Göm menyn

Befordran från LiU research fellow till universitetslektor

Prestationsmål för LiU research fellow.

1. Forskning:

  1. Att producera högkvalitativ forskning, som är konkurrenskraftig på nationell och internationell nivå. Detta inbegriper publikationer i högt rankade tidskrifter (baserat på ex citeringsfrekvens) eller motsvarande viktig publicering inom det område där Du som LiU research fellow arbetar.
  2. Att vara huvudman för forskningsanslag erhållna i nationell/internationell konkurrens från finansiärer som tillämpar en särskilt noggrann vetenskaplig kvalitetsgranskning av ansökningar.
  3. Att bilda en egen forskargrupp och delta i handledning av doktorander.
  4. Att utveckla självständighet och en egen forskningslinje.
  5. Att ingå i internationella forskningsnätverk.

2. Utbildning:

  1. Visat pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning på flera utbildningsnivåer i planering och genomförande innefattande undervisning och examination, utvärdering och utveckling.
  2. Att genomgå sådan högskolepedagogisk utbildning som erfordras för befordran till universitetslektor.

3. Övrigt:

  1. Att genomgå kursdelarna för docentur och uppnå kompetens som docent vid LiU.
  2. Att genomföra programverksamheten för LiU research fellows.
  3. Att vara aktiv inom samverkansuppgiften.

Avstämning i uppföljningssamtal sker efter två år och ca 3,5 år med utvärdering i relation till dessa mål. I dessa samtal deltar rektor o/e prorektor, dekan o/e prefekt. De sistnämnda ansvarar för att bedömningen görs relevant för aktuellt forskningsområde. Om prestationsmålen anses uppfyllda rekommenderas ansökan om befordran till berörd anställningsnämnd.

I din ansökan ska det framgå att ovanstående prestationsmål uppfylls. Bifoga även tillstyrkan från prefekt där det framgår att uppföljningssamtal enligt ovan genomförts.

Din ansökan skickar du tillsammans med CV, publikationsförteckning, yttrande från prefekt, urval av max 10 artiklar och de övriga handlingar du önskar åberopa i word- eller pdf-format till registrator@liu.se. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Ansök här.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-10