Göm menyn

Coronavirus - frågor och svar för medarbetare


(2021-06-01) Linköpings universitet har fattat beslut om en stegvis återgång tillbaka till campus med start den första augusti. Fram tills dess gäller nedanstående.


 

(Uppdaterad 2021-05-21)

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som är kopplade till hanteringen av coronavirusets effekter på vår verksamhet. Sidan uppdateras löpande.

Håll dig uppdaterad, följ nyhetsbevakningen noggrant. Rekommendationerna ändras ofta och löpande!

Minimera smittspridning

F: Vad gör LiU för att underlätta covid19-vaccinering för medarbetare?

S: LiU:s företagshälsovård Feelgood har slutit avtal med Region Östergötland om att bistå i vaccineringen i fas 4, av bland annat LiU:s medarbetare i Norrköping och Linköping. Det betyder att du, sammantaget med Region Östergötlands erbjudande om tider för vaccinering, får fler tider att välja mellan när det blir dags för dig att vaccinera dig. Om du erbjuds en tid för vaccination inom ordinarie arbetstid ska du stämma av det med din närmaste chef. Löneavdrag kommer inte att ske om vaccinering sker på arbetstid. (2021-05-07)

F: När kan jag vaccinera mig?

S: Det är Region Östergötland som beslutar och tidsplanerar för när olika åldersgrupper ska erbjudas vaccination och det är också de som informerar dig när det är dags att boka tid för covid19-vaccinering. När du har fått ett erbjudande om vaccinering av Region Östergötland kan du välja att boka in tid antingen via Region Östergötland (1177.se) eller hos Feelgood. Så fort vi har all information om hur vaccineringen hos Feelgood ska gå till uppdaterar vi denna fråga/svar. (2021-05-07)

F: Får jag vaccinera mig på arbetstid?

S: Ja, det får du göra, men du måste stämma av det med din närmaste chef. Inget löneavdrag görs. (2021-05-07)

F: Vad ska jag som är gravid tänka på kring risken för smitta av covid-19? 

S: Enligt Socialstyrelsen har gravida under den senare delen av graviditeten en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19-infektion. Gravida räknas därför som en riskgrupp från den tjugonde graviditetsveckan. Om det finns risk för att du som är gravid efter vecka 20 i graviditeten utsätts för smitta av covid-19 i arbetet ansvarar din chef för att göra en individuell riskbedömning för dig (enligt AFS 2007:5). Din chef ska se över möjlighet till anpassning av arbetsuppgifter eller om möjligt medge arbete hemifrån. Kan så inte ske kan din chef förbjuda dig som är gravid att arbeta och du kan då söka graviditetspenning från Försäkringskassan. I så fall ska din chef utfärda ett utlåtande om omplacering. Blankett för detta finns på Försäkringskassans webbplats.

Har du några frågor kontakta din chef eller din HR-partner på institutionen/motsvarande. (2021-04-26)

F: Vilken skyddsutrustning ska jag använda om jag utför moment inom Region Östergötlands (RÖ) regi?

S: Om du som LiU-anställd genomför moment inom en av RÖ:s vårdenheter ska du följa vårdenhetens riktlinjer gällande skyddsutrustning. I nuläget innebär det, vid aktiviteter i RÖ:s lokaler, att munskydd IIR ska bäras kontinuerligt av all personal som vistas på vårdenhet (tex vårdavdelning, mottagning, vårdcentral och vårdenhetsrelaterade laboratorier) samt av all personal som vistas i lokaler utanför vårdenhet i de fall då fysisk distans inte kan upprätthållas. (2021-01-28)

F: Vad gäller för medarbetare som bor tillsammans med en person som har testat positivt för covid-19?

S: Det är alltid läkare som beslutar om förhållningsregler, dessa måste du följa. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av sjukvården och få mer information om vad som gäller. Om du har arbetsförmåga och kan utföra arbete i hemmet utgår vanlig lön. Om du har arbetsförmåga men inte möjlighet att utföra arbete i hemmet ska lön till smittbärare utgå, (9 kap. 3 § villkorsavtalen, 12 § 12 mom.). För att lön till smittbärare ska utgå krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande exempelvis genom ett muntligt eller skriftligt intygande eller liknande från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta. Det räcker med att du visar intyget för din närmaste chef för att ha en godkänd frånvaro. Du ska inte registrera din frånvaro i Primula. (2021-04-14)

F: Vilka skyddsåtgärder vidtar vi inom LiU för att minimera smittspridningen?

