Göm menyn

Lön på Linköpings universitet

Lönerna på Linköpings universitet ska vara individuellt bestämda och differentierade.

Lönesättningen ska i första hand styras av skillnader i ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt de anställdas skicklighet och resultat relaterat till de krav och det ansvar som arbetsuppgifterna ställer och i relation till verksamhets-/uppdragmålen.

Lönepolitiken ska tillämpas inom hela universitetet och ska vara känd av alla anställda.

Lönepolitiska mål

Lönebildningen ska utformas med utgångspunkt i verksamhetens samlade krav som redovisas bl a i universitetets strategiska handlingsplan och budget/verksamhetsplan. En förutsättning för en effektiv verksamhet är att vi som universitet kan säkerställa vår kompetensförsörjning genom att rekrytera, utveckla och behålla den personal som behövs.

Lönesystem, lönestruktur och lönenivåer ska medverka till att motivera, stimulera och belöna de anställda så att vi genom goda arbetsresultat och arbetsinsatser bidrar till att LiU:s mål för verksamheten nås.

Lönesättningen ska utformas så att den stimulerar till engagemang och utveckling i arbetet samt uppfattas som rättvis av de anställda.

Samma grunder för lönesättningen ska gälla för kvinnor och män. LiU ska även eliminera löneskillnader som beror på etnisk bakgrund.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-21