkring och ger ersättning vid arbetsskada. Den gäller även vid distansarbete - förutsatt att din chef och du är överens om att arbetet utförs i hemmet. Du har ansvar för att teckna en hemförsäkring, som ger ersättning vid t ex brand eller inbrott. (2020-03-19 10:27)

F: Jag har en handling som min chef måste skriva under. Hur fungerar det när vi är i distansläge?

S: Det är varje institution, avdelning, enhet eller motsvarande som i det nu uppkomna distansläget ansvarar för att det skapas fungerande rutiner för mottagning och underskrift av handlingar. Det kan till exempel innebära att man arbetar efter en rutin där chefen åker in till arbetsplatsen vissa förutbestämda dagar för att skriva under handlingar som samlats på en överenskommen plats.

Just nu finns inga fastställda rutiner eller tillgänglig teknisk lösning vid LiU för säker elektronisk signering, dock pågår arbete på en sektorsgemensam nationell nivå för att ta fram detta, vilket skulle kunna underlätta hanteringen i distansläget.

Det är viktigt i sammanhanget att poängtera att verksamheten fortsätter att fungera även i distansläge. Så går till exempel internposten som vanligt vid LiU.

För den som undrar över vilka regler som gäller generellt för hantering av inkommande post så regleras detta i beslutet Hantering av inkommande post – riktlinjer och rekommendationer (diarienr LiU-2009-00697). 

Personadresserad inkommande post ska till exempel ankomststämplas men ej öppnas av annan, utan vidarebefordras till adressaten. Medarbetare bör därför uppmanas att lämna fullmakt till registrator, chef eller annan att öppna hens personadresserade papperspost om man kommer vara frånvarande från arbetsplatsen under en längre period.

Externa parter bör uppmuntras att så långt möjligt adressera post till institution/enhet och inte till person. (2020-03-27 15:20)

F: Vi har fått in förfrågningar om hjälp med material och lokaler. Hur ska vi göra?

S: Alla frågor som kommer in externt, exempelvis från Region Östergötland, och som rör behov av hjälp med material och lokaler i Corona-situationen samordnas av Irene Rydberg på Fastighetsavdelningen, UF. Detta för att sammanställa de förfrågningar som kommer in samt säkerställa att det finns resurser för att möta behoven.

Maila irene.rydberg@liu.se och märk rubriken med Corona. (2020-04-01 15:37)
 


Examination på distans

F: Hur vet jag att alla som är anmälda till tentan finns i kursrummet i Lisam och kommer att komma åt sin tenta?

S: Kontrollera anmälda i listan från TAL att de finns inlagda i kursrummet i Lisam, och lägg till de som saknas i Lisams kursrum. (2020-03-20 13:55)

F: Hur får jag reda på hur många som anmält sig till tentan?

S: För att få information om antal anmälda och studenter med särskilt stöd, efter att anmälningstiden gått ut, kontakta tenta@liu.se. (2020-03-20 13:55)

F: Hur får jag reda på om det är någon student med behov av särskilt stöd som anmält sig?

S: För att få information om antal anmälda och studenter med särskilt stöd, efter att anmälningstiden gått ut, kontakta tenta@liu.se. (2020-03-20 13:55)

F: Hur gör jag med resultatrapportering i Ladok när examinationen har ändrats?

S: Se uppdaterad information angående Ladok-hantering på sidan Ladok för anställda (2020-04-16 14:52)


Campus

F: Är restaurangerna öppna på campus? Finns det möjlighet att köpa mat eller fika?

S: Under sommaren är det begränsade öppettider.

Campus Valla: Falafelhuset, Pressbyrån

Campus US: Linds konditori, Pressbyrån, 7-Eleven

(2020-08-03 11:30)

F: Är det tillåtet att vara på campus trots att studenter och medarbetare uppmanas att studera och arbeta på distans?

S: Alla studenter och medarbetare uppmanas att studera och arbeta på distans. Från höstterminens start övergår LiU stegvis till campusförlagd verksamhet men med restriktioner för att hindra smittspridning.
Måste du ta dig in i LiU:s lokaler är de tillgängliga för studenter och medarbetare som har LiU-kort. Lokalerna är tillgängliga kl 05.00-23.00 (Campus US kl 06.00-22.00).

(2020-08-11 10:00)

F: Är biblioteken på campus öppna?

S: Här hittar du information om bibliotekens öppettider i sommar och vilka lånetider som gäller. (2020-06-03 15:00)

F: Kommer Campusbussarna att fortsätta gå trots att studenter och medarbetare uppmanas att jobba hemifrån?

S: Campusbussarna har sommaruppehåll och är åter i trafik från och med 17 augusti 2020.

Observera att Campusbussen tillsvidare kommer att fyllas till hälften för att skapa större avstånd ombord. Det kan vara klokt att känna till alternativa färdlösningar. (2020-08-13 12:00)


Smittspridning

F: Jag har läst att tvål och handsprit är det bästa mot coronaviruset. Varför har LiU inte köpt in handsprit till alla toaletter?

S: LiU har sedan tidigare ett ställningstagande att inte köpa in handsprit vid epidemi eller pandemi, eftersom det inte är nödvändigt när det finns tillgång till tvål och vatten, vilket ger en bra effekt för att skydda sig själv mot smuts och mildra smittspridning. Handsprit kan medföra andra komplikationer hos den som använder för mycket handsprit. Dessutom ska vi säkra oss från risker att handspriten används till annat än den är tänkt att användas för.

F: Hur kan jag bidra till att minska smittspridningen?

S: Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvika att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk 

F: Vad har LiU sagt om att använda munskydd för att förhindra smittspridning?

S: Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten också vad gäller frågan om munskydd. Deras uppfattning är att det vetenskapliga underlaget är svagt när det gäller hur effektivt munskydd är mot smittspridning. Myndigheten säger också att ett felaktigt hanterat munskydd kan öka risken för smittspridning och leda till att personer med milda symtom ger sig ut i samhället.

(2020-08-06 15:00)

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Gällande beslut

Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner höstterminen 2020 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-29)

Beslut om temporära rutiner från 1 september 2020 för genomförande av disputationer med beaktande av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-15)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till distanstentamen (2020-06-16)

Successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-04)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till examination på distans (2020-05-12)

Beslut om inställda studentutbyten (utresande) under ht 2020 (2020-04-27)

Beslut om planeringsförutsättningar med hänsyn till utvecklingen av spridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-04-22)

 

Tidigare Beslut

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-13