Göm menyn

Bild: Fötter vid skrivbord. Foto: Charlotte Perhammar

Examination på distans

Riktlinjer för salstentor i distansläge

(Uppdaterad 2020-03-24 11:05) Med anledning av distansläget har LiU beslutat om riktlinjer för de salstentor som görs om till tentamen via Lisam. Riktlinjerna gäller under vårterminen, dock längst till 31 augusti.

För studenter

✔️ Anmälan till tenta görs som vanligt i Studentportalen eller i LiU-appen.
Den som vill delta i en tenta men inte anmält sig måste kontakta examinator senast två vardagar innan examinationstillfället.

✔️ För att kunna genomföra en digital tenta i WISEflow måste du vara anmäld senast sista anmälningsdagen. Det är för att nödvändiga förberedelser ska göras i WISEflow. Du kan därför inte efteranmäla dig till en digital tenta i WISEflow.

✔️ Om du har rätt till förlängd skrivtid måste du kontakta examinatorn i förväg.

✔️ Tentan görs tillgänglig i kursrummet i Lisam i samband med att ordinarie tentamenstid börjar, om inte examinatorn meddelar annat.

✔️ Tentamenssvar lämnas in i Lisam. Om något oförutsett hände, som gör att svaren inte kan lämnas in i Lisam, ska de omgående skickas till examinator via e-post.

✔️ På grund av de förändrade omständigheterna är alla hjälpmedel tillåtna, utom att arbeta tillsammans med någon eller stämma av resultaten med någon. Tentamen ska utföras enskilt, samarbete är inte tillåtet. Plagiatkontroll kommer att genomföras.

✔️ Om tentamen kräver svar i form av matematiska eller kemiska formler, figurer eller annat som inte är text, kan man fotografera eller skanna in materialet och lägga in det i Lisam.

✔️ Examinator eller jourhavande lärare finns tillgänglig för frågor på telefon, e-post eller chatt under hela tentamenstiden.

✔️ Det kan inte garanteras att tentamen kan genomföras anonymt.

 

För medarbetare

✔️ För att veta om alla som är anmälda till tentan finns i kursrummet i Lisam och kommer åt sin tenta – kontrollera anmälda i listan från TAL att de finns inlagda i kursrummet i Lisam, och lägg till de som saknas i Lisams kursrum.

✔️ För att få information om antal anmälda och studenter med särskilt stöd, efter att anmälningstiden gått ut, kontakta tenta@liu.se

 

Bakgrund

(Uppdaterad 2020-03-18 14:10) Från och med onsdagen den 18 mars har universitetet gått över till undervisning och examination på distans. Det betyder att ingen undervisning eller examination sker i universitets lokaler på campus.

Beslutet har fattats efter regeringens uppmaning på tisdagen och går i linje med LiU:s tidigare beslut om distansläge. 

Att ställa om examinationen från salstentor till distansexamination tar tid, inte minst när vi nu är inne i tenta-p och det är många studenter och tentor som berörs. Många examinatorer har redan denna vecka lyckats ställa om till distansexamination och de tentorna genomförs förstås. Däremot är det vissa salstentor som var tänkta att genomföras under vecka 12 som har fått ställas in. Det har i vissa fall behövts göras också för att skapa utrymme för att ställa om verksamheten till att fullt ut undervisa och examinera från och med måndag den 23 mars.

Examinationer kommer att göras på distans, till exempel genom hemtentamen, i första hand under perioden 18 mars till 30 april men den perioden kan komma att förlängas. Undantag för enskilda moment kan komma att behöva göras, vilket i så fall beslutas av berörd dekan efter förslag från enskild examinator. Exempel på ett sådant undantag är om till exempel en examination är kopplad till en labbmiljö som är svår att omsätta till ett distansläge. Målet för Linköpings universitet är att samtliga examinationer ska genomföras under tentamensperioden.

Samtliga kurser som planeras under vårterminen ska också övergå till distansläge.

Hur det blir med disputationer, licentiatframläggningar och andra moment relaterade till forskarutbildning diskuteras just nu av LiU:s centrala krisledning i samråd med fakulteterna. Det måste dock göras inom ramen för de krav som framgår av högskoleförordningen (1993:100), till exempel avseende muntlighet och offentlighet.

Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. Detta innebär att sådana aktiviteter i normalfallet bör kunna genomföras enligt plan.

LiU har ett ansvar för att genomföra examinationerna på ett konsekvent sätt för alla studenter, för att alla studenter ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. Det innebär att LiU inte kan möta enskilda studenters önskemål när det gäller examinationsformer. Examinator har möjlighet att ändra examinationsform men det kommer då att gälla hela klassen eller gruppen.

Olika lärosäten kan ta olika beslut utifrån sina förutsättningar. Smittspridningen av det nya coronaviruset ser också olika ut i olika delar av landet. LiU utgår från läget i Östergötland och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samma uppmaning som tidigare gäller: Var hemma om du känner dig sjuk!

Har du frågor om din tenta, ska du vända dig till din examinator. 
Den här webbsidan uppdateras fortlöpande, så se till att du är uppdaterad om nuläget.

Generella frågor: FAQ för studenter

Allmän information om coronaläget: Coronavirus – så agerar LiU.

Generella frågor med kopplingar till coronaviruset och hur det påverkar LiU: corona@liu.se

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (pdf)

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-24