S: LiU bottnar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande fysiskt avstånd, förbättra handhygien genom att tvätta händerna noggrant och ofta, samt stanna hemma när man är sjuk. 

LiU:s nuvarande allmänna hållning är att planera verksamheten på distans, där all fysisk kontakt ska undvikas, om inte verksamhetens art kräver närvaro. LiU har säkerställt att lokalerna städas ordentligt och att beröringsytor städas och toaletter städas dagligen (för tangentbord i datorsalar ansvarar IT för att rengöra dem regelbundet).

Vid nödvändig närvaro i LiU:s lokaler ska fysisk distansering råda.

Om det förkommer moment, arbetsuppgifter eller situationer där det finns risk för att man kommer i kontakt med smitta eller att fysiskt avstånd inte kan hållas, dvs riskfyllda moment (inom laborationssalar, verkstäder, studios/scener, datorsalar, Clinicum), ska ansvarig chef göra en riskbedömning för att minimera riskerna för smitta och vidta de skyddsåtgärder som behövs som t ex att se över schemaläggning för utglesning i lokaler, lokalens storlek, desinfektion för gemensamma ytor, barriärskydd som plexiglasskärmar, personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, visir, skyddshandskar och engångsförkläde m.m. Riskbedömning ska dokumenteras, enligt LiU:s mall för riskbedömning, och kommuniceras till berörda medarbetare.

Om verksamhet bedrivs där det inte finns fullgod möjlighet till handhygien och det passar situationens kan handsprit vara aktuellt, t ex vid tentamen, mottagningsverksamhet. I övrigt står LiU fast vid att handsprit generellt inte ska placeras ut i lokalerna eftersom handsprit inte kan ersätta vikten av att hålla avstånd till varandra samt att tillgång till tvål och vatten finns som ger en bra effekt för att skydda sig själv mot smuts och mildra smittspridning. (2020-11-13)
 


Vägledning vid uppgift om förekomst av smitta

F: Hur ska jag hantera en uppgift om att det förekommer smitta av covid-19 på min arbetsplats?

S: Det finns en vägledning hur vi ska hantera om en medarbetare informerar att denne är smittad av covid-19. Mycket kort säger den att du i första hand uppmuntras att självmant informera LiU, t ex din närmaste chef, om att du har blivit smittad av covid-19. LiU efterfrågar inte aktivt denna information. Informationen hanteras varsamt, så som är fallet vid alla sjukdomsfall. Tystnadsplikt råder. Uppgifter får då inte, utan uttryckligt stöd i lag, spridas till andra av arbetsgivaren/universitetet utan ditt uttryckliga, helst skriftliga, medgivande. Vi har också en rutin, genom Region Östergötland, kring hur smittspårningen ska gå till. (2020-11-10)


Arbete hemifrån

F: Vad gäller kring att arbeta hemifrån nu?
S: Medarbetare ska, efter överenskommelse med närmaste chef, övergå till att arbeta hemifrån i den utsträckning detta är möjligt. Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas art som styr. Om du arbetar hemifrån kan du ges möjlighet att växelvis arbeta på din arbetsplats om det föreligger särskilda skäl ur fysiskt eller psykosocialt arbetsmiljöperspektiv. Detta sker i samråd med närmaste chef.

Medarbetare som själva tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör, efter överenskommelse med närmaste chef, så långt möjligt beredas möjlighet att arbeta hemifrån. (2020-11-04)

F: Får jag ta hem min kontorsutrustning när jag arbetar hemifrån?

S: Det är tillåtet att ta hem sin dator, datorskärm, dockstation, mus och tangentbord. Det förutsätter att du kan ordna med transporten av detta på egen hand; till ditt hem och sedan tillbaka till arbetsplatsen när det blir aktuellt. Det är inte tillåtet att ta med sig skrivbordet hem. LiU bekostar inte några transporter och ombesörjer inte heller dessa. Om du inte har förutsättningar att arbeta hemifrån kan du arbeta från din ordinarie arbetsplats. Ha en dialog med din närmaste chef. 

F: Hur påverkar covid-19 personuppgiftshanteringen (GDPR) vid undervisning och examination? 

S: Universitetets dataskyddsombud har sammanfattat de viktigaste råden avseende vad som gäller personuppgiftsbehandling vid undervisning och examination som sker på distans med anledning av covid-19. 

