Göm menyn

Disputation

(2021-09-13)

Temporära rutiner angående genomförandet av disputationer kommer att gälla till och med 31 januari 2022.

Genomförande av disputationer fram till och med 31 januari 2022 måste ske enligt vad som följer av Beslut om temporära rutiner med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 för genomförande av disputationer

 

Särskilda rutiner för disputationer som genomförs helt eller delvis på distans

Dessa särskilda rutiner gäller fram till och med den 31 januari 2021.

Enligt högskoleförordningen ska en doktorsavhandling ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. En offentlig disputation innebär att den ska vara öppen för allmänheten att ta del av. Därför krävs vissa särskilda åtgärder för att även göra en digital disputation tillgänglig för allmänheten.

✔️ En lokal med videokonferensutrustning ska tillhandahållas där allmänheten kan ta del av disputationen via videokonferens. Lokalen bör vara anpassad så att deltagare och åhörare kan hålla lämpligt avstånd till varandra.

✔️ Tekniken som ska användas bör säkerställas och testas i god tid före disputationen. Institutionen ansvarar för detta med hjälp av IT-avdelningen. Kontakta IT via Helpdesk och ange "disputation" i ämnesraden för ditt ärende. 

✔️ Ordföranden vid disputationen, doktoranden och en av handledarna bör vara fysiskt närvarande i lokalen vid LiU. Om det inte är möjligt på grund av risken för smittspridning, reserestriktioner eller andra liknande omständigheter kan de delta vid disputationen via videokonferens.

✔️ Övriga ledamöter i betygsnämnden, övriga handledare och opponenten kan delta vid disputationen via videokonferens.

✔️ Om ingen av aktörerna vid disputationen finns på plats i lokalen vid LiU ska det finnas en värd på plats som kan ta emot allmänheten och hantera videokonferensen. Institutionen ansvarar för att utse en värd.

✔️ Samtliga som deltar vid disputationen, på plats eller via videokonferens, ska kunna se och höra övriga deltagare samt de presentationer som visas.

✔️ Ordföranden vid disputationen ansvarar för att kontrollera att videokonferensutrustningen fungerar och att pausa eller avbryta disputationsakten om det skulle uppstå tekniska problem.

✔️ För att säkerställa att betygsnämndens sammanträde efter disputationsakten sker utan att obehöriga kan delta ska en särskild inbjudan användas till sammanträdet. 

✔️ Tillkännagivande av betygsnämndens bedömning av avhandling och försvar får göras via e-post. Protokoll cirkuleras för senare påskrift.

Särskilda rutiner för disputationer som skjuts upp

Beslut om att en tillkännagiven disputation ska skjutas upp fattas av fakultetens respektive områdets dekan, med rätt att vidaredelegera till prodekan, efter samråd med den berörda doktoranden och huvudhandledaren.

Ersättare för opponenter och ledamöter i betygsnämnd

✔️ Om en opponent eller en ledamot i betygsnämnden blir förhindrad att delta vid disputationen kan han eller hon ersättas. Fakultetens
respektive områdets dekan utser i så fall en annan opponent eller ledamot.

✔️ Det är lämpligt att i god tid före disputationen utse en eller flera suppleanter för ledamöterna i betygsnämnden.

✔️ Om en opponent måste ersättas är det lämpligt att en av ledamöterna i betygsnämnden går in som opponent och att en av suppleanterna går in som ordinarie ledamot.

✔️ Minst en suppleant bör närvara vid hela disputationsakten för att genast kunna träda in och ersätta sådan deltagare som inte kan delta på grund av tekniska problem.

Spikning

Varje fakultet/område ansvarar för att se över den praktiska hanteringen av så kallad spikning och stämmer av denna med LiU:s registratur.

Licentiatframläggningar

De rutiner som ska gälla vid disputationer ska i tillämpliga delar även gälla vid licentiatframläggningar under höstterminen 2020, dock som längst till och med den 31 januari 2021.


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-13