F: Jag tillhör en riskgrupp – vad gäller för mig?
S: Medarbetare som själva tillhör riskgrupp ska efter överenskommelse med närmaste chef, så långt möjligt, ges möjlighet att arbeta hemifrån - om och när arbetsuppgifterna tillåter. Om detta inte är möjligt, och du måste avstå från arbetet, kan du ansöka om tillfällig ersättning hos Försäkringskassan. Det innebär att du som ingår i en riskgrupp, och måste avstå från att arbeta för att undvika smitta, ska kunna söka ersättning i max 90 dagar under perioden 1 januari–30 september 2021. Om du fått beviljad ersättning meddelar du din närmaste chef.​ (2021-03-09)

F: Vad ska jag tänka på när jag arbetar hemifrån?
S: Vi har publicerat en sida med information. Sidan innehåller generella rekommendationer vid distansarbete, information om vad som gäller kring försäkringar och råd och stöd till dig som ska hålla i eller delta på ett distansmöte.  

F: Är jag försäkrad nu när jag jobbar hemifrån?
S: Alla anställda omfattas av avtalet om ersättning vid personskada. Avtalet fungerar som en försäkring och ger ersättning vid arbetsskada. Den gäller även vid distansarbete - förutsatt att din chef och du är överens om att arbetet utförs i hemmet. Du har ansvar för att teckna en hemförsäkring, som ger ersättning vid t ex brand eller inbrott. 

F: Jag har en handling som min chef måste skriva under. Hur fungerar det när vi är i distansläge?

S: Det är varje institution, avdelning, enhet eller motsvarande som i det nu uppkomna distansläget ansvarar för att det skapas fungerande rutiner för mottagning och underskrift av handlingar. Det kan till exempel innebära att man arbetar efter en rutin där chefen åker in till arbetsplatsen vissa förutbestämda dagar för att skriva under handlingar som samlats på en överenskommen plats.

Just nu finns inga fastställda rutiner eller tillgänglig teknisk lösning vid LiU för säker elektronisk signering, dock pågår arbete på en sektorsgemensam nationell nivå för att ta fram detta, vilket skulle kunna underlätta hanteringen i distansläget.

Det är viktigt i sammanhanget att poängtera att verksamheten fortsätter att fungera även i distansläge, om än med anpassningar. Internposten har anpassat postturerna: 

För den som undrar över vilka regler som gäller generellt för hantering av inkommande post så regleras detta i beslutet Hantering av inkommande post – riktlinjer och rekommendationer (diarienr LiU-2009-00697). 

Personadresserad inkommande post ska till exempel ankomststämplas men ej öppnas av annan, utan vidarebefordras till adressaten. Medarbetare bör därför uppmanas att lämna fullmakt till registrator, chef eller annan att öppna hens personadresserade papperspost om man kommer vara frånvarande från arbetsplatsen under en längre period.

Externa parter bör uppmuntras att så långt möjligt adressera post till institution/enhet och inte till person. 

F: Vi har fått in förfrågningar om hjälp med material och lokaler. Hur ska vi göra?

S: Alla frågor som kommer in externt, exempelvis från Region Östergötland, och som rör behov av hjälp med material och lokaler i Corona-situationen samordnas av Irene Rydberg på Fastighetsavdelningen, UF. Detta för att sammanställa de förfrågningar som kommer in samt säkerställa att det finns resurser för att möta behoven.

Maila irene.rydberg@liu.se och märk rubriken med Corona.
 


Konferens, seminarium, möte

F: Jag ska genomföra en konferens/seminarium/möte. Vad gäller?

S: All icke nödvändig fysisk närvaro i LiU:s lokaler ska undvikas. Som huvudregel ska därför aktiviteter, möten, internat, konferenser, seminarier, mässor, besök och dylikt ställas in, senareläggas eller hållas digitalt.

Vid nödvändig närvaro i LiU:s lokaler ska fysisk kontakt undvikas och social distansering tillämpas. LiU har ett riktvärde att lokalerna inte ska utnyttjas mer än cirka 50 procent och att det vid placering av sittplatser ska vara minst en armlängds avstånd, om det går gärna ett avstånd på cirka två meter.

Inga grupper som samlas fysiskt får omfatta fler individer än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket för närvarande är 8 personer. (2020-11-24)


Sjukdom/sjukfrånvaro

F: Vad gäller kring sjukfrånvaro och sjukanmälan? Vad gäller för mig i riskgrupp?


Resor

F: Vad gäller kring tjänsteresor?

S: Alla icke verksamhetskritiska tjänsteresor ställs in. Alla internationella tjänsteresor ställs in så länge Utrikesdepartementets avrådan påverkar den planerade resan. (2020-11-04)

F: Jag har frågor om avbokning av tjänsteresa/utlandsstationering, avbeställningsskydd och tjänstereseförsäkringar. Var hittar jag information om det?

S: Du kan läsa mer om det på LiU:s reseportal (inloggning med LiU-id krävs).

F: Vad gäller om jag är på tjänsteresa och inte kan komma hem på grund av coronaviruset?

S:  gäller det som står i 10 kap. 2 § Villkorsavtalen. Det innebär att inget löneavdrag ska göras och att du har rätt till traktamente.

F: Jag planerar att resa iväg på semester. Vad gäller?

S: När det gäller privata resor, både inrikes och utrikes, som medarbetare gör, manar vi alla till att noggrant överväga vilka resor man gör med hänsyn till smittspridning. LiU följer UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varje person måste ta ansvar för att hålla social distansering och inte genomföra resan vid sjukdom. 

F: Vad gäller om jag är på semester utomlands och blir kvarhållen i karantän på semesterorten och inte kan komma tillbaka till arbetet?

S: Det innebär löneavdrag alternativt om du istället vill ta ut semester så går det, enligt 6 § Villkorsavtalen, men ta kontakt med din närmaste chef. Är du däremot smittbärare betalas lön ut om du kan uppvisa ett läkarintyg som styrker att du är eller misstänks vara smittbärare. Kan du vid hemkomst visa sådant intyg ska ersättningen regleras retroaktivt.

F: Vad ska jag, som kommer hem från en resa i ett område med pågående smittspridning av coronavirus, göra?

S: LiU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du inte har några symtom ska du arbeta som vanligt. Om du uppmärksammar symtom ska du sjukanmäla dig enligt vanlig rutin och stanna hemma. Får du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber, OCH har varit i ett område med pågående smittspridning, ska du kontakta sjukvården via tfnnr 1177 för bedömning och eventuell provtagning. Har du haft nära kontakt med en person som har en fastställd coronavirussjukdom covid-19 ska du också kontakta sjukvården via tfnnr 1177 för bedömning och eventuell provtagning.

Medarbetare bör ta kontakt med sin närmaste chef, innan återgång till arbetsplatsen, så att chefen kan göra en riskbedömning utifrån smittspridning.
 


Examination på distans

F: Hur vet jag att alla som är anmälda till tentan finns i kursrummet i Lisam och kommer att komma åt sin tenta?

S: Kontrollera anmälda i listan från TAL att de finns inlagda i kursrummet i Lisam, och lägg till de som saknas i Lisams kursrum. Om du inte har behörighet till TAL, kontakta tenta@liu.se.

F: Hur får jag reda på hur många studenter som anmält sig till tentan och om någon av dessa har behov av särskilt stöd?

S: När anmälningstiden har gått ut, kontakta tenta@liu.se för att få information om antal anmälda och studenter med behov av särskilt stöd.

F: Hur gör jag med resultatrapportering i Ladok när examinationen har ändrats?

S: Se uppdaterad information angående Ladok-hantering på sidan Ladok för anställda


Campus

F: Är det tillåtet att vara på campus?

S: All fysisk närvaro i universitetets lokaler ska undvikas, om det inte är nödvändigt för verksamheten.

Alla studenter ska studera hemifrån, förutom för schemalagda moment som är förlagda till campus.

Alla medarbetare ska jobba hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmsta chef. Mellan chef och medarbetare kan också överenskommelse göras om att växla mellan att arbeta på distans och på sin arbetsplats.

F: Vilka öppettider gäller för LiU:s lokaler?

S: Här hittar du aktuella öppettider för LiU:s lokaler (rubrik Tillträde och öppettider till universitetets lokaler):

F: Är biblioteken på campus öppna?

S: Här hittar du information om bibliotekens öppettider och vilka lånetider som gäller.

F: Kommer Campusbussarna att fortsätta gå trots att studenter och medarbetare uppmanas att jobba hemifrån?

S: Campusbussarna går som vanligt med undantag för den första avgången på dagen från respektive campus, vilken är inställd. Dubbla avgångar ändras dessutom till enkel avgång. Detta gäller tillsvidare. Nuvarande tidtabell gällerl från och med 4 januari 2021.

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